Turvapaikanhakijaa kohdellaan kunniavieraana

17/1/2019
Jos suomalainen hankkii itselleen sosiaalietuuksia valehtelemalla, hän saa petostuomion. 
Turvapaikanhakijalla ei ole samaa rehellisyysvelvoitetta, vaan turvapaikanhakija voi huoletta valehdella saadakseen etuuksia.Sosiaaliturva ja lupaukset helposta elämästä houkuttelevat kehitysmaiden ihmisiä kulkemaan kymmenen turvallisen maan läpi hakemaan Suomesta turvapaikkaa.Perättömiltä huhuilta Suomi voisi leikata siivet. Ongelmana on, että monet lähtömaissa liikkuvat huhut turvapaikanhakijoiden helposta elämästä Suomessa ovat totta.
Suomessa ei turvapaikanhakijan omaisuutta edes selvitellä, saati oteta panttina tai kulukorvauksena, vaan viesti hakijoille on heti maahantulosta alkaen se, että suomalaiset kustantavat kaiken. Keksityistä tapahtumista valehteleminen on turvapaikanhaussa taloudellisesti riskitöntä. Edes vastaanottokeskuksen asumiskuluja, jotka henkilöä kohden ovat vähintään 22 000 euroa vuodessa, ei tarvitse maksaa, vaikka turvapaikkahakemus olisi ilmeisen perusteeton. Suuri osa turvapaikanhakijoista ei ole täällä muuttamassa omaa arvopohjaansa eikä rakentamassa suomalaisten arvojen mukaista yhteiskuntaa.
Raiskaus, murha tai edes terrori-isku eivät estä turvapaikan saamista. Turvapaikanhakijat ovatkin merkittävä turvallisuusuhka. Olen esittänyt lakialoitteellani vakaviin rikoksiin syyllistyneiden automaattista karkottamista jo vuonna 2015. Turvapaikanhakijoille annetaan erityiskohtelua myös verrattuna työperäisiin maahanmuuttajiin. Työvoiman saatavuusharkinnasta on luovuttu turvapaikanhakijoiden osalta. Turvapaikkaprosessiin hakeva voi pyrkiä tietyn määräajan odoteltuaan kaikkiin töihin ilman saatavuusharkintaa ja täysin laillisesti.Turvapaikanhakijana saapuneelle myönnetään myös Suomen kansalaisuus nopeammin kuin työperäiselle maahanmuuttajalle.
Vaarana on myös, että helpotettu koulutukseen pääseminen, puutteellinen kielitaito ja kriteerien madaltaminen aiheuttavat vaaratilanteita, kun turvapaikanhakijoina saapuneet työskentelevät vanhusten, lasten ja vammaisten parissa. Ymmärtääkseni moni turvapaikkaa hakenut tekee pimeitä töitä samaan aikaan kun saa sosiaalitukea.
Useita laittomasti maassa olevia ei saada poistettua maasta, elleivät he suostu ottamaan vastaan tuntuvaa vapaaehtoisen paluun tukea (hyödyketuki on enimmillään 5 000 euroa ja käteistuki 1 500 euroa) ja poistumaan maasta vapaaehtoisesti.
Suomessa vallitsee laittomuus ja sekasorto turvapaikka-asioissa. Täällä ei vallitse laki ja järjestys.
Ville Tavio
kansanedustaja (ps)
Lähde: Uusi Suomi-verkkolehti
0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sensuuri on vaaleihin vaikuttamista

16/1/2019

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on tänään jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen sosiaalisen median yritysten harjoittamasta poliittisesta syrjinnästä. Tavio pitää huolestuttavana, että sensuurilla ja kirjoituskielloilla vaikutetaan vaaleihin.

Kirjoituskieltoja, sivuja poistettu

Viime aikoina on useita kansanedustajaehdokkaita ja kunnanvaltuutettuja asetettu sosiaalisessa mediassa kirjoituskieltoon ja sivuja on poistettu. Myös perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon Twitter-tili lukittiin.

