Perussuomalaiset Euroopassa

6/3/2015

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Somaleiden maastamuuttoa Somaliaan edistettävä

6/3/2015

Jätin tänään (6.3.2015) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien somaleiden maahanmuuton vähentämistä, kotouttamisen tehostamista ja maastamuuton tukemista:

Somaleiden maahanmuuton vähentäminen, kotouttamisen tehostaminen ja maastamuuton tukeminen

Ensimmäiset somalit saapuivat maahamme niin sanottuina poliittisina pakolaisina itärajan takaa Neuvostoliiton hajotessa 1990-luvun alussa. Tämän jälkeen somalit ovat olleet useana vuotena Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien joukossa. Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo arvioi loppuvuodesta 2008, että yhtä turvapaikan saanutta somalia kohti Suomeen saapuu myös kolmesta neljään hänen perheenjäsentään. Vuonna 2009 yhteensä 2204 somaleista jätti oleskelulupahakemuksen perhesiteen perusteella, joista 508 sai myönteisen päätöksen. Työperusteisesti Suomeen ei käytännössä Somalian kansalaisia saavu.

Somaleiden määrä Suomessa on kasvanut siten, että vuonna 2012 Somalian kansalaisia oli noin 7500. Samana vuonna noin 600 Somalian kansalaista sai Suomen kansalaisuuden. Vuodesta 2002 vuoteen 2012 somalia äidinkielenään puhuvien määrä kasvoi noin 15 000 henkilöön heidän ollessa tällä hetkellä jo kolmanneksi suurin vieraskielisten ryhmä Suomessa. Somaleiden määrä on lisääntynyt maassamme myös korkean syntyvyyden seurauksena. Suomeen tulleiden somalinaisten kokonaishedelmällisyysluku oli vuosina 1991–1995 6,6 ja vuosina 2006–2009 4,2 suomalaisnaisten kokonaishedelmällisyysluvun ollessa 1,86.

Somaleiden kotoutumisessa on erilaisten tilastojen ja viranomaislähteiden mukaan maahanmuuttajaryhmistä eniten ongelmia. Heidän työllisyysasteensa on vain hieman yli 13 prosenttia, mitä selittänee pitkälti heidän alhainen koulutustasonsa sekä luku-, kirjoitus- ja kielitaidottomuutensa. Kulttuurierojen lisäksi erityisesti lukutaidottomuus on merkittävä somaleiden kotouttamista haittaava tekijä. Somalian kieli on saanut virallisen muotonsa vasta joitakin vuosikymmeniä sitten, ja heidän kulttuurissaan suullisella perinteellä on kirjoitettua tietoa vahvempi merkitys. MTV:n uutisen (18.01.2009)  mukaan peräti 90 prosenttia Suomeen tulevista somaleista turvapaikanhakijoista on luku- ja kirjoitustaidottomia.

Somalian kansalaiset ovat väkimääräänsä suhteutettuna rikostilastoissa yliedustettuina. Professori Hannu Niemen tutkimuksen mukaan Suomessa asuviin Somalian kansalaisiin kohdistuvia rikosepäilyjä on väkilukuun suhteutettuna lähes kolminkertainen määrä suomalaisiin verrattuna. Rikoksista epäillyistä vuonna 2011 peräti noin 1 500 henkilöä oli Somalian kansalaisia. Erityisesti ryöstörikosten osuus somaleiden tekemistä rikoksista on poikkeuksellisen suuri. Vuoden 2005 rikollisuushuipun aikana 12 prosenttia epäillyistä oli somalinkielisiä, ja heistä kahdeksan prosenttiyksikköä oli Somalian kansalaisia. Suomen vankiloissa oli vuonna 2005 ulkomaalaisia vankeja seitsemän prosenttia, joista kahdeksan prosenttia oli Somalian kansalaisia. Edellä mainituissa luvuissa on otettava kuitenkin huomioon se, että vain alle puolella Suomessa asuvista somaleista on enää Somalian kansalaisuus, jolloin Suomen kansalaisuuden saaneet etniset somalit luetaan erilaisissa tilastoissa Suomen kansalaisiksi.

Pääkaupunkiseudulla syksyllä 2014 väkivaltaisia ryöstöjä tehtailleessa nuorisojengissä myös oli luotettavien lähteiden mukaan ollut osallisena useita somalitaustaisia nuoria. Näissä summittaisissa väkivallanteoissa kyseisen nuorisojengin eräänä motiivina on nähty olleen kantasuomalaisia kohtaan kohdistettu rasismi.

