Perussuomalaisten vaihtoehto

16/10/2012

Perussuomalaisten vaihtoehto on kasvuun kannustava Robin Hood -budjetti. On imartelevaa huomata, että viime vuoden vaihtoehtobudjettiamme on selvästi luettu hallituksen piirissä. Siinä ehdottamamme t&k-verotuki, poistojen korottaminen ja panostukset enkelirahoitukseen löytyvät nyt lähes muuttumattomina hallituksen budjettiesityksestä. Vasemmistopuolueiden ylpeydenaihe, solidaarisuusvero, taas on kalpea kopio esittämästämme Wahlroos-verosta. Toivottavasti hallitus toimii nytkin samoin, sillä uusi vaihtoehtobudjettimme on talouskasvun, työllisyyden ja oikeudenmukaisuuden kannalta selkeästi parempi kuin hallituksen esitys.

Vaihtoehtomme tukee hallituksen esitystä paremmin Suomen talouskasvua. Mielestämme valtion tulisi nykyistä paremmin tukea pienten ja keskisuurten yritysten kasvua, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana käytännössä kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille. Varjobudjettiimme sisältyvä kasvupaketti on erityisesti pk-yrityksille suunnattu 250 miljoonan euron verokannustin, joka edistää yritysten kasvua ja työllistämistä. Tarkemmin sanoen kasvupakettimme sisältää: arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan noston nykyisestä 8 500 eurosta 20 000 euroon ja ALV:n niin sanotun huojennusalueen katon noston 22 500 eurosta 40 000 euroon; mallin, jossa pk-yritys, joka kahtena peräkkäisenä vuonna palkkaa vähintään kaksi uutta kokopäiväistä työntekijää ja jonka työntekijämäärän lisäys on vuosittain vähintään 10 prosenttia, olisi vapautettu yhteisöverosta niin kauan kuin ei jaa omistajilleen osinkoja; sekä kotitalousvähennyksen vähennyskelpoisen työkorvauksen määrän noston 45 prosentista takaisin 60 prosenttiin.

Ehdotamme myös, että ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistukset tehdään pieni- ja keskituloisille. Tämä tukisi talouskasvua tilanteessa, jossa vuoden 2013 kasvu lepää lähes täysin kotimaisen kysynnän varassa. Lisäksi olemme valmiita tehottoman kehitysavun lähes 300 miljoonan euron leikkaukseen, jolloin vaihtoehdossamme jää enemmän rahaa suomalaisen yrittäjyyden ja työllisyyden tukemiseen sekä suomalaisiin sosiaalipalveluihin. Kehitysavun leikkaus toimii tässä talouden tilassa eräänlaisena elvytyspakettina.

Perussuomalaiset haluavat muistuttaa hallitusta siitä, että suomalainen menestystarina on rakentunut korkeatasoisen koulutuksen perustalle. Mielestämme hallituksen esittämät leikkaukset yliopistoille ja ammattikorkeakouluille vaarantavat koulutuksen tasa-arvon ja laadun. Suomen keskeinen kilpailuvaltti on korkeasti koulutettu ja osaavaa työvoima, joten Kataisen hallituksen päätökset eivät voi olla heikentämättä maamme kansainvälistä kilpailukykyä ja siten myös tulevaa talouskasvua.

Vaihtoehtomme tukee talouskasvua myös kaventamalla tuloeroja, sillä pienten tuloerojen on useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa havaittu edistävän talouskasvua.

Hallituksen toimet vahingoittavat työllisyyttä

Vaihtoehtomme tukee työllisyyttä hallituksen esitystä paremmin. Mielestämme tilanteessa, jossa uusista massairtisanomisista uutisoidaan lähes viikoittain, tarvittavat veronkorotukset on syytä tehdä siten, että ne vahingoittavat työllisyyttä mahdollisimman vähän. Hallitus on päättänyt korottaa arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen arvion mukaan heikentää työllisyyttä noin 15 000 henkilöllä. Perussuomalaiset keräisivät mieluummin lisää varoja hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseksi palauttamalla yritysten Kela-maksun, joka kompensoidaan yrityksille kasvupaketilla. Kela-maksu on hallituksen omienkin asiantuntijoiden mukaan työllisyyden kannalta selvästi alv:n korotusta parempi vaihtoehto. Mitä hallituspuolueiden edustajat aikovat nyt sanoa niille tuhansille suomalaisille, jotka jäävät työttömiksi hallituksen huonon veropolitiikan takia? Kela-maksun palauttamisella saataisiin vielä kaiken lisäksi kerättyä alv-korotusta suurempi summa valtion kassaan.