Lakimiehenä ennen eduskuntaa työskennellyt Tavio muistuttaa, että syrjintä mielipiteen tai poliittisen toiminnan vuoksi on laitonta. Yritys ei voi kiertää lakia laatimalla itselleen syrjinnän oikeuttavat säännöt. Esimerkiksi vaatekauppa ei voi kirjata oveensa lainvastaisia syrjinnän sallivia omia sääntöjään, jotka sitten sitoisivat sisään kauppaan astuvia kuluttajia.

Poliittisten mielipiteiden syrjintää

Tavion mukaan sosiaalisen median yritysten, kuten Facebookin ja Twitterin tämänhetkinen vapaus sensuroida ihmisten poliittisten kirjoitusten sisältöä näyttää perustuvan lain sijaan pikemminkin Suomen viranomaisten ja päättäjien osaamattomuuteen panna täytäntöön ja laatia lainsäädäntöä digitaaliseen ympäristöön.

– Mikäli määräävässä markkina-asemassa olevat some-yritykset harjoittavat systemaattista poliittisten mielipiteiden syrjintää vaalien alla, kyse on suorasta vaaleihin vaikuttamisesta, Tavio paheksuu.

– Sosiaalisen median algoritmit eivät ole julkisia emmekä voi olla varmoja siitä, vaikutetaanko some-sensuuriin vieraiden valtojen taholta.

Suomen Uutiset

5 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaiset eduskunnan kyselytunnilla

16/1/2019

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä penäsi tänään suullisella kyselytunnilla hallitukselta lisätoimia seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi perussuomalaiset kutsuivat koko muun opposition mukaan välikysymykseen sisäisestä turvallisuudesta.

– Nämä jo vireillä olevat lakihankkeet seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ovat oikeansuuntaisia, mutta ne ovat riittämättömiä ja rankasti myöhässä, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri aloitti viitaten kolmeen yhdessä tiistaina hyväksyttyyn lakihankkeeseen.

Kansa haluaa karkottaa rikolliset

Meri huomautti, että tuoreen kyselyn mukaan 91 % kansasta haluaa karkottaa ulkomaalaiset seksuaalirikolliset. 68 prosenttia pitää Suomea nykyään turvattomampana tytöille ja naisille turvapaikanhakijoiden takia.

– Helsingissä raiskauksista peräti yli puolet on ulkomaalaisten tekemiä! Nämä kaameat tilastot korjataan vain tiukentamalla maahanmuuttopolitiikkaa, Meri totesi.

– Olen tänään kutsunut opposition uudelleen välikysymykseen sisäisestä turvallisuudesta, mutta hallitukselta kysyn, aiotteko te viimein ottaa vähintään laittomasti maassa olevat ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön suomalaisten turvaamiseksi? Meri kysyi.

Mykkänen: Lakihankkeita jo toteutettu

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) puolusti hallituksen linjaa ja totesi, että monia lakihankkeita on toteutettu joulukuussa 2015 sovitun turvapaikkapoliittisen ohjelman mukaisesti, kun perussuomalaisetkin olivat vielä hallituksessa.

Meri kuitenkin huomautti jatkokysymyksessään, että kesällä 2017 perussuomalaiset heitettiin hallituksesta juuri siitä syystä, että he vaativat tuon toimenpideohjelman täysimääräistä noudattamista.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salama-tiimi

15/1/2019

Vastaan tuli tällainen uutinen vuoden takaa. Suomen Punaisen Ristin "Salama-Tiimi" kierrätti irakilaisia miehiä tutustumassa yläasteikäisiin Oulussa. Siltoja rakennettiin ja kontakteja luotiin. Suvaitsevaisuus lisääntyi.

Jatkuukohan tämä toiminta edelleen?