Suojelupoliisin mukaan joillakin Suomessa asuvilla somaleilla on olemassa yhteyksiä Somalian islamistijärjestö al-Shabaabiin, joka on viime vuosien aikana operoinut Somalian alueella. Al-Shabaabia voidaan pitää Isisin ja al-Qaida ohella yhtenä maailman vaarallisimmista terrorijärjestöistä. Suomesta on kerrottu muun muassa lähettävän rahaa tämän terrorijärjestön toiminnan tukemiseksi. Myös somalien suosimissa moskeijoissa on kerrottu harjoitettavan somaleiden värjäystä ulkomailla lähtemään jihadiin al-Shabaabin riveissä.

Riku Perhoniemen ja Inga Jasinskaja-Lahden tutkimuksen mukaan somalit ovat usein eristäytyneet omiin ryhmiinsä. Saman tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien ”kotoutumisprosessin edetessä uusien tapojen omaksuminen omien kulttuuristen tapojen kustannuksella on alkanut tuntua maahanmuuttajista toimimattomalta ratkaisulta.” Maahanmuuttajien sopeutumisen ja kotoutumisen eteneminen onkin ollut kyseisen tutkimuksen mukaan hidasta. Yle uutisoi vuonna 2012 somalinuorten olevan suurin syrjäytyneiden ryhmä yli 40 prosentin osuudella, kun kaikista syrjäytyneistä 20 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Suurin riski jäädä ilman koulutusta, tutkintoa ja työtä onkin nimenomaan somalinuorilla. Suomalaisista nuorista noin 4,6 prosenttia on syrjäytyneitä eli henkilöitä, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja jotka eivät ole mukana työelämässä.

Suomessa asuvien somaleiden menestyminen kouluopinnoissa on ollut varsin heikkoa. Jo pelkästä peruskoulusta selviäminen voi tuottaa monelle nuorelle somalille ylitsepääsemättömiä hankaluuksia. Lisäksi viime vuosina on yleistynyt ilmiö, jossa peruskoulussa olevia somalilapsia lähetetään takaisin kotimaahansa omaa kulttuuria oppimaan, mikäli somalilapset ovat heidän vanhempiensa mukaan sulautuneet liian hyvin suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Nämä usean kuukauden poissaolot kesken kouluvuoden tuottavat puolestaan opettajille vaikeuksia suorittaa kyseisten oppilaiden arviointia. Somaleilla on myös ollut vaikeuksia hyväksyä, että heidän lapsilleen opetetaan islamia ei-muslimin toimesta. Opetusviranomaiset ovat kohdanneet usein somaleiden järjestelmällistä painostamista, jossa pyritään koko opetuksen järjestämiseen somaleiden omien islamilaisten periaatteiden mukaisesti. Somalit ovat tilastotietojen mukaan se maahanmuuttajaryhmä, joka kaikista herkimmin jättää opintonsa kesken heti perusasteen jälkeen, jolloin hyvin harva somali jatkaa korkean asteen opintoihin.

Perinteisen itäafrikkalaisen Khat-huumeen takavarikot ovat yleistyneet Suomessa viime vuosien aikana. Suomessa asuvista somaleista jopa useiden tuhansien arvioidaan käyttävän kyseistä huumausainetta. Khatin käytön onkin katsottu olevan kasvava trendi erityisesti pääkaupunkiseudulla, jonka vaikutukset näkyvät jo nyt ongelmina somaliperheissä. Khat-riippuvuus jättää erityisesti monet somalimiehet pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Suuria kulttuurisia eroja ovat myös Somaliassa arkipäivää oleva naisen seksuaalisen itsemääräämisoikeuden polkeminen sekä ympärileikkaukset, joita länsimainen kulttuuri ja lainsäädännössämme eivät hyväksy. Arvioiden mukaan 95 prosenttia Somaliassa asuvista naisista ympärileikataan. Poliisin mukaan myös Suomesta lähetetään ulkomaille lapsia ympärileikattaviksi. Naisten ympärileikkaukset ovat hankaloittaneet esimerkiksi synnytyksiä Suomessa.

