Maahanmuutto ei ole luonnonvoima

22/11/2019

Maahanmuutto ei ole luonnonvoima, joten sitä on tarkasteltava maahanpyrkijän suhteen yksilökohtaisesti, motiivit analysoiden, pitkäntähtäimen kokonaisvaikutukset mielessä ja Suomen ja suomalaisten etu ensisijalla.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Haittamaahanmuutto pitää kitkeä Suomesta

22/11/2019

Eduskunnan hallintovaliokunta hyväksyi eilen pitkän prosessin päätteeksi valiokunnan lausunnon koskien hallituksen ensi vuoden budjettiesitystä ja julkisen talouden suunnitelmaa. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä, johon kuuluvat valiokunnan puheenjohtaja Riikka Purra ja jäsenet Jussi Halla-aho ja Mauri Peltokangas, jättivät lausunnosta eriävän mielipiteen koskien maahanmuuttoa.

– Lausunnossa oli paljon hyvää, mutta valitettavasti se kaikkein tärkein tekijä, joka aiheuttaa kuormitusta kaikilla valiokunnan toimialaan kuuluvilla sektoreilla ja on uhka sisäiselle turvallisuudelle, jätettiin huomiotta. Pelkkä resurssien lisäämisen vaatiminen ei asiassa auta, vaan on pakko mennä syvemmälle, toteaa hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra.

Erityisesti Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet maahanmuuttajat kuormittavat merkittävässä määrin esimerkiksi poliisia ja oikeuslaitoksen eri toimijoita.

– Lisäksi ulkomaalaisasioiden suuri määrä ruuhkauttaa Maahanmuuttovirastoa ja tuomioistuinten toimintaa, mikä johtaa käsittelyaikojen pitenemiseen. Tietenkin työpanos on myös pois jostakin muualta, Purra sanoo.

Ulkomaalaiset yliedustettuina rikostilastoissa

Ulkomaalaisten yliedustus rikostilastoissa korostuu etenkin seksuaalirikoksissa. Vuonna 2018 ilmoitetuista seksuaalirikoksista 25 prosenttia eli joka neljäs oli ulkomaalaisen tekemä. Helsingissä tapahtuneista ilmoitetuista raiskauksista peräti 54 prosenttia oli ulkomaalaisten tekemiä. Lähes puolet turvapaikanhakijoiden tekemistä seksuaalirikoksista kohdistuu alaikäisiin.

– Eihän tätä korjata lisäämällä poliisille rahaa, vaan rajoittamalla maahan saapuvaa ja rikoksiin syyllistyvää maahanmuuttoa, Purra sanoo.

Haitoilta suojautuminen vaatii muutoksia

Perussuomalaiset huomauttavat eriävässä mielipiteessään, että lainsäädännölliset muutokset maahanmuuttopolitiikkaan ovat välttämättömiä, mikäli valiokunnan toimialaan kuuluvien sisäisen turvallisuuden sektoreiden haasteisiin halutaan vastata.

– Turvapaikanhakijoiden ja muiden ulkomaalais­ten pääsyä pysyvän oleskeluluvan piiriin tulee rajoittaa selvästi ja perheenyhdistämisen ehtoja kiristää. Lisäksi kansainvälisen suojelun tulee aina olla väliai­kaista. Kun olosuhteet lähtömaassa paranevat riittävästi, turvapaikan täytyy olla peruutettavissa, ja muuttoliikkeen on suuntauduttava Suo­mesta takaisinpäin, hallintovaliokunnan jäsen Jussi Halla-aho luettelee.

– Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulee viipymättä ottaa säilöön heidän maasta poistamisen toteutumisen varmistamiseksi, eivätkä vakavaan rikokseen syyl­listyneet ulkomaalaiset koskaan saa päästä Suomen kansalaisuuden piiriin. Terrorismirikoksiin syyllistyneet kansalaistetut henkilöt on automaattisesti tuomittava menettämään Suo­men kansalaisuus ja heidät on karkotettava.

Perussuomalaiset vaatii, että kaikki oleskelulupa-, perheenyhdistämis-, vastaanotto- ja etuusjärjestelmään liittyvät houkutustekijät on poistettava nopealla aikataululla. Mahdollisuudet maahanmuuttajien sosiaaliturvajärjestelmän muuttamiseksi siten, että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät enää kuuluisi asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, tulisi perussuomalaisten mukaan selvittää nopealla aikataululla.