Perussuomalaiset ovat pettyneitä siitä, että hallituksen suuret puheet nuorisotakuusta näyttävätkin jäävän vain puheiksi, kun samanaikaisesti hallitus leikkaa oppisopimuskoulutuksesta. Hallitus esittää kyllä uuteen nuorten aikuisten osaamisohjelmaan 27 miljoonaa euroa, mutta aikoo samanaikaisesti vähentää oppisopimuskoulutukseen varattuja määrärahoja 26,1 miljoonaa euroa. Herää kysymys, siirteleekö hallitus tässä vain resursseja momentilta toiselle vailla todellista halua muuttaa asioita. Perussuomalaiset haluavat oikeasti edistää nuorison työllistymistä, eivätkä siksi voi näitä leikkauksia hyväksyä.

Työllisyyttä edistäisivät myös ehdottamamme lisäresurssit nuorten, osatyökykyisten ja yli 55-vuotiaiden työllistymisen tukemiseen.

Verotuksella tasattava kasvaneita tuloeroja

Vaihtoehtomme on hallituksen esitystä oikeudenmukaisempi. Vaihtoehtomme pienentää tuloeroja hallituksen esitystä enemmän. Emme nostaisi tasaveroluonteista arvonlisäveroa, jyrkentäisimme selvästi tuloverotuksen progressiota ja kaventaisimme suurituloisten mahdollisuuksia nauttia verovapaista osingoista. Tällä hetkellä Suomessa jaetaan vuosittain noin 2 miljardia euroa verovapaata osinkotuloa. Suurituloisin tulokymmenys on saanut näistä yli 80 prosenttia ja suurituloisin prosentti puolet, eli miljardin. Tämä suurituloisten verovapaus on keskeinen syy 90-luvulta lähtien räjähdysmäisesti kasvaneisiin tuloeroihin. Perussuomalaiset haluavat kehittää verotustamme oikeudenmukaisempaan suuntaan ja purkaa nykyisenkaltaisen yhtiöverohyvitysjärjestelmän. Tämä tarkoittaisi askeleen ottamista kohti klassista osinkoverojärjestelmää, jollainen on käytössä esimerkiksi USA:ssa. Tukeaksemme pienyrittäjiä haluamme kuitenkin jättää listaamattomille pk-yrityksille selvän verokannustimen.

Perussuomalaisten mielestä Suomen on tiukemmin puututtava yritysten siirtohinnoittelun, konserniavustusten ja konsernin sisäisen lainoituksen avulla tapahtuvaan keinotekoiseen verokeplotteluun. Suomi on pitkään nukkunut asian suhteen ruususen unta ja kansainvälisesti katsottuna herännyt ongelman laajuuteen hyvin myöhään. Muualla ongelmiin on puututtu lainsäädännöllä jo aiemmin. Sen lisäksi, että yhteisöverotuksen porsaanreikien tukkiminen toisi lisää verotuloja, parantaisi se myös suomalaisten pk-yrittäjien mahdollisuuksia kilpailla tasapäisesti kansainvälisten suuryritysten kanssa, jotka voivat nykyään polkea hintoja veroparatiisi-kikkailujensa ansiosta.

Pidämme oikeudenmukaisena myös sitä, että lakkaamme keräämästä veroja, joilla ei ole enää perustetta. Perussuomalaisten mielestä dieselautojen käyttövoimavero eli dieselvero on tällainen perusteeton vero. Diesel maksaa kuitenkin tänä päivänä pumpulla lähes saman verran kuin bensiini, joten erillistä dieselautoilijoita rankaisevaa veroa ei mielestämme tarvita.

Perussuomalaiset laadukkaiden kuntapalvelujen puolesta

Perussuomalaiset eivät ole hallituksen tavoin valmiita rapauttamaan kuntien taloutta ja peruspalveluja. Hallituksen suunnittelema kuntien valtionosuuksien leikkaaminen on vastuun pakoilua törkeimmillään. Osoittaa todellista selkärangattomuutta siirtää ikävät ratkaisut kuntapäättäjille. Hallituksen suunnitelmat pakottavat kuntia nostamaan veroasteitaan ja lisäävät entisestään kuntasektorin koko 2000-luvun kasvanutta velkataakkaa. Leikkauksien seurauksena kunnat joutuvat myös tinkimään peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta, mikä tulee vaikeuttamaan lukemattomien kotitalouksien arkea. Perussuomalaiset vaativatkin hallitusta perumaan kuntien valtionosuuksien leikkauksen. Yhteensä olisimme valmiita tukemaan kuntia miltei 300 miljoonaa euroa hallitusta enemmän.