Somaleiden kotoutumisen epäonnistumisen takana katsotaan usein olevan erilainen syrjintä, josta tietoa on kerätty lähinnä somaleilta itseltään erilaisten kyselytutkimusten muodossa. Voidaan kuitenkin esittää kysymys, onko somaleiden kohtaama rasismi sittenkään niin räikeää ja yleistä. On mahdollista, että somalit ovat halunneet vierittää oman kansanryhmänsä kotoutumisen epäonnistumisen kantasuomalaisen harteille syyttämällä heitä rasismista. Voisiko kotoutumisen esteenä sittenkin olla heidän yleisesti suuri työttömyys maassamme, mikä taas ei suinkaan johdu heidän syrjinnästään rekrytointitilanteessa, vaan siitä, että usein somaleilta puuttuvat työllistymiseen vaadittavat ominaisuudet kuten riittävä koulutus ja luku-, kirjoitus- ja kielitaito. On otettava huomioon, että monet muut maahanmuuttajaryhmät kuten esimerkiksi nepalilaiset, kiinalaiset ja useat länsieurooppalaiset kansallisuudet ovat onnistuneet kotoutumaan Suomeen varsin hyvällä menestyksellä. Suomessa olisikin syytä avata uusi näkökulma yhteiskunnalliseen keskusteluun somaleiden kotoutumisesta. Siinä päähuomio kiinnitettäisiin somaleiden omaan asennoitumiseen niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joihin sitoutuminen on edellytys suomalaisessa yhteiskunnassa elämiseen.

Suomi ei ole ainoa maa, jossa somaleiden kotoutumisongelmat ovat suuria. Britanniassa somalit ovat yksi köyhimmistä, vähiten koulutetuimmista ja työllistyneimmistä kansanryhmistä. Tanskassa vuonna 2009 julkaistujen tilastojen mukaan somalit olivat vähiten työllistynein kansalaisuusryhmä. Norjan hallitus puolestaan teetti takavuosina oman selvityksensä siitä, miksi somalit ovat kotoutuneet niin huonosti Norjaan. Myös paljon kehuttu somaleiden kotoutuminen Yhdysvaltojen Minnesotassa on joutunut kyseenalaiseen valoon maassa julkitulleiden tietojen myötä, joissa on väitetty somaleiden lähtevän joukolla Yhdysvalloista Lähi-itään taistelemaan Isisin puolesta.

Yleisesti voidaan todeta, että somaleiden kotoutuminen Suomeen on epäonnistunut lähes jokaisella mittarilla. Se, että somalit eivät kiinnity työmarkkinoille edes välttävällä tasolla ja että heillä on keskimääräisesti korkeampi rikollisuusaste, pitäisi toimia hälytyskellona maahanmuutosta ja kotouttamisesta vastaaville poliitikoille ja viranomaisille. Maamme sosiaalisen rauhan säilymiseksi somaleiden heikkoa kotoutumistilannetta ei saisi enää päästää kärjistymään. Julkisen vallan olisikin nyt vakavasti harkittava somalimaahanmuuton tuntuvaa vähentämistä ja keskityttävä nykyistä tarmokkaammin Suomeen jo muuttaneiden somaleiden kotouttamiseen. Somaleille myönnettäviä kansainvälisen suojelun kriteerejä olisi tiukennettava nykyisestä, sillä somaleiden saamista kielteisistä turvapaikkapäätöksistä hyvin harva tapahtuu muulla kuin Dublin-perusteella. Somalian rauhallisimmilta alueilta tuleville somaleille ei taas pitäisi enää myöntää kansainvälistä suojelua. Myös somaleiden kasvattilasten perheenyhdistäminen olisi lopetettava. Lisäksi Somaleiden pakkoavioliittokäytäntöihin olisi puututtava tapauksissa, joissa Suomessa syntyvä somali pyrkii hakemaan puolisonsa suoraan Somaliasta. Somaliyhteisön parissa esiintyviin epäkohtiin tulisi puolestaan puuttua nykyistä voimakkaammilla toimenpiteillä. Vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet somalit olisi pystyttävä karkottamaan turvalliseen Pohjois-Somaliaan eli niin sanottuun Somalimaahan, vaikka he alun perin olisivat kotoisin Somalian muista osista. Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksellään vuonna 2013 erään somaliperheen karkotusta koskien linjannut Somalimaan turvalliseksi lähtömaaksi somaleille, jolloin karkotukset kyseiselle alueelle on luontevaa toteuttaa. Somalien khat-epidemiaan olisi taas puututtava suojelupoliisin ja poliisin yhteisellä erikoisoperaatiolla, jolla khatin välitys saataisiin Suomesta hävitettyä.