Ira­ki­lais­läh­töi­set Mus­ta­fa Ja­mal, 26, ja Nu­man Nu­man, 25, ko­pis­te­le­vat saap­paan­sa lu­mes­ta Kel­lon kou­lun­kes­kuk­sen etei­sau­las­sa ja su­jah­ta­vat luo­kis­ta vä­li­tun­nil­le pur­kaan­tu­vien op­pi­lai­den se­kaan. Ly­hy­el­lä mat­kal­laan opet­ta­jan­huo­nee­seen he en­nät­tä­vät heit­tää op­pi­lai­den kans­sa mon­ta moik­kaa ja ylä­vi­tos­ta.

– Tän­ne on joka ker­ta tosi mu­ka­va tul­la, mie­het iloit­se­vat is­tah­ta­es­saan vä­li­tun­nin ajak­si kah­vi­ku­pin ää­rel­le opet­ta­jain­huo­nee­seen.

Ira­kis­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­na Suo­meen pari vuot­ta sit­ten saa­pu­neet mie­het kuu­lu­vat Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Ou­lun osas­ton alai­suu­des­sa toi­mi­vaan Sa­la­ma-Tii­miin, joka te­kee sään­nöl­li­ses­ti kou­lu­vie­rai­lu­ja Kel­lon kou­lu­kes­kuk­seen. Kou­lu­vie­rai­lu­jen, ku­ten koko Sa­la­ma-Tii­min, ta­voit­tee­na on kit­keä en­nak­ko­luu­lo­ja, luo­da sil­to­ja ja li­sä­tä mo­lem­min­puo­lis­ta kun­ni­oi­tus­ta ja ym­mär­rys­tä eri syn­ty­pe­rää ole­vien ih­mis­ten vä­lil­lä sekä ak­ti­voi­da maa­han­muut­ta­jia.

– Kou­lu­vie­rai­lui­den li­säk­si teem­me mo­nen­lai­sia va­paa­eh­tois­töi­tä niin yk­si­tyi­sil­le kuin yh­tei­söil­le­kin ai­na ruo­hon leik­kuus­ta lu­men­luon­tiin ja lam­pun­vaih­dos­ta ta­pah­tu­ma­jär­jes­te­lyi­hin, Mus­ta­fa Ja­mal ja Nu­man Nu­man lu­et­te­le­vat.

Hei­kin­har­jun vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa asu­vat Mus­ta­fa Ja­mal ja Nu­man Nu­man odot­te­le­vat edel­leen oles­ke­lu­lu­pa­pää­tös­tä.

– Odot­ta­van ai­ka on pit­kä. Koko ajan on ol­lut sel­lai­nen tun­ne, et­tä olem­me kii­tol­li­suu­den­ve­las­sa suo­ma­lai­sil­le, ja et­tä se pi­täi­si pääs­tä jol­la­kin ta­val­la kuit­taa­maan. Te­ke­mään jo­ta­kin jär­ke­vää ja hyö­dyl­lis­tä pel­kän odot­te­lun si­jaan. Sa­la­ma-Tii­mi tar­jo­si tä­hän eri­no­mai­sen mah­dol­li­suu­den, mie­het kiit­te­le­vät.

Kel­lon kou­lun ja Sa­la­ma-Tii­min yh­teis­työs­tä on kiit­tä­mi­nen Kel­lon kou­lus­sa bi­o­lo­gi­an ja maan­tie­don opet­ta­ja­na toi­mi­vaa Mer­vi Tuo­vis­ta.

– Sa­tu­tin sel­kä­ni juu­ri en­nen muut­toa, ja pyy­sin kan­to­a­pua Sa­la­ma-Tii­mil­tä. Hom­ma toi­mi niin hy­vin, et­tä aloin poh­tia, voi­sim­me­ko vi­ri­tel­lä jon­kin­lais­ta yh­teis­työ­tä kou­lun­kin kans­sa.