Perussuomalaiset vaativat selkeitä lisäpanostuksia vanhusten hyvän hoidon turvaamiseksi. Haluamme Suomesta maan, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä vanhenemista. Haasteina ovat palvelujen säilyttäminen jokaisen ulottuvilla sekä riittävän ja ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen hoiva- ja hoitoalalle. Kotihoitoa painottava tulevaisuuden kuva on inhimillinen, mutta laitoshoidon ja ympärivuorokautisen hoidon tarvettakaan ei voi kiistää. Riittävästä laitoshoidosta on huolehdittava, koska huonokuntoisimmat potilaat eivät tule toimeen kotihoidossa.

Ikääntyvässä Suomessa myös omaishoidon merkitys kasvaa eikä sen inhimillistä ja taloudellista arvoa ole täysin haluttu ymmärtää. Vaikka omaishoidon tukeminen on koko yhteiskunnan etu, edeltäjiensä tavoin nykyinen hallitus on toistuvasti laiminlyönyt sen kehittämisen ja tukemisen. Omaishoidon tuki on aivan liian alhaisella tasolla ja siihen on saatava tasokorotus viipymättä. Perussuomalaiset esittävätkin lisäresursseja omaishoidon tuen korottamiseksi.

Perussuomalaisten mielestä on oikeudenmukaista, että myös poliitikot osallistuvat valtiontalouden tasapainotustalkoisiin. Puoluetukia ja eduskuntaryhmien ryhmäkansliatukea voitaisiin leikata ainakin 15 prosenttia kuluvan vuoden tasosta. Siinä ei ole kyse isoista rahoista, mutta poliitikkojen on näytettävä esimerkkiä, kun vyötä joudutaan kiristämään joka puolella. Lisäksi oikeudenmukaisuutta edistäisivät myös ehdottamamme lapsilisien indeksikorotuksen tekeminen ja opintotuen sitominen indeksiin jo ensi vuonna.

Turvallisuudesta ei pidä tinkiä

Perussuomalaiset eivät ole hallituksen tavoin valmiita tinkimään sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Poliisin määrärahojen riittämättömyys näkyy Suomessa monin tavoin. Kansalaisten turvallisuudentunne on uhattuna, kun poliisin toimintoja ei enää pystytä pitämään hyvällä tasolla. Tämä näkyy erityisesti maaseudulla. Järjestäytyneen rikollisuuden määrä on kasvussa eikä harmaan talouden torjuntaankaan ole pystytty kunnolla puuttumaan. Pidämmekin hallituksen panostuksia harmaan talouden torjumiseksi riittämättöminä ja esitämme lisäresursseja poliisille, rajalaitokselle, tuomioistuimille ja syyttäjälaitokselle. Tämän lisäksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä harmaan talouden kitkemiseksi, kuten Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten yritysten rekisteröintipakkoa vero- ja valvontaviranomaisten työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Liikkuvan poliisin lakkauttaminen on myös selkeä esimerkki hallituksen kyvyttömyydestä edistää turvallisuutta ja ennaltaehkäistä rikollisuutta. Perussuomalaiset säilyttäisivät liikkuvan poliisin.

Perussuomalaisten mielestä myös Suomen itsenäinen ja uskottava maanpuolustus on säilytettävä. Hallituksen toimet rapauttavat maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä ja vaarantavat mahdollisuuksiamme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella. Tilanne on kestämätön. Puolustusmäärärahojen jatkuva leikkaaminen on pysäytettävä välittömästi. Perussuomalaiset peruisivat hallituksen leikkaukset, ja päinvastoin panostaisivat itsenäiseen maanpuolustukseen.

Perussuomalaiset puolustavat maaseutua

Perussuomalaiset eivät hallituksen tavoin ajattele, ettei Kehä III:n ulkopuolella ole elämää. Katsomme, että pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen rata- ja tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa-arvoiselle kohtelulle. Sillä luodaan toimintaedellytyksiä yrityksille, jotta ne pystyvät toimimaan maamme reuna-alueilla, ja samalla pidetään nykyistä paremmin koko Suomi asuttuna.