Vuonna 2013 Somalian silloinen ulkoministeri Fowsiyo Yusuf Haji Adan toi Afrikan unionin kokouksessa esille Somalian vakautuneen yhteiskunnallisen tilanteen. Adanin mukaan terrorijärjestö Al-Shabaab oli karkotettu pääkaupungista Modagishusta ja maalle oli valittu sekä uusi parlamentti että hallitus.  Adanin toivoi mahdollisimman monen somalin paluuta takaisin kotimaahansa investoidakseen ja tehdäkseen töitä. Adanin mukaan mahdollisimman pikainen ja iso somalien paluumuutto olisi toivottavaa. Suomen olisi reagoitava Somalian parantuneisiin olosuhteisiin käynnistämällä poikkihallinnollinen hanke somaleiden maastamuuton tukemiseksi. Mukana tässä hankkeessa voisivat olla valtio, somalijärjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat. Somaleiden lisääntyvällä maastamuutolla tuettaisiin Somalian jälleenrakennusta ja samalla lievitettäisiin suomalaisten ja somaleiden välisiä etnisiä jännitteitä. Suomi voisi myöntää maasta lähteville somaleille tarvittavat varat matkustuskustannukseen ja eräänlaisen starttirahan uuden elämän aloittamiseen kotimassaan. Maastamuuttoavustuksen ehtona tulisi olla kuitenkin se, että maasta muuttaneet somalit eivät enää saisi Suomesta jatkossa oleskelulupaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen Suomessa asuvien somaleiden epäonnistuneesta kotoutumisesta muun muassa somaleiden korkeiden rikollisuus- ja työttömyystilastojen, khat-epidemian ja kangertelevan opintomenestyksen näkökannalta ja onko hallituksella näiden epäkohtien korjaamiseksi valmiutta vähentää somaleiden maahanmuuttoa Suomeen, suhtautua somaleiden kotouttamiseen nykyistä tarmokkaammin ja edistää somaleiden maastamuuttoa Somaliaan, jotta suomalaisten ja somaleiden etniset jännitteet lieventyisivät ja, että somalit voisivat palata rakentamaan kotimaataan?

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015
Olli Immonen (ps)

1 kommentti          Bookkaa tämä

Vaalikauden suurin takinkääntö

6/3/2015

Eduskunta hylkäsi tänään kansalaisaloitteen ruotsin kielen valinnaisuudesta. 48 kansanedustajaa olisi kuitenkin halunnut luopua pakkoruotsista.

Kaikki perussuomalaisten paikalla olleet kansanedustajat äänestivät kansalaisaloitteen puolesta.

Keskustan pakkoruotsin vastustajia olivat Sirkka-Liisa Anttila, Timo Kalli, Anne Kalmari, Eero Reijonen, Ari Torniainen ja Mirja Vehkaperä.

Kokoomuksen kansanedustajista kansalaisaloitetta kannatti Kalle Jokinen.

SDP:stä Mikael Jungner, Suna Kymäläinen ja Merja Kuusisto olisivat halunneet luopua pakkoruotsista.

Vihreistä ainoa kansalaisaloitteen kannattaja oli Osmo Soininvaara.

Myös vasemmistoliiton Jari Myllykoski ja  vasenryhmän Markus Mustajärvi kannattivat pakkoruotsista luopumista.

Muutos 2011 –puolueen James Hirvisaari kannatti lakialoitetta.

Kristillisdemokraatit ja RKP olivat yksimielisesti pakkoruotsin kannalla.

Jos nimi puuttuu listalta, niin silloin edustaja on kannattanut pakkoruotisa.

Pankaapa nimet mieleen.

Vaaleihin on aikaa rapiat 40 päivää.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pahin on ohi, sanovat ekonomistit

6/3/2015

Niinpä.

Tilastokeskus julkaisi ennakkotiedot, joiden mukaan Suomen talous supistui viime vuonna 0,1 prosenttia. BKT:lla mitaten EU-maista huonommin menee vain Italialla, Kroatialla ja reilun miljoonan asukkaan Kyproksella. Ruotsi porskuttaa mukavassa kasvuvauhdissa.

Euroopan komission alaisen Eurostatin tilastojen mukaan 24 EU-maan kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote (BKT) kasvoi viime vuonna.

Eurostatille lukunsa vahvistaneiden maiden joukosta kansantalouttaan kasvatti eniten Iso-Britannia (2,6 prosenttia). Myös Latvia (2,5) ja länsinaapurimme Ruotsi (2,1) onnistuivat kasvattamaan talouttaan yli kahdella prosentilla. Kolmikon lisäksi Viron, Saksan, Alankomaiden, Ranskan ja Itävallan talous kasvoi.