En­sim­mäi­set ko­kei­lu­luon­toi­set kou­lu­vie­rai­lut osoit­ti­vat, et­tä niil­le to­del­la on tar­vet­ta:

– Vaik­ka meil­lä on jat­ku­vas­ti vi­reil­lä mo­nen­lai­sia kan­sain­vä­li­syysp­ro­jek­te­ja ja py­rim­me ruok­ki­maan yh­den­ver­tai­suu­den il­ma­pii­riä, pa­ko­lai­sen saa­pu­mi­nen kou­lu­ym­pä­ris­töön ai­heut­ti aluk­si op­pi­lais­sa mo­nen­lai­sia re­ak­ti­oi­ta, jopa pel­koa. Kel­lon ka­tu­ku­vas­sa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ei näy sa­mal­la ta­val­la kuin vaik­ka­pa Ou­lun kes­kus­tas­sa, ei­kä hei­hin ole sik­si tääl­lä to­tut­tu, Tuo­vi­nen sa­noi.

Jo muu­ta­man vie­rai­lun jäl­keen pe­lot ja ne­ga­tii­vi­set asen­teet ovat häl­ven­neet ole­mat­to­miin.

– Mus­ta­fa ja Nu­man ovat pa­ras mah­dol­li­nen pa­ri­val­jak­ko tä­hän hom­maan. Au­rin­koi­set ja hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vät per­soo­nat rik­ko­vat jään het­kes­sä luok­kaan saa­pu­es­saan. Pa­ras kom­ment­ti tä­hän saak­ka tuli ala­kou­lui­käi­sel­tä op­pi­laal­ta. Hän to­te­si Mus­ta­fan ja Nu­ma­nin ta­vat­tu­aan, et­tei voi­kaan ol­la enää ra­sis­ti, Tuo­vi­nen iloit­see.

Sa­la­ma-tii­mi­läi­set ovat osal­lis­tu­neet niin ala- kuin ylä­kou­lui­käis­ten op­pi­tun­neil­le.

– Heil­lä on ol­lut tun­neil­la mo­nen­lai­sia roo­le­ja. Esi­mer­kik­si tä­nään kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ovat val­mis­tel­leet heil­le eng­lan­nin­kie­li­sen, Suo­men kult­tuu­riin liit­ty­vän tie­to­vi­san. Hyö­ty on mo­lem­min­puo­li­nen. Kah­dek­sas­luok­ka­lai­set pää­se­vät pu­hu­maan eng­lan­tia ja vie­raat op­pi­vat uu­sia asi­oi­ta Suo­mes­ta, Tuo­vi­nen se­lit­tää.

Sa­la­ma-Tii­mi on vie­rail­lut Kel­lon kou­lul­la ker­ran kuu­kau­des­sa jo rei­lun vuo­den ajan.

– Toi­min­ta jat­kuu ai­na­kin tä­män vuo­den lop­puun, kii­tos saa­mam­me Ou­lun kau­pun­gin kan­sain­vä­lis­ty­mis­ra­han. Sil­lä olem­me saa­neet kui­tat­tua vie­rai­den mat­ka- ja ruo­ka­ku­lut, Tuo­vi­nen ker­too ja toi­voo, et­tä yh­teis­työ sai­si jat­koa tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

Sa­moil­la lin­joil­la on Sa­la­ma-tii­min koor­di­naat­to­ri An­ne Dep­ner Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Ou­lun osas­tos­ta.

– Kel­lon kou­lun pi­lo­tis­ta on niin myön­tei­siä ko­ke­muk­sia, et­tä te­ki­sim­me erit­täin mie­lel­läm­me yh­teis­työ­tä myös mui­den Ou­lun kou­lu­jen kans­sa, Dep­ner vink­kaa.

Lähde: Oulu-lehti

Vai 25- ja 26-vuotiaita. Kuvista päätellen 45-vuotias kaveri.

Onneksi taitaa olla Salama-tiimi lopetettu. Ainakaan nettiosoitteella ei enää löydy. Täytyy pistää iloista kyselyä Mervi Tuomiselle ja etenkin Anne Depnerille...