Perussuomalaiset näkevät Suomen maaseudun voimavarana ja toivovat sen säilyvän monimuotoisena ja elinvoimaisena asuinympäristönä myös tulevaisuudessa. Haluammekin puolustaa suomalaista maaseutua ja panostaa hallitusta enemmän maa- ja metsätalouden tukemiseen.

Haluan vielä lopuksi todeta, että vaihtoehtobudjettimme toteuttaa jopa hallituspuolueiden vaalilupauksia paremmin kuin hallituksen oma ehdotus. Vasemmistolaita väitti ennen eduskuntavaaleja, etteivät ne hyväksy pienituloisia kurittavaa alv:n korottamista ja oikeistolaita puolestaan, etteivät hyväksy ostovoimaa leikkaavaa ansiotulojen verotuksen korottamista. Molemmat korotukset ovat nyt kuitenkin toteutumassa. Vaihtoehtoehtobudjetissamme emme ole korottamassa arvonlisäveroa ja ehdottamamme tuloveroasteikko on kokonaisuudessaan hallituksen ehdotusta armeliaampi. Vaihtoehtomme on kasvua edistävä Robin Hood -budjetti.  Tästä huolimatta olisimme hallitusta vastuullisempia ja ottaisimme valtiolle vähemmän uutta velkaa.

Lisätietoja:

Kaj Turunen

050 5120 663

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ennakkoäänestys alkaa - terveiset Soinia mukaellen

16/10/2012

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Nyt tehdään historiaa. Perussuomalaiset on vahva eduskuntapuolue. Meillä on edustus europarlamentissa. Näissä kuntavaaleissa meistä tulee valtakunnallinen kuntapuolue.

Vaalityö on tehtävä loppuun asti. Ehdokasasettelumme mahdollistaa Perussuomalaisten äänestämisen koko Suomessa – kautta maan.

Perussuomalaisten ehdokas, kannattaja ja äänestäjä. Olet mukana ainutlaatuisessa, historiallisessa tilaisuudessa. Uudistetaan Suomi kestävien periaatteiden pohjalta. Ääni perussuomalaisille vaikuttaa eniten.

Muista, että jos äänestät kokoomuksen ehdokasta, hyväksyt kokoomuksen poliittisen ohjelman, jolla Katainen ajaa koko Suomen konkurssiin.

Haluatko sinä oikeasti tuhota Suomen?

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa

15/10/2012

EU:ssa on valmisteilla erittäin merkittävä selvitystyö nimeltä "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa". Sen on laatinut unionin korkein eliitti: Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, euroryhmän puheenjohtaja ja EKP:n pääjohtaja.

Myös europarlamentti muodostaa asiaan oman kantansa, josta äänestettiin eilen talousvaliokunnassa ja josta lopullisesti päätetään täysistuntoäänestyksessä. Olin ainoa suomalainen valiokunnan äänestyksessä, joka päättyi 32 puolesta, 8 vastaan ja 1 tyhjää. Minä olin yksi vastaan äänestäneistä.

Ensimmäiseksi raportissa huomio kiinnittyy otsikon sanaan "todellista". Olemmeko tähän saakka siis olleet epätodellisessa talousliitossa tai jonkinlaisessa leikkirahaunionissa? Käytännössä sana "todellinen" on tässä yhteydessä kiertoilmaisu tiiviimmälle, sillä raportti on sisällöltään pääasiassa luettelo uusista ja syvemmistä integraation muodoista. Parlamentin linjauksissa on myös ansiokkaasti lueteltu liittovaltion kannattajien perusperiaatteita, joista tässä joitakin esimerkkejä (käännöstä ei vielä ole):

iit is beyond doubt that the European integration is an irreversible and progressive process;"

"the intergovernmental method has reached its limits and it is not well suited for democratic and efficient decision-making in 21st century; whereas a leap should be made to a truly federal Europe;"

"any doubt about the future of EMU in general, including the irreversibility of membership of the euro area, and the Union's single currency in particular is ungrounded as a strong Union is in the interest of all citizens;

"the time has come for the political leaders of and within the European Union to demonstrate their determination, creativity, courage, resilience and leadership to remove the remaining deficiencies that continue to hamper the proper functioning of EMU;

"over the past years the European Council has sought to find a way out of the crisis and  formulated numerous proposals for which in the Treaties not always a clear competence to the Union has been assigned;"

Nämäkin muotoilut ovat valiokunnassa laadittujen kompromissien tuloksia; alkuperäinen esitys oli vielä uskollisempi liittovaltion ylistyslaulu. Tein itsekin raporttiin lukuisia muutosesityksiä, ja yhteensä mepit tekivät niitä yli 900.