Suomi löytyy 28 EU-maan listalla sijalta 25. Takana on vain Italia (-0,4), Kroatia (-0,7) ja Kypros (-2,3). Suomen BKT oli kolmatta vuotta peräkkäin pakkasella.

Vuonna 2012 laskua oli 1,4 prosenttia ja viime vuonna 1,3 prosenttia. Yksi kymmenys BKT:stä vastaa Suomen tapauksessa noin 200:aa miljoonaa euroa.

- Julkisen talouden luvut ovat dramaattisen heikkoja. Ne leikkauslistat ja miljardimäärät sopeutuksista, joista nyt puhutaan, vaikuttavat minusta näpertelyltä, Aktian pääekonomisti Anssi Rantala kommentoi maanantaina.

Rantalan mielestä Suomen julkinen talous on tällä hetkellä yksinkertaisesti liian suuri suhteessa heikentyneeseen talouteen.

Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea rakenneongelmasta, ei suhdanneongelmasta.

Ruotsista mallia

Pääministeri Alexander Stubb (kok) kohautti viime lokakuussa ilmoittamalla, että valtioneuvoston kanslia on tilannut Ruotsin entiseltä valtiovarainministeriltä Anders Borgilta Suomen lähivuosien talouspolitiikkaa koskevan raportin. Esimerkiksi valtiovarainministeri Antti Rinne (sd) ei olisi Borgin palveluksia halunnut.

Iltalehden haastatteleman asiantuntijan mukaan Borgin palveluksista saattaa kuitenkin olla Suomelle oikeasti hyötyä.

Hänen mukaansa Suomi ei voi selittää talouskasvun totaalista tyrehtymistä pelkästään ulkoisilla syillä, kuten esimerkiksi Venäjän-kauppaan liittyvillä ongelmilla.

- Ruotsalaisilla yrityksillä on 5-10 prosentin kilpailuetu suomalaisiin nähden, kun katsotaan reaalisia yksikkötyövoimakustannuksia. Ja se näkyy. Uskon, että Borg korostaa kilpailukykyä ja sitä, että elinkeinoelämän edellytykset pitää pitää kunnossa, Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Pasi Holm sanoo.

Millaisesta erosta puhutaan, kun Suomi on kymmenyksen verran pakkasella ja Ruotsi reilun kahden prosentin kasvuvauhdissa?

- Suomen BKT on reilut 200 miljardia euroa, joten prosentti siitä on kaksi miljardia euroa ja kaksi prosenttia neljä miljardia euroa. Jos Suomi kasvaisi Ruotsin vauhtia, niin se olisi neljä miljardia euroa, josta kertyisi julkiselle sektorille verotuloja noin 1,7 miljardia. Puhutaan siis suurista summista, Holm havainnollistaa.

Holmin mukaan nollasta ei nousta kahden prosentin kasvuun hetkessä. Holmin arvion mukaan Suomella onkin edessään useamman vuoden korpivaellus.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki on Holmin kanssa samoilla linjoilla.

- Nopea talouskasvu olisi tässä tilanteessa parasta lääkettä julkiselle taloudelle, mutta sitä ei nyt tule tapahtumaan, Kuoppamäki arvioi maanantaina.

Lähde: Iltalehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Norja palautti muslimeja

5/3/2015

Norja palautti 824 muslimia, väkivalta tilastot tippuivat 30 prosenttia. Norja teki äskettäin kiistanalaisen karkottamispäätöksen muslimeista joilla oli yhteyksiä ääriryhmiin. Siitä huolimatta että kaikki eivät katsoneetkaan tätä “rasistista” liikettä hyvällä Norjassa, niin Norjan looginen puolue näytti suuntaa asiassa jonka tulos sammuttaa jokaisen poikkiteloisen äänen hallituksessa hetkessä.

Väkivaltarikollisuus tippui 30%

Aivan oikein, peräti 30%, ja kaikki se siitä hyvästä että pari poliitikkoa viitsi täytäntöön panna uusia lakeja. Minkälaisessa maailmassa me oikein elämme, jos omat poliitikkomme eivät voi tehdä tällaista siirtoa?

Norja viranomaiset väittävät, että 824 ihmistä pakkosiirrettiin lokakuussa, noin pienessä maassa se on ennätyksellisen paljon.