 

 


3 kommenttia          Bookkaa tämä

Alkuun on päästy, mutta tämä ei riitä

15/1/2019

Haittamaahanmuutto, ja kehitysmaamuslimien hurja yliedustus väkivalta- ja seksuaalirikostilastoissa, ei ole vuoden 2015 vyöryyn liittyvä ilmiö. Ongelma on kasautunut 90-luvun alusta lähtien, jolloin ensimmäiset somalit saapuivat Neuvostoliitosta Helsinkiin. Tulijoita on ollut useita tuhansia melkein joka vuosi.

Joissakin puheenvuoroissa rikokset on yhdistetty paperittomuuteen. Ei kuitenkaan ole mitään merkkejä siitä, että nyt epäiltynä olevat henkilöt olisivat paperittomia. Päinvastoin, osa Oulun lapsiraiskaajista on peräti Suomen kansalaisia. He ovat siis olleet maassa vuosikausia. Sama pätee esimerkiksi porilaiseen afgaaniin, joka raiskasi ja poltti elävältä tyttöystävänsä.

Kuten olen aiemminkin korostanut, tämänkaltainen rikollisuus on automaattinen sivuseuraus laajamittaisesta kehitysmaamuslimien maahanmuutosta. Mikään Euroopan maa ei ole siltä välttynyt. Siksi ainoa vaikuttava rakenteellinen keino puuttua asiaan on vähentää tällaista maahanmuuttoa.

Päivän Hesari antaa ymmärtää, että maahanmuuttopolitiikan osalta olisi jo tehty kaikki, mikä on tehtävissä. Tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Esimerkkejä siitä, mitä Suomi voisi tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä, ja mitä sen itse asiassa olisi pitänyt tehdä jo muutaman vuosikymmenen ajan:

– Turvapaikkashoppailijoiden käännyttäminen rajalta, kun he tulevat turvallisesta maasta kuten Ruotsista. Tämä on melko radikaali keino ja edellyttää rajavalvonnan palauttamista, mutta se on silti täysin mahdollinen.

– Suomi myöntää sekä turvapaikan että toissijaisen suojeluaseman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nämä määräajat voitaisiin EU-lain puitteissa lyhentää kolmeen vuoteen ja yhteen vuoteen. Tämä vähentäisi Suomen suhteellista houkuttelevuutta.

– Jo nykyinen laki mahdollistaa suojeluntarpeen uudelleentarkastelun, kun määräaikaista oleskelulupaa ollaan jatkamassa. Suojeluasema voidaan lakkauttaa, jos suojeluntarvetta ei enää ole. Tätä mahdollisuutta ei koskaan käytetä.

– Vaikka Suomen passi on matkustusasiakirjana yksi maailman arvokkaimmista dokumenteista, kansalaisuuksia jaetaan hyvin löysin kriteerein. Neljän vuoden odotusaika riittää humanitaariselle maahanmuuttajalle. Odotusaika pitäisi pidentää kymmeneen vuoteen ja toimeentulo- ja nuhteettomuusedellytyksiä tiukentaa. Tämäkin vähentäisi Suomen houkuttelevuutta.

– Tulkkipalvelujen tarjoaminen vuosia maassa oleskelleille pitäisi lopettaa. Se ylläpitää kielitaidottomuutta ja kotoutumattomuutta.

– Suomen pitäisi soveltaa systemaattisesti ”sisäisen paon mahdollisuutta”. Toisin sanoen esim. irakilaiselta pitäisi ensisijaisesti edellyttää suojelun hakemista oman maan rauhallisilta alueilta.

– Kansalaisuus pitäisi olla peruutettavissa vakavien rikosten kuten pahoinpitelyjen tai raiskausten vuoksi.

– Turvapaikkaprosessi pitää keskittää raja-alueilla oleviin keskuksiin (joita esitin jo syksyllä 2015), joista ei pääse mihinkään muuhun suuntaan kuin pois maasta.

– Laittomasti maassa oleville ei pidä tarjota palveluja. Valtiovallan pitää kieltää kuntia tarjoamasta niitä. Ne houkuttelevat Suomeen ihmisiä, joilla ei ole edellytyksiä oleskeluluvan saamiseen.