Joitakin kohtia me harvat kriitikot onnistuimme muuttamaan maltillisemmiksi ja tasapuolisemmiksi, mutta linjausten henki säilyy silti selvänä: integraatio on pysäyttämätön ja peruuttamaton prosessi, hallitusten väliset päätökset kuuluvat menneisyyteen, euro-järjestelmän epäileminen on perusteetonta jne. Nämä parlamentin kannanotot tulevat virallisiksi vasta täysistunnossa suoritetun äänestyksen jälkeen, mutta en usko niiden enää merkittävästi muuttuvan, kun suuret ryhmät tukivat linjauksia valiokunnassa.

"Todellinen" talous- ja rahaliitto, sekä samalla koko Euroopan unioni ovat nyt siis vasta muodostumassa. Toivottavasti kansalaiset ovat tietoisia tästä kehityksestä, sillä se on Suomen itsenäisyyden aikaisen historian merkittävin tapahtuma, ja monessa mielessä samalla itsenäisyyden ajan loppu. Myös medialla on suuri vastuu seurata kehitystä ja kertoa siitä ymmärrettävästi.

Jos kansalaiset eivät oma-aloitteisesti kiinnitä liittovaltiokehitykseen huomiota, heiltä tuskin tullaan EU:n taholta mitään asiasta kysymään. Valiokuntamme äänestyksessä painotin omilla tarkistuksillani vahvasti sitä, että ennen syvempään yhdentymiseen johtavien päätösten tekoa EU-kansalaisten mielipidettä tulisi kuulla kansanäänestysten kautta. Muuten tekeillä olevalta liittovaltiolta puuttuu edelleen demokraattinen pohja.

Nämä esitykseni haihtuivat kuin savu tuuleen valiokunnan äänestyksessä.

Sampo Terho

Euroopan parlamentin jäsen

Perussuomalaiset rp

4 kommenttia          Bookkaa tämä

Lehti saa olla puolueellinen

14/10/2012

Kyllä lehti saa olla puolueellinen ja suosia jotain puoluetta tai yhtä sen edustajaa.

Mutta olisi reilua, että se myöntäisi sen.

Oula-Antti Lintula

puoluesihteeri

Muutos 2011 rp

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Raakaa sortovaltaa vastaan

14/10/2012

Kaipa se on liityttävä kommunistipuolueeseen ja ryhdyttävä oikein tosissaan vastustamaan Kataisen ja Urpilaisen suomalaisten tappolinjaa.

Tässä ei ole enää hitustakaan järkeä.

Ei järjen häivää.

Muistakaa äänestää kokoomusta ja demareita, niin saadaan Suomi nopeammin nurin.

Ambulanssitoiminnan vuosikustannukset nousevat Salon seudun kunnissa yli miljoona euroa, kun se siirtyy kunnilta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille. Piirin alustava laskelma osoittaa, että vuonna 2014 Salon seutu maksaa sairaankuljetuksesta noin 2,5 miljoonaa euroa. Se on 1,3 miljoonaa enemmän kuin kunnat maksoivat itse järjestämästään palvelusta viime vuonna.

Koskella ja Marttilassa kustannukset jopa kolminkertaistuvat; Salossa, Somerolla, Paimiossa ja Sauvossa ne yli kaksinkertaistuvat.

Kunnanjohtajat pitävät uudistusta järjettömänä. Heidän mielestään se on malliesimerkki maakunnan laajuisesta yhteistyöstä, joka lisää kustannuksia parantamatta palvelua kuten kävi pelastuslaitosuudistuksessa.

Sairaanhoitopiirin suunnitelmien mukaan ambulanssit ovat uudistuksen jälkeen välittömässä lähtövalmiudessa aiempaa pidempään. Kunnanjohtajat tuhahtavat pyrkimykselle.

Mahtaako Antti Rantakokkokin tuhahdella viiksiensä takana.
Vai ymmärtääkö hän koko asiaa?