Kustannukset lasketaan miljardeissa

Turvapaikkaperusteisen ja muun pääasiassa kehitysmaista saapuvan maahanmuuton kustannukset yhteiskunnalle lasketaan miljardeissa. Maahanmuuton suurimmat kustannukset eivät kuitenkaan kohdistu sisäministeriön hallinnonalalle – eikä siten hallintovaliokunnan toimialalle.

– Suurimmat kustannukset syntyvät sosiaaliturvan käyttämisestä kohdistuen siten sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle, muistuttaa hallintovaliokunnan jäsen Mauri Peltokangas.

– Maahanmuuttajat ovat huomattavan yliedustettuina esimerkiksi asumistuen ja toimeentulotuen saajien joukossa. Tietyistä ongelmallisista lähtömaista saapuvien maahanmuuttajien elinkaarikustannukset Suomen julkiselle taloudelle ovat keskimäärin 690 000–1 300 000 euroa henkilöltä. Nämä kustannukset ovat luonteeltaan pysyviä, ja maahanmuutosta Suomen julkiselle taloudelle aiheutuvia kustannuksia voidaan siksi vähentää ainoastaan maahanmuuttolainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla.

Maahanmuutto heikentää myös kuntataloutta

Perussuomalaiset huomauttavat myös, ettei maahanmuutto vaikeuta vain valtion taloustilannetta, vaan on erityisen raskasta myös kunnille.

– Kasvavat maahanmuuttajamäärät vaikuttavat kuntien palvelujärjestelmän toimivuuteen ja resursseihin erityisesti asumisen, varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hallinnollisten tehtävien osalta. Myös kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto edellyttääkin kunnilta merkittäviä taloudellisia panostuksia, sanoo valiokunnassa varajäsenenä toimiva ja budjettikäsittelyyn osallistunut Mari Rantanen.

Suomessa väestön kasvu perustuu maahanmuuttoon. Koska maahanmuuttajat käyttävät julkisia palveluita keskimäärin huomattavasti enemmän kuin maksavat veroja, ovat myös monet muuttovoittoiset kunnat taloudellisissa vaikeuksissa. Maahanmuuttoon perustuva väestön kasvu ei ratkaise kuntien taloudellisia ongelmia, vaan ainoastaan pahentaa niitä, perussuomalaisten eriävässä mielipiteessä todetaan.

Muut puolueet eivät tunnusta ongelmia

Perussuomalaiset hämmästelevät muiden puolueiden haluttomuutta tunnustaa taloudellisesti ja sosiaalisesti haitallisen maahanmuuton ongelmia muuten realistisessa hallintovaliokunnan lausunnossa. Vain perussuomalaiset jättivät hallintovaliokunnassa minkäänlaista eriävää koskien valtion talousarviota.

– On hyvin vaikeaa ymmärtää, että maahanmuutto on muille puolueille edelleenkin sokea piste, jota ei korjaa edes realistinen ja kriittinen, lukuisten asiantuntijoiden kertoma todellisuuden kuvaus. Kaikki muut puolueet tukivat vihervasemmistolaista maahanmuutto-osiota, toteavat hallintovaliokunnan perussuomalaiset.

 

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Yhteiskuntarauha murenee

22/11/2019

Kasvava maahanmuuttotaustainen rikollisuus murentaa yhteiskuntarauhaa ja aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä suomalaisille.

– Vapaan liikkuvuuden ja hallitsemattoman maahanmuuton mukanaan tuoma rikollisuus rasittaa koko maata monella tavalla. Se synnyttää etnisiä konflikteja ja yleinen turvallisuus heikkenee. Kasvava maahanmuuttotaustainen rikollisuus murentaa yhteiskuntarauhaa ja aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä suomalaisille, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen.

Jengeillä merkittävää väkivaltakapasiteettia

Raportin (PTR-tilannekatsaus valtionjohdolle) mukaan Suomen laittomille markkinoille syntyy ja levittäytyy uusia, kansainvälisesti toimivia rikollisryhmiä.

– Uusien jengien joukossa on sotilaallisissa muodostelmissa kokemusta hankkineiden rikollisten ryhmiä, joiden taktinen ja väkivaltakapasiteetti on merkittävä, Immonen varoittaa.

– Suomen jengiskenessä on tapahtumassa samansuuntainen kehitys kuin useissa muissa Euroopan maissa; suurten kansainvälisten jengien rinnalle syntyy ja leviää uusia, omia tunnuksia kantavia jengejä.