– Laajamittaista paluumuuttoa etenkin Somaliaan ja Irakiin pitää edistää sekä edellämainituilla keinoilla että kyseisten maiden kanssa tehtävällä kunnianhimoisella yhteistyöllä.

Yhtä ja yksittäistä ratkaisua ei ole. Pitää tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta ei-toivottavat muuttajat eivät edes pyrkisi Suomeen ja että tänne päässeistä päästäisiin eroon. Keinoja on, mutta tarvitaan myös poliittista halua.

Rangaistusten koventaminen on kannatettavaa yleisen oikeustajun näkökulmasta, mutta pelotevaikutusta sillä tuskin on nyt puheena olevaan ihmisryhmään. Maahanmuuttajamiesten uutisoidaan retostelevan keskenään raiskauksilla: tuomiot eivät siis aiheuta samanlaista sosiaalista stigmaa kuin kantaväestön edustajilla. Heidän ei liioin tarvitse murehtia rikosrekisterimerkintöjä, koska he eivät kuitenkaan koskaan työllisty.

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mykkänen

15/1/2019

Kokoomuksen Kai Mykkänen yrittää esittää yllättynyttä nyt julkisuuteen paljastuneista seksuaalirikoksista, joista emme ehkä koskaan olisi kuulleetkaan ilman yhden uhrin isän aktiivisuutta, kaupunginvaltuutettu Junes Lokan selvittelyä ja havaintojen julkisuuteen tuomista sekä Seiska-lehteä.

Tosiasiassa sisäministerinä Mykkästä on varmasti pidetty ajan tasalla tilanteen kehittymisestä tai sitten hän on ollut todella epäpätevä. Mykkänenhän yritti teeskennellä tietämätöntä myös hiljattain, kun paljastui poliisin hautaavan suuren osan heille tulevista rikosilmoituksista resurssipulan vuoksi, vaikka ex-poliisiylijohtaja Paateron mukaan Mykkäsen on täytynyt saada tieto asiasta hänelle säännöllisesti toimitetuista tilastoista.

Vaikka Mykkänen on yrittävinään antaa vaikutelmaa siitä, että hän tomerasti puuttuisi asiaan, niin tosiasiassa kuullut lupaukset ovat todella mitättömiä ja humanitaarisen maahanmuuton rajoittamisen sijaan hän haluaisi sitä vielä lisää entisten päälle suoraan pakolaisleireiltä.

Aiemminhan hän on jo vaatinut kymmenkartaistamaan pakolaiskiintiöt (hänen mukaansa laaja EU:n yhteinen turvapaikkapolitiikka tarkoittaisi tätä Suomelle), joita monilla länsimaillakaan, kuten Tanskalla ei edes ole.

Tämä Mykkäsen vaatima 10 000 hengen vuotuinen pakolaiskiintiö vastaisi efektiivisesti noin 20 000-30 000 turvapaikanhakijaa joka vuosi eli Mykkäsen mallissa vuoden 2015 - eli pahimman kriisivuoden - humanitaarisen maahanmuuton tulvasta tulisi uusi normaali ja joka vuosi toistuva ilmiö.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tietoa jakoon

15/1/2019

Jakakaa hyvät ihmiset sosiaalisessa mediassa tietoa näistä asioista ja tuttaville muutenkin. Muuten valtaan äänestetään tottumuksesta samat poliitikot kuin ennenkin, jotka teeskentelystä huolimatta eivät ole valmiita tekemään kuin pieniä kosmeettisia muutoksia, joilla ongelmaa ei millään muotoa ratkaista ja samaan aikaan he aikovat pahentaa tilannetta dramaattisesti ja peruuttamattomalla tavalla lisäämällä humanitaarista maahanmuuttoa esimerkiksi voimakkaalla pakolaiskiintiöiden kasvattamisella ja poistamalla työvoiman tarveharkinnan matalapalkka-aloilta, mikä sekin tulee vähintäänkin taloudellisesti hyvin kalliiksi.