Ainahan voi miettiä, mitä kivaa keksisi Astrum-Keskukselle, Mainostoimisto Neljälle vuodenajalle (vai mikä se nyt oli) ja Yrityssalolle.

Pyhän yhteyden neljälle sakramentille.

Mitään laitontahan ei puuhastelussa ole, mutta mielenkiintoista seurattavaa tulevaisuudessa piisannee.

Jahka saadaan tämä 60 000 euroa Kankkulan kaivoon kaadettu Me uskomme Saloon -kampanja haudattua.

Seuraan em. tahojen touhuja äärimmäisen suurella mielenkiinnolla.

Luulen, että hiljalleen on aika ottaa Yrityssalo linssin alle.

Luulen, että Yrityssalo törsää kaikki Saloon tulevat avustukset kahvikekkereihin, viinitarjoiluun, musiikkiin, joutavanpäiväisiin kursseihin ja omaa työllistämistään koskeviin asioihin.

Kysymys kuuluu?

Kuinka monta työpaikkaa Yrityssalon toimilla on kesäkuun alusta syyskuun loppuun saatu Saloon.

Tiedän vastauksen etukäteen.

Ja tekin tiedätte.

Mitä tälle putkalle oikein pitäisi tehdä?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Blondivitsi?

14/10/2012

Heittäydyin leikkimielellä pelaamaan netissä tuntemattoman pojan kanssa totuutta ja tehtävää. Jossain välissä olimme siinä tilanteessa, että vaihdoimme toistemme alastonkuvia. Nyt minua pelottaa, että tämä henkilö levittää kuviani. Mitä voin tehdä?

Osuin aivan vahingossa Suoli24:n sivulle, minähän en siellä tietenkään koskaan käy.

Etusivulla tuntuu olevan joka päivä mitä hauskempia kysymyksiä.
Vastatkaa nyt suomalaiset blondit, ovatko nämä totta vai onko koko juttu Suolen omaa keksintöä.

Nimittäin, jos nämä ovat totta, niin kaikki toivo on menetetty.
Ostan heti huomenna menolipun Sveitsiin.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Orjatyövoimaa Suomessa

14/10/2012

Suomessa ei ole enää orjatyövoimaa, sanotaan. Kuitenkin yhdellä ryhmällä teetetään orjatyötä. He ovat omaishoitajia.

Laitospaikka maksaa ”hyvinvointiyhteiskunnalle” noin 112 euroa päivässä. Karkea esimerkki kertoo, että jos omaishoitajan korvaus on peräti 300 euroa kuukaudessa ja hän hoitaa omaistaan vaikkapa kymmenen vuoden ajan, rahaa tulee tilille 36 000 euroa. Jos omainen olisi laitoshoidossa, rahaa palaisi 408 800 euroa. Yksi omaishoitaja säästää yhteiskunnan varoja kymmenessä vuodessa 372 800 euroa.

Omaishoitaja kykenee pitämään lomia hyvin harvoin, koska kukaan ei halua korvauksen pienuuden takia enää lomittajaksi.

Ministeri Guzenina-Richardson on linjannut, ettei omaishoitajien palkkiota nosteta tällä vaalikaudella. Suorastaan hävytöntä on sekin, että omaishoitaja joutuu maksamaan veroa saamastaan korvauksesta. Poliitikot eivät myöskään suostu siirtämään omaishoidon maksatusta Kelalle, jota kautta homma oletettavasti hoituisi oikeudenmukaisemmin ja tasapuolisemmin.

Yle julkisti juuri kyselyn, jossa muuan kunnanjohtaja halusi kunnalta siirrettävän lisää tehtäviä kolmannelle sektorille, omaisille ja kaikille lähimmäisille. Julmaa puhetta, joka tarkoittaa sitä, että tavallisten ihmisten rooli vahvistuu julkisen palvelutuotannon kustannuksella. Kunnanisät eivät tiedä, että Suomessa on yli miljoona omaishoitajaa. Yli 70 prosenttia 15–79-vuotiaista auttaa läheistään vähintään kerran viikossa. Mitähän kunnanjohtajat vielä haluavat?

Kun rahat loppuvat, yhteiskunta haluaa työntää osan velvoitteista kansalaisten vastuulle ilman korvauksia. Omaishoito on osa tätä pilkantekoa. Sitä tehdään käytännössä ilman korvausta, puhtaasti inhimillisistä syistä, vaikka siitä kuuluisi maksaa lähihoitajan palkka ns. epäpätevyysvähennyksellä ainakin kuudelta päivältä viikossa ja kahdeksalta tunnilta päivässä.