Viranomaislähteiden mukaan on tehty muutoksia ns. “painopisteisiin” jotka helpottavat karkoittamaan ihmisiä takaisin mm. Nigeriaan ja Afghanistaniin. Vaikkka useimmat amerikkalaiset ja eurooppalaiset kutsuisivat epäoikeudenmukaiseksi kohdistaa tiettyyn rotuun tai uskontoon, on meillä kuitenkin tapana nojata puoleen, jossa on  mahdollista pysäyttää  hiipivät paholaiset meidän takapihoiltamme.

Mitä olet mieltä, toimisiko tämä systeemi myös Suomessa?

Onko Norjan malli oikeassa?

Miksi Suomen valtamediat ovat olleet hiljaa tästä Norjan tapauksesta?
Lähde: http://qpolitical.com/norway-just-deported-824-muslims-every-american-needs-to-see-what-happened-next/

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Sote-uudistus nurin

5/3/2015

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus lykkääntyy ensi vaalikaudelle. Perustuslakivaliokunta ei puolla sosiaali- ja terveysvaliokunnan uutta sote-mallia.

Hallintoon ja rahoitusjärjestelmään ehdotetut muutokset eivät ratkaisseet perustuslaillisia ongelmia. Rahoitusmalli johtaisi edelleen liian suuriin veroprosentin korotuksiin kunnissa. Kuntalaiset eivät myöskään pääsisi vaikuttamaan tarpeeksi päätöksentekoon.

Valiokunnan puheenjohtajan Johannes Koskinen (sd.) totesi tiedotustilaisuudessa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys oli kuitenkin hallituksen esitystä parempi.

– Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys on aiempaa ongelmattomampi, koska kuntayhtymien koko ei olisi poikkeuksellisen suuri. Eikä olisi kaksikerroksista rakennetta, joka loitontaisi päätöksentekoa asukkaista. Vaikutusmahdollisuudet jäisivät kuitenkin edelleen vähäisiksi.

Koskisen mukaan tasauskattojärjestelmään esitetty muutos olisi lieventänyt kuntien veronkorotuspaineita, mutta ei tarpeeksi.

– Tämä ei olisi tuonut merkittävää muutosta, joten se oli perustuslain kannalta edelleen ongelmallinen. Kuten valtiovarinministeriön julkaisemista laskelmista käy ilmi, suurempi ongelma jää valtionosuusleikkausten puolelle. Sen takia soten rahoitusmalli on syytä valmistella valtionosuusuudistuksen kanssa.

Perustuslakivaliokunta katsoo, että soten valmistelu on parasta jättää seuraavan hallituksen ja mahdollisesti laajapohjaisen parlamentaarisen elimen tehtäväksi.

Valiokunnan mukaan soten eri hallinto- ja rahoitusmalleja pitää arvioida perusteellisemmin kuin nyt on tehty. Valiokunta myös painottaa, että kuntia on kuultava asian jatkovalmistelussa.

Koskinen sanoi myös, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunnan lakiehdotus perusteluineen muodostanut lopulta riittävää perustaa arvioida ehdotusten perustuslainmukaisuutta.

Perustuslakivaliokunta linjasi edellisen kerran helmikuussa hallituksen sote-lakiesityksen rikkovan perustuslakia. Valiokunta katsoi sekä hallintomallin että rahoitusjärjestelmän olevan perustuslainvastainen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sorvasi pika-aikataululla uuden sote-mallin. Esitys oli yksitasoinen ja siinä oli aiempaa enemmän kuntayhtymiä. Myös tasausjärjestelmästä kunnille aiheutuva vuosilasku oli puolitettu 200 euroon asukasta kohden.

Kataisen hallituksen viimeinen hanke kaatui.
Suomessa ei ole milloinkaan ollut saamattomampaa hallitusta.

Valtava määrä energiaa ja rahaa on jälleen kerran tuhlattu joutavan jäljillä. Operaatio kesti kaikkiaan neljä vuotta ja tulos oli pyöreä nolla.

Suomalaiset näyttävät hyväksyvät kaikki mahdolliset hölmöydet eväänsä väräyttämättä.

Lähde: Suomalaiset mediat

1 kommentti          Bookkaa tämä

Takkuaa

4/3/2015

Suomessa vähittäismyynti supistui tammikuussa 1,2 prosenttia viime vuodesta. Toisin sanoen Suomessa kotitalouksien käytettävissä olevat tulot pienenevät eli suomalaiset köyhtyvät.