Huumeita, ihmiskauppaa, nettipetoksia

Suomeen eteni vuonna 2017 kolme merkittävää jengiorganisaatiota: Outlaws MC, Satudarah MC ja No Surrender MC. Viimeksi mainitut kaksi jengiä ovat leimallisesti maahanmuuttajavaltaisia.

– Suomeen on syntynyt viime vuosina myös useita pienempiä maahanmuuttajavaltaisia rikollisjengejä. Afrikkalaisrikollisia on toiminut Suomessa pitkään etenkin huumausainekaupassa.

– Suomessa on myös nigerialaisrikollisuutta, johon kuuluu ihmiskauppaa, suurimittaista huumausaine- ja nettipetosrikollisuutta. Irakilaistaustaisten henkilöiden harjoittamaa suunnitelmallista laajaa rikollista toimintaa on ollut Suomessa jo ennen vuoden 2015 turvapaikkakriisiä etenkin huumausaine- ja petosrikollisuudessa, Immonen listaa.

Lentokenttien rajavalvontaa lisättävä

Immonen painottaa, että eskaloituneiden väkivallantekojen, järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden uusien rikollisuuden muotojen leviämisen estämiseksi tarvitaan kohdistettua ennalta estävää toimintaa, mutta ennen kaikkea Suomen on lisättävä rajavalvontaa länsirajalla, erityisesti pohjoisessa Haaparannan ja Tornion välillä.

– Runsas asiakirjaväärennösten tarjonta tekee Schengen-lentojen hyödyntämisestä helpon laittoman maahantulon tavan. Raportissa todetaan, että myös transit-lentojen väärinkäyttö turvapaikan hakemiseksi jatkaa kasvuaan, ja siksi rajavalvontaa lentokentillä tulee myös tehostaa ja kieltää maahanpääsy laittomilta tulijoilta, Immonen sanoo.

 

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vaihtoehtobudjetti

22/11/2019

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti keskittyy leikkaamaan suomalaisten kannalta toissijaisia – ja jopa haitallisia menoja – ja esittää rahat kohteisiin, joista suomalaiset hyötyvät.

Kaikille viime vuosikymmenten hallituksille miljardit ovat pikkurahoja, kun puhutaan maahanmuutosta tai maailmanparantamisesta. Samaan aikaan ollaan köyhiä ja kipeitä, jos puhe kääntyy vanhustenhuollon rahoittamiseen, opetukseen, teiden kunnossapitoon tai homekoulujen korjaamiseen.

Perussuomalaiset kantavat huolta ympäristöstä, mutta vastustaa ilmastopolitiikan nimissä tapahtuvaa teollisuuden ja kokonaisten elinkeinojen ulosliputusta, joka vain pahentaa ongelmaa. Suomalainen työ on ekoteko. Siksi haluamme suojella suomalaista duunaria ja yrittäjää töiden siirtymiseltä Kiinaan. EU:ssa

puheenjohtajamaa Suomen tulisikin vaatia halpamaiden tuotteille ilmastotulleja.

Perussuomalaiset haluavat vaalia suomalaisten yritysten ja työntekijöiden toimintaedellytyksiä.

Yhdistämme duunarin ja yrittäjän edun. Esityksessämme työstä jää enemmän molemmille osapuolille ja yrittäjän asema helpottuu arvonlisäverovelvollisuuden ja yrittäjän eläkevakuutusvelvollisuuden alarajaa nostamalla. Lisäksi luomme työllistämiseen ja investointeihin kannustavan perussuomalaisen yhteisöveromallin.

Kansallismieliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluvat vähäosaisten, sairastuneiden ja

syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen sekä lupaus mahdollisimman turvallisesta Suomesta.

Hoitajamitoituksen laittaisimme kuntoon viipymättä, emmekä aprillipäivänä juuri ennen seuraavia vaaleja, kuten hallitus tekee. Parannamme eläkkeitä, omaishoidontukea, vähävaraisten toimeentuloa, lapsiperheitä lapsivähennyksellä ja niin edelleen.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti hyödyttää kaikkia. Se jättää enemmän käteen hallituksen esitykseen verrattuna ja se tekee sen kaikissa tuloluokissa. Tämä on tutkittu eduskunnan laskentapalvelussa. Kaikki tuloluokat ja kaikissa eri asemissa olevat hyötyvät. Se on reilua – oikeudenmukaista.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Persun pelko on herran alku

21/11/2019

Suomenmaa-lehti asialla. Keskustalaiset aikovat ennakoida perussuomalaisten menestyksen ja katsovat kauhulla nousevia kannatuslukuja.