Se, että rahaa ei ole eikä tule, kertoo vain sen, että suomalainen yhteiskunta ei arvosta sairaiden ja vanhusten hoitoa. Mutta senhän me jo tiesimmekin. 

Suomalainen hyvinvointivaltio ei pidä huolta omien kansalaistensa hyvinvoinnista, koska suomalaista hyvinvointivaltiota ei enää ole.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Euroopan unionille Nobelin-palkinto

11/10/2012

Euroopan unioni saa vuoden 2012 rauhan-Nobelin. Norjan Nobel-komitea ilmoitti päätöksestä Oslossa tänän. Nobelilla kunnioitetaan EU:n historiallista roolia maailmansodan jälkeisen Euroopan yhdistämisessä. Nobel-komitean mukaan EU sai palkinnon "kuuden vuosikymmenen työstä rauhan ja sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa." Tällä viitattiin maailmansotien jälkeiseen hajaannukseen ja lopulta yhdistymiseen 27 valtion liitoksi.

Olen kerran vieraillut Norjassa maan radioliiton kutsumana.

Minulla oli norjalaisista se käsitys, että he ovat pieni kansa, joka asuu kallionkoloissa ja syö silliä.

Kerrankos sitä erehtyy.

He ovat näemmä myös suuria humoristeja.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tiesittekö tällaisesta kaupungin hankkeesta

11/10/2012

Hanke käsittelee Saloon tulleiden maahanmuuttajien liikuntaa.

Sitä varten pitää oikein laatia suunnitelmat, hankkia erikseen ohjaajat ja syytää hankkeeseen tietysti rahaa.

Osa tulee valtion kassasta.

Onko jollain käsitystä siitä, onko valtiolla ja Salon kaupungilla jotain muuta rahaa käytössä kuin veronmaksajien rahaa.

Jälleen tämä kaikki on tehty kansalaisten selän takana, VAIKKA tämäkin kaupungin sivuilta löytyy.

Yleensä kaikki tärkeät asiat on kätketty niin ovelasti kaupungin äärimmäisen sekavien sivujen sisälle, ettei niihin törmää kuin sattumoisin.

Enpä muista, että tästäkään hankkeesta olisi ollut puolta sanaa paikallisessa aviisissa.

Käykääpä lueskelemassa.

6 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaiset huolissaan hallituksen toimintakyvystä

11/10/2012

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on seurannut huolestuneena, kuinka maan hallituksella ei näytä olevan kantaa käytännössä mihinkään ratkaisevaan asiaan. Hallitus ei pysty muodostamaan kantaa kysymyksissä, jotka ovat Suomen tulevaisuuden kannalta aivan keskeisiä.

Viimeisin esimerkki hukassa olemisesta saatiin kyselytunnilla torstaina 11.10.2012. Oppositio tenttasi hallituksen mielipidettä ja näkemyksiä rahoitusmarkkinaveroon sekä euroalueen yhteiseen budjettiin, josta on tarkoitus päättää alustavasti EU-huippukokouksessa 18.–19.10.2012, toisin sanoen ensi viikolla.

Pääministeri Katainen kertoi suorassa televisiolähetyksessä koko kansalle, että hallitus ei ole kyennyt muodostamaan edellä mainittuihin asioihin minkäänlaista kantaa. Eduskunta ei voi muuta kuin jäädä pelonsekaisin tuntein odottamaan, että hallitus keksii itselleen viikon kuluessa kannan, ja toivoa, että Suomi ei ajaudu hallituksen toimintakyvyttömyyden takia maallemme epäedullisiin ratkaisuihin.

Euromaiden yhteinen budjetti on vasta alkusoittoa loppuvuonna tuleville useille, jopa Suomen itsenäisyyden kannalta kriittisille ehdotuksille. Tarkoitus on tiivistää rahaliittoa, lisätä yhteisvastuuta ja vauhdittaa siten liittovaltion rakentamista. Tässä tilanteessa on välttämätöntä, että Suomella on toimintakykyinen hallitus, joka pystyy kantamaan vastuunsa.

Lisätietoja:

Timo Soini

050 511 3027

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Maaliskuu 2021 (6)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com