Lähde: Uutistoimisto Blomberg

1 kommentti          Bookkaa tämä

Sote-sekasotku pahenee

4/3/2015

Perustuslakiasiantuntija ihmettelevät eduskunnan toimintatapoja sote-lain eteenpäin viemisessä. Asiantuntijoiden mielestä lakiesitystä on muutettu eduskunnassa niin paljon, että voidaan jo kysyä, onko kyseessä enää hallituksen esitys.

"On selvää, että historia ei tunne tällaista tapausta. Hallituksen esityksestä poikkeava ratkaisu on tehty noin viikossa", sanoi Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen poistuttuaan perustuslakivaliokunnan kokouksesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta muutti lakiesitystä viime viikolla poistamalla siitä yhden keskeisen osan eli viisi sote-aluetta, joiden hallinto oli ristiriidassa perustuslain kanssa. Muutettu esitys perustuu 19 kuntayhtymään. Nyt perustuslakivaliokunta pohtii, onko muutettu lakiesitys perustuslain mukainen. Se kuuli perustuslakiasiantuntijoita tiistaina.

Viljasen mielestä olisi ollut perusteltua tehdä kokonaan uusi hallituksen esitys asiasta.

"Itse pidän kyseenalaisena tätä prosessia, että näin isoja uudistuksia viedään eteenpäin tällaisen valmistelun pohjalta", Viljanen sanoi.

Hyvä lain valmistelu edellyttäisi Viljasen mukaan kattavaa kuntien kuulemista sekä lain toimivuuden ja vaikutusten arviointia. Tällaisia ei nyt ehditä tekemään.

"Lakipaketti on muuttunut niin paljon, että sillä ei ole enää perusteluja."

Muutettu lakiesitys parantaa asiantuntijoiden mukaan hieman kuntien vaikutusmahdollisuuksia tulevissa kuntayhtymissä, mutta muilta osin perustuslaillisia ongelmia ei ole ratkaistu.

Perustuslakivaliokunta jatkaa asian käsittelyä keskiviikkoaamuna. Valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd) arvioi aiemmin tiistaina, että lausunto valmistuisi aikaisintaan torstaiksi.

Lähde: HS

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Toteemihahmo ja toiseutuminen

4/3/2015

Vietin tämän päivän konferenssissa nimeltä:

Populist Shifts, Rise of Extreme Right and Othering in Europe: Challenges and Anti-discrimination Strategies

Tilaisuudessa oli paljon jargonia, jota myös suomalainen tiedostavaisto suomennettuna ahkerasti käyttää, kuten otsikossakin mainittu othering (toiseuttaminen). Kaikki panelistit kaikissa kolmessa sessiossa keskittyivät "äärioikeiston" äänestäjien ja poliitikkojen psykologisoimiseen ja patologisoimiseen. Maahanmuuttoon liittyvät ilmiöt "äärioikeiston" kasvun selittäjänä sivuutettiin melkein kokonaan, ja silloinkin ne olivat "ongelmia", eivät ongelmia.

Ainoa sallittu ulkoinen selitys on talouskriisi. "Äärioikeiston" poliitikot syyttävät finanssikriisistä maahanmuuttajia, ja äänestäjät uskovat sen.

Totesin puheenvuorossani, että tällaisissa keskusteluissa on tendenssi naureskella populistipuolueiden äänestäjille jonkinlaisina tyhminä, työttöminä, kouluttamattomina ja vihan täyttäminä luusereina, jotka haluavat syyttää omista vaikeuksistaan jotakuta itseäänkin surkeampaa tahoa, ja toisaalta kuvata populistijohtajat karsimaattisina hahmoina, joiden on onnistunut hypnotisoida suuri osa äänestäjäkunnasta.

Ehdotin harkittavaksi sitä mahdollisuutta, että tuolla jossain on aivan normaaleja ihmisiä, jotka eivät erityisesti vihaa ketään, mutta jotka näkevät ympärillään selkeästi maahanmuuttoon liittyviä ilmiöitä, ovat niistä huolissaan ja äänestävät niitä puolueita, jotka tarjoavat maahanmuuttokysymyksessä tiukempaa vaihtoehtoa. Kysyin, olisiko mahdollisesti hedelmällistä ja rakentavaa tunnustaa, että ainakin osa näistä huolista on aivan legitiimejä, puuttua huolta herättäviin ilmiöihin ja siten poistaa niitä syitä, joiden vuoksi ihmiset äänestävät "äärioikeistoa".

Lopuksi sanoin, että äänestäjien pilkkaaminen itse asiassa vieraannuttaa heitä valtavirtadiskurssista ja mainittujen puolueiden demonisointi vain lisää niiden kannatusta, kuten monissa Euroopan maissa on nähty.