Jotain on siis keksittävä!

Ja kun muuta ei keksitty, niin pannaan äänenkannattaja Suomenmaan toimittaja asialle.

Höyrähtänyttä tekstiä...

Lähde: Suomenmaa

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Seksuaalirikosten sarja Rovaniemen hovioikeudessa

19/11/2019

Oulun käräjäoikeus tuomitsi kevään ja kesän aikana kahdeksan pakolaisina ja turvapaikanhakijoina maahan tullutta ulkomaalaismiestä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Humad Osman Ahmed Mohamed valitti tuomiostaan seitsemän muun tuomitun tavoin Rovaniemen hovioikeuteen, ja Yle kertoo Humadin hovioikeuskäsittelyn alkaneen tänään. Yksi tuomituista on perunut valituksensa.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi 5. kesäkuuta vuonna 1995 syntyneen Osman Ahmed Mohamed Humadin kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen 13-vuotiaaseen lapseen kohdistetusta törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin. Mies suoritti rikokset kesäkuun ja lokakuun 2018 välisenä aikana yksityisasunnossa.

Muita Oulun käräjäoikeudessa samaan lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittuja ovat Rahmani Gheibali, Yosefi Shiraqa, Mirzad Javad, Mohamed Ali Osman, Ahmed Abdo Ibrahim, Aldhulaiei Qayssar Mohsin Sbahi sekä Mohamed Hassan Mohamud.

Lähde: Kansalainen

* * * * *

Iloisia veijareita...

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Turussa satoja äärijihadisteja

18/11/2019

Turussa on jo useita satoja äärijihadisteja ja määrä kasvaa koko ajan. He ovat syvästi uskonnollisia muslimeja.

Näiden salafi-jihadistien keskeisenä tavoitteena on madkhaleiden vastustaminen. Madkhalit ovat muslimeja, joiden katsotaan myyneen uskontonsa hallitsijoiden käyttöön. Ryhmän kannattajia on paljon Saudi-Arabiassa, mutta nyt myös Turussa.

Julkisuudelta vaiettu salaisuus on, että juuri madkhaleiden kannatuksen lisääntyminen on saanut islamin ehdottomuutta painottavien äärijihadistien määrän kasvuun.

Ryhmien perustamista on helpottanut muslimien aiempaa tiiviimmät yhteydet lähtömaihin.

– Tämä on johtanut myös keskinäisten riitojen, poliittisten ja yhteiskunnallisten kiistojen lisääntymiseen.

Turkulainen uskontotieteilijä, dosentti Tuomas Martikainen Åbo Akademista kertoo Suomeen ja Turkuun muuttaneiden muslimien sisäisten ristiriitojen olevan osa luonnollista kehitystä.

– Kun ensimmäisen sukupolven muslimit tulivat tänne, elämä keskittyi lähipiirin hyvinvoinnin järjestämiseen. He tulivat hyvin erilaisista lähtökohdista. Silloin kielen oppiminen, opiskelupaikan ja toimeentulon järjestäminen meni kaiken edelle, Martikainen toteaa.

Lähde: TS

Salon pitää ehdottomasti lopettaa laittomien maahantulijoiden vastaanottaminen. Muuten olemme samassa kusessa kuin koko Suomi ja koko Eurooppa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Göteborgin ongelmalähiöt

18/11/2019

Göteborgin ongelmallisimmissa lähiöissä työskentelevät poliisit Emelie Tjäder ja Kalle Johansson kokevat arjessaan jengirikollisten aiheuttamat ongelmat ja uhan.

He työskentelevät Suur-Göteborgin koillisalueella, johon kuuluu viisi poliisin erityisen haavoittuviksi luokittelemaa lähiötä eli Bergsjön, Hjällbo, Rannebergen, Hammarkullen ja Lövgärdet. Yhteensä näitä erityisen haavoittuvia alueita on Ruotsissa 22. Alueilla on muun muassa jatkuvaa julkisilla paikoilla tapahtuvaa väkivaltaa, suuri määrä rikollisia ja avointa huumekauppaa.

Kalle Johansson kertoo näkevänsä päivittäin jengirikollisia sekä heidän hankkimiaan ”juoksupoikia”.