Selvyyden vuoksi tähdennettäköön sitä, että ulkomaalaisista ja maahanmuuttajista vain tekoihin syyllistyneet ovat näistä teoista vastuussa, eikä suuttumusta pidä kohdistaa heihin, jotka eivät ole teoista vastuussa. Vaikka eräissä maahanmuuttajaryhmissä on jopa yli kymmenkertainen yliedustus raiskaustilastoissa, suurin osa maahanmuuttajista ei ole näihin syyllisiä, kuten meitä on auliisti valistettu.

Sen sijaan tekojen mahdollistajina hyvin löysää maahanmuuttopolitiikkaa ja massamuuttoa ajaneet poliitikot ovat myös osavastuussa monien näiden rikosten synnystä ja siten vähintäänkin moraalisesti vastuussa. Heidän toimintansa mahdollistamana on tapahtunut suuri ja jatkuvasti kasvava määrä seksuaalirikoksia. Eivätkä he voi vedota tietämättömyyteen, sillä asiasta on varoitettu jo vuosikausia. Jussi Halla-aho jopa tuomittiin näkyvästi oikeudessa eräästä varoituksistaan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Jäävuori ei kiinnosta Sipilää

15/1/2019

Keskustan Juha Sipilä on Iltalehden jutun mukaan pyrkinyt vähättelemään nyt paljastuneita seksuaalirikoksia vetoamalla siihen, että lapsiuhrien määrä ei ole poikkeuksellinen, kun sen suhteuttaa kaikkiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin.

Sipilän sanoja on syytä verrata KRP:n rikosylikomisario Sari Saranin haastatteluun. Hänen arvionsa mukaan esimerkiksi nämä Oulun tapaukset ovat vain jäävuoren huippu ja hän sanoo uskovansa, että Oulun tapaisia seksuaalirikoksia ilmenee lisää. On myös syytä muistaa, että pieni osa tulee ylipäätään poliisin tietoon, tilastot ovat pielessä ja paljon jää selvittämättä.

Valtaosa tapauksista jää täysin pimentoon. Ja tietenkin poliisin tietoonkaan tulevista tapauksista vain osa ylipäätään uutisoidaan. Poliiseja on myös vuosia vaadittu salaamaan maahanmuuttajataustaisten rikoksia. Sunnuntaina uutisoitiin siitä, että Helsingissäkin olisi poliisin mukaan ulkomaalaiset syyllistyneet useisiin lapsenraiskauksiin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Oulu

14/1/2019

Jos Oulun järkyttävät tapahtumat lukijoitani kiinnostavat, niin tämä linkki kannattaa avata.
Työryhmän tekemä yhteenveto, joka tuo julkisuuteen kaiken mahdollisen, joka Oulun aallosta tällä hetkellä tiedetään.

Olkaa hyvä.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Haittamaahanmuuto ja Helsingin Sanomat

14/1/2019

Haittamaahanmuutto, ja kehitysmaamuslimien hurja yliedustus väkivalta- ja seksuaalirikostilastoissa, ei ole vuoden 2015 vyöryyn liittyvä ilmiö. Ongelma on kasautunut 90-luvun alusta lähtien, jolloin ensimmäiset somalit saapuivat Neuvostoliitosta Helsinkiin. Tulijoita on ollut useita tuhansia melkein joka vuosi.

Joissakin puheenvuoroissa rikokset on yhdistetty paperittomuuteen. Ei kuitenkaan ole mitään merkkejä siitä, että nyt epäiltynä olevat henkilöt olisivat paperittomia. Päinvastoin, osa Oulun lapsiraiskaajista on peräti Suomen kansalaisia. He ovat siis olleet maassa vuosikausia. Sama pätee esimerkiksi porilaiseen afgaaniin, joka raiskasi ja poltti elävältä tyttöystävänsä.

Kuten olen aiemminkin korostanut, tämänkaltainen rikollisuus on automaattinen sivuseuraus laajamittaisesta kehitysmaamuslimien maahanmuutosta. Mikään Euroopan maa ei ole siltä välttynyt. Siksi ainoa vaikuttava rakenteellinen keino puuttua asiaan on vähentää tällaista maahanmuuttoa.