Puheenvuoroni oli vähän kuin olisi heittänyt koiralaumalle luun. Millaisia ovat mielestäni "normaalit" ihmiset? Jos "ongelmia" aletaan tunnustaa, valtavirtaistetaan ja normalisoidaan viha-ajattelu! Mitä muka ovat legitiimit huolet? On roskapuhetta, että maahanmuuttajat aiheuttaisivat kustannuksia tai tekisivät rikoksia! Jaakonsaaren sukulaisetkin muuttivat Amerikkaan!

Toinen havaintoni liittyi siihen, miten toiseustieteessä projisoidaan varsin orwellilaisessa hengessä omia toimintatapoja vastustajan toimintatavoiksi. Yhdessä esityksessä oli luettelo "äärioikeistolaisten" puolueiden yhteisistä nimittäjistä:

1) Machiavellimainen jako "hyviin" ja "pahoihin" ihmisiin. (Mitä muuta on ihmisten jakaminen sovittamattoman ilkeisiin ja pahoihin "rasisteihin" ja suvaitsevaisiin "hyviin"?)

2) Syyllisyyden siirtäminen syntipukkeja käyttämällä. (Mitä muuta on integraatio-ongelmien selittäminen rasismilla ja piilorasismilla?)

3) Poliittisten vastustajien loukkaaminen ja nimittely. (Hmm... "rasisti", "fasisti", "foobikko".)

4) Pateettinen dramatisointi ja emotionalisointi. ("Tulijat ovat ihmisiä! Miten voit puhua kustannuksista?!")

5) Argumenteista piittaamaton toisto. ("Eurooppa tarvitsee maahanmuuttajia.")

6) Liioittelu ja olkiukkoilu. ("Tiukempi turvapaikkapolitiikka johtaa rajojen sulkemiseen, piikkilankaan ja kaasukammioihin.")

Aivan kongressin lopuksi joku järjestäjistä kyllä huomautti, että olisi hyvä, jos näihin keskusteluihin osallistuisi myös niitä, joita analysoidaan, ja niitä, joita yritetään suojella. Nyt ensinmainittuja edustin minä ja viimeksimainittuja yksi toteemihahmo, joka ei kuitenkaan osannut englantia eikä tulkkauksen puuttumisesta johtuen oikein pystynyt osallistumaan.

Euroopan parlamentin jäsen, tohtori Jussi Halla-aho Faceseinällään

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salolaisia ehdolle Lohjalle

3/3/2015

Lohjan kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 17 hakijaa. Hakuaika päättyi perjantaina 27. helmikuuta.

Virkaa hakivat työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies, valtiotieteiden maisteri Olli Alho Siuntiosta, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, diplomi-insinööri Jalo Aminoff Lohjalta, valtiotieteiden tohtori, Sataedun projektipäällikkö Timo Forsten Porista, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, Kotkan kaupungin palvelujohtaja Jorma Haapanen Kirkkonummelta, oikeustieteen kandidaatti, Vertikal Oy:n kuntajohtamisen erityisasiantuntija Jyrki Hakkarainen Salosta, kauppatieteiden maisteri, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske Espoosta, kauppatieteiden maisteri, China Tekway Oy:n varatoimitusjohtaja Timo Kiviaho Helsingistä, nuoriso-ohjaaja Jari Koskinen Hyvinkäältä, valtiotieteiden maisteri, Turun kaupungin elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen, kauppatieteiden maisteri, Creditius Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raimo Laaksonen Turusta, diplomi-insinööri, Salon kaupungin kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, kauppatieteiden tohtori, Oulun sos.dem. piirin toiminnajohtaja Terhi Mustakangas Limingasta, hallintotieteiden tohtori, Mikkelin Puhelin Oyj:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Matti Muukkonen Espoosta, oikeustieteen kandidaatti, asianajotoimisto Lexia Oy:n juristi Mikko Piirtola, hallintotieteiden maisteri, Mäntsälän kunnan hallintojohtaja Esa Siikaluoma Espoosta, filosofian maisteri, Suomalaisuuden liiton toiminnanjohtaja Pekka Sinisalo Kirkkonummelta ja teologian maisteri, Pielaveden kunnanjohtaja Mika Sivula.

Lähde. Kuntalehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Helmikuu 2019 (38)
Tammikuu 2019 (126)
Joulukuu 2018 (152)
Marraskuu 2018 (102)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com