– Näemme heitä, tiedämme, keitä he ovat, mutta emme me kentällä voi sille hirveästi tehdä mitään, Johansson toteaa.

Johanssonin mukaan kenttäpoliisit toivovat, että muut poliisin osastot auttavat näytön hankkimisessa, esimerkiksi puheluita kuuntelemalla. Näytön saaminen on kuitenkin usein todella vaikeaa jengirikollisuuteen liittyvissä tapauksissa.

Johansson ja Tjäder ovat kokeneet työssään uhkailua. Se on näillä alueilla tavallista.

Jengirikolliset yrittävät vaikuttaa poliisin työhön ja pelotella heitä eri tavoin. Suorien uhkausten lisäksi vaikutusyritykset ovat epäsuorempia. Esimerkiksi torille saapuvia poliisia kuvataan – ja kuvia kierrätetään verkossa.

– Ei ole kiva tietää, että oma kuva on jossain ammattirikollisten sivustolla.

Lähde: Iltalehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tanskan poliisi: Rikollisjengien jäsenistä 98 % maahanmuuttajia

18/11/2019

Viime torstaina SVT lähetti ohjelman, jossa käsiteltiin viimeaikaista jengirikollisuuteen liittyvää väkivaltaa Ruotsissa. Ohjelmassa vierailtiin maahanmuuttajien asuttamassa Norrebron ghetossa Kööpenhaminassa, jota kuvaillaan vaaralliseksi alueeksi, jossa poliisilla on laajennetut oikeudet suorittaa etsintöjä.

SVT:n toimittaja Camilla Kvartorf ilmaisi huole siitä, että poliisi syyllistää maahanmuuttajat rikollisiksi ja poliisin käyttämät taktiikat ovat harmillisia siirtolaisille, jotka eivät ole rikollisia.

Tanskan poliisi Martin Rump puki sanoiksi syyt, miksi maahanmuuttajat ovat poliisien erityistoimien kohteena. Hän kertoi 98 % väkivaltaisten rikollisjengien jäsenistä olevan taustaltaan ulkomaalaisia.

Ohjelmassa käsiteltiin Ruotsin varsin erilaista, helläkätistä maahanmuuttajien kohtelua, kuten äskettäistä Malmössä tapahtunutta jengipomojen ”kutsumista juttelemaan” ja syömään pizzaa syyttäjäviranomaisten sekä poliisipäälliköiden kanssa.

Puheenaiheeksi nostettiin vaihtoehtomedioiden naljailu Ruotsin ”lopettakaa ampuminen” -ohjelman sisällöstä. Malmön poliisipäällikkö antoi yllättävästi varsin ymmärtäväisen palautteen esitetystä kritiikistä.

Lähde: Samnytt

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kuusamossa jengiväkivaltaa

18/11/2019

UMV-Lehti selvittää parhaillaan viime viikolla tapahtunutta ulkomaalaisjengin suorittamaa nuoren pojan vakavaa pahoinpitelyä, joka johti pojan joutumisen sairaalahoitoon. Pojan oli hakannut tietojemme mukaan neljä nuorta maahanmuuttajaa. Toimitukseen otti yhteyttä tapausta lähellä oleva henkilö.

Lähetimme asiasta tiedotuspyynnön rikostilanteesta Kuusamon poliisille ja Ouluun, joka on vastuussa Kuusamon alueesta. Vaikka kerroimme tapauksen yksityiskohtia, poliisi ei ole vastannut mitään tiedusteluun, eikä vakavasta pahoinpitelystä ole kerrottu mitään mediassa eikä tiedotteissa.

Meillä on syytä uskoa, että Kuusamossa on liikkeellä maahanmuuttajataustainen jengi, joka tekee väkivaltaisia hyökkäyksiä kantasuomalaisia nuoria vastaan.

Otamme vastaan lukijoiden kertomuksia omakohtaisista kokemuksista ja tapahtumista, joista viranomaiset sekä valtamedia mieluummin vaikenevat.

Ottakaamme huomioon, että nyt näkemämme kammottava jengirikollisuuden tilanne Ruotsissa on pitkälti sen seurausta, että maan viranomaiset ja media ovat vaienneet todellisen tilanteen sekä uhkaavan kehityksen, joka on johtanut täydelliseen katastrofiin. Vaikeneminen ei ratkaise mitään, mutta pahentaa tilannetta entisestään.

Lähde: UMV-lehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Tammikuu 2020 (19)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com