Päivän Hesari antaa ymmärtää, että maahanmuuttopolitiikan osalta olisi jo tehty kaikki, mikä on tehtävissä. Tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Esimerkkejä siitä, mitä Suomi voisi tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä, ja mitä sen itse asiassa olisi pitänyt tehdä jo muutaman vuosikymmenen ajan:

- Turvapaikkashoppailijoiden käännyttäminen rajalta, kun he tulevat turvallisesta maasta kuten Ruotsista. Tämä on melko radikaali keino ja edellyttää rajavalvonnan palauttamista, mutta se on silti täysin mahdollinen.

- Suomi myöntää sekä turvapaikan että toissijaisen suojeluaseman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nämä määräajat voitaisiin EU-lain puitteissa lyhentää kolmeen vuoteen ja yhteen vuoteen. Tämä vähentäisi Suomen suhteellista houkuttelevuutta.

- Jo nykyinen laki mahdollistaa suojeluntarpeen uudelleentarkastelun, kun määräaikaista oleskelulupaa ollaan jatkamassa. Suojeluasema voidaan lakkauttaa, jos suojeluntarvetta ei enää ole. Tätä mahdollisuutta ei koskaan käytetä.

- Vaikka Suomen passi on matkustusasiakirjana yksi maailman arvokkaimmista dokumenteista, kansalaisuuksia jaetaan hyvin löysin kriteerein. Neljän vuoden odotusaika riittää humanitaariselle maahanmuuttajalle. Odotusaika pitäisi pidentää kymmeneen vuoteen ja toimeentulo- ja nuhteettomuusedellytyksiä tiukentaa. Tämäkin vähentäisi Suomen houkuttelevuutta.

- Tulkkipalvelujen tarjoaminen vuosia maassa oleskelleille pitäisi lopettaa. Se ylläpitää kielitaidottomuutta ja kotoutumattomuutta.

- Suomen pitäisi soveltaa systemaattisesti "sisäisen paon mahdollisuutta". Toisin sanoen esim. irakilaiselta pitäisi ensisijaisesti edellyttää suojelun hakemista oman maan rauhallisilta alueilta.

- Kansalaisuus pitäisi olla peruutettavissa vakavien rikosten kuten pahoinpitelyjen tai raiskausten vuoksi.

- Turvapaikkaprosessi pitää keskittää raja-alueilla oleviin keskuksiin (joita esitin jo syksyllä 2015), joista ei pääse mihinkään muuhun suuntaan kuin pois maasta.

- Laittomasti maassa oleville ei pidä tarjota palveluja. Valtiovallan pitää kieltää kuntia tarjoamasta niitä. Ne houkuttelevat Suomeen ihmisiä, joilla ei ole edellytyksiä oleskeluluvan saamiseen.

- Laajamittaista paluumuuttoa etenkin Somaliaan ja Irakiin pitää edistää sekä edellämainituilla keinoilla että kyseisten maiden kanssa tehtävällä kunnianhimoisella yhteistyöllä.

Yhtä ja yksittäistä ratkaisua ei ole. Pitää tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta ei-toivottavat muuttajat eivät edes pyrkisi Suomeen ja että tänne päässeistä päästäisiin eroon. Keinoja on, mutta tarvitaan myös poliittista halua.

Rangaistusten koventaminen on kannatettavaa yleisen oikeustajun näkökulmasta, mutta pelotevaikutusta sillä tuskin on nyt puheena olevaan ihmisryhmään. Maahanmuuttajamiesten uutisoidaan retostelevan keskenään raiskauksilla: tuomiot eivät siis aiheuta samanlaista sosiaalista stigmaa kuin kantaväestön edustajilla. Heidän ei liioin tarvitse murehtia rikosrekisterimerkintöjä, koska he eivät kuitenkaan koskaan työllisty.

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Heinäkuu 2020 (17)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com