Hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma

7/12/2015

Suomen lyhyen aikavälin tavoitteena on katkaista turvapaikanhakijoiden hallitsematon virta maahamme ja saada turvapaikkakustannukset hallintaan sekä kotouttaa tehokkaasti turvapaikan saaneet. Muina tavoitteina ovat lähtömaiden parantunut turvallisuustilanne ja kantokyky, EU-ulkorajavalvonnan toimivuus, EU-alueen turvapaikanhakijavirtojen hallinta ja jäsenmaiden yhtenevät turvapaikkakäytänteet, Suomen tehokkaat turvapaikka- ja palautusprosessit, kasvaneeseen turvapaikanhakijamäärään mitoitettu kustannustehokas ja joustava vastaanottokapasiteetti sekä tehokas kuntiin ohjaus ja kotouttamisjärjestelmä.

Tässä toimenpideohjelmassa on kuvattu hallituksen päivitetyt turvapaikkapoliittiset toimenpiteet, joilla pyritään kansalliset toimintamallimme uudistamalla varmistamaan turvapaikan hakijoiden määrän hallinta tässä vaativassa tilanteessa. Toimenpiteet edellyttävät kansainvälistä vaikuttamista, yhdenmukaisia käytänteitä muiden EU- ja Pohjoismaiden rinnalla, poikkihallinnollisia kansallisia toimenpiteitä sekä valvonnan ja palvelurakenteiden mitoittamista pysyvästi muuttuneeseen tilanteeseen.

Euroopassa luvattomien rajanylitysten määrä rajanylityspaikkojen ulkopuolella on kasvanut kuluvana vuonna yli 1,2 miljoonaan. Suomessa ennen näkemätön 30 000 turvapaikanhakijan määrä on ylittynyt. Suomesta suojelua hakevien määrä on haaste Suomen turvapaikkajärjestelmälle ja kotouttamiselle.

Laajamittainen maahantulo liittyy ensisijaisesti niihin olosuhteisiin, jotka lähtömaissa tai lähtöalueilla vallitsevat: konflikteihin ja kriiseihin, ihmisoikeusloukkauksiin ja väkivaltaan sekä työttömyyteen ja ylipäänsä toimeentulomahdollisuuksien puuttumiseen.  On tärkeää, että Suomi, EU ja kansainvälinen yhteisö vaikuttavat näihin olosuhteisiin, jotta ihmiset voivat elää toivomallaan tavalla kotimaissaan. Samalla on tärkeää, että Suomi auttaa hädässä olevia, kuten sotaa pakenevia. Selkeällä turvapaikkajärjestelmällä tunnistetaan todellisen suojelun tarpeessa olevat.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet aiheettomat turvapaikanhakijat on palautettava tehokkaasti. Oleskeluluvan saaneiden osalta painotetaan tehokkaita kotoutumisen ja työllistymisen edistämisen toimia, mikä mahdollistaa heidän osallisuuden monipuolisesti yhteiskunnan eri aloilla. Turvallisuuden ja osallisuuden kokemukset sitouttavat maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan ja osaltaan ennalta ehkäisevät nuorten kohdalla ulkopuolisuuden tunnetta ja väkivaltaista radikalisoitumistakin.  On kuitenkin otettava huomioon, että merkittävä osa turvapaikanhakijoista pakenee juuri ääriliikkeiden toimintaa.

Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan akuutin tilanteen lisäksi myös pidemmän aikavälin ennusteet. Maahanmuutto Eurooppaan kasvaa tulevina vuosikymmeninä merkittävästi nykyisestä, mikäli voimakkaan väestönkasvun myötä syntyviin, toimeentuloon ja vakauteen liittyviin tarpeisiin tai ilmastonmuutoksen haasteisiin ei onnistuta vastaamaan.

Suomi varautuu yhdessä EU- ja Pohjoismaiden kanssa muuttuneeseen turvapaikanhakijatilanteeseen kestävästi. Huolehditaan, että tilanteeseen vastataan ennakoivasti ja hallitusti. Pitkän ajan näkymä edellyttää, että hallittu maahanmuutto on kasvua, innovaatioita, uusia työpaikkoja ja taloudellista vakautta edistävä tekijä.

Kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet sitovat Suomea kansainvälisoikeudellisesti ja osana Suomen lainsäädäntöä. Kansainväliset velvoitteet ovat yhdenmukaisia Suomen perustuslain perusoikeussäännösten kanssa.

1.

Maahanmuuttopoliittinen ministerityöryhmä seuraa tämän ohjelman sekä lisäksi hallituksen 11.9.2015 hyväksymien maahanmuuttopoliittisten toimenpiteiden toteutumista erillisin mittarein. Turvapaikkakustannusten kasvaessa tarvittavat resursointipäätökset tehdään JTS- tai talousarvioprosessissa.

Osallistumme esimerkillämme ja EU-jäsenmaiden yhteistyöllä yhteisesti sovittujen päätösten toimeenpanoon kolmansissa maissa ja EU-alueella laajamittaisen muuttoliikkeen hallitsemiseksi.

Vaikutamme kehitysyhteistyön, Vallettan muuttoliikehuippukokouksen toimintasuunnitelman ja EU-rahastojen kautta erityisesti Afrikan ja Lähi-idän lähtö- ja kauttakulkumaiden hyvään hallintoon, demokraattisten olojen ja oikeusvaltion vahvistumiseen, konfliktien ehkäisyyn, rauhanrakentamiseen, koulutusmahdollisuuksiin ja terveysoloihin, mahdollistaen samalla sen, ettei ihmisten tarvitsisi muuttaa pois asuinalueiltaan. Suomi tulee vaatimaan voimakkaasti EU:n jäsenmailta kunnollista ulkorajavalvontaa sekä jokaisen maan vastuuta rekisteröidä turvapaikanhakijat. Rekisteröimätön liikkuminen Schengen-alueella on saatava loppumaan. Suomi tekee EU:ssa turvapaikkapolitiikkaa edellä mainittujen saavuttamiseksi yhdessä muiden muuttoliikkeen kohdemaiden kanssa.

Osallistumme Frontexin koordinoimiin rajavalvontaoperaatioihin, komission koordinoimiin pelastuspalveluoperaatioihin ja EASO:n toimiin asiantuntijoilla ja tarvittaessa kalustolla sekä sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin muuttoliikkeen kannalta keskeisissä lähtö- ja kauttakulkumaissa.

Osallistumme Kreikan ja Italian tukemiseen Hotspot-käsittelykeskusten saamiseksi tehokkaaseen käyttöön (henkilöiden identifiointi ja rekisteröinti). Lievitämme humanitääristä hätää ja parannamme lähtö- ja kauttakulkumaiden kantokykyä Suomen omalla ja EU-panoksella, erityisesti Syyrian lähialueilla ja Turkissa.

Myötävaikutamme talouksien kehittymiseen ja työpaikkojen syntyyn myös kauppapolitiikan keinojen, kaupallisen toiminnan, investointien ja innovaatioiden ja teknologisen kehityksen kautta.

Osallistumme EU:n Pohjois-Afrikan ja Afrikan sarven alueelliseen kehitys- ja suojeluohjelmaan (RDPP).

Kiirehdimme neuvoston päätöstä turvallisten alkuperämaiden luettelosta; johon myös Turkin tulee kuulua.

Tuemme EU:n ja Turkin välisen yhteistyön tiivistämistä mm. osapuolten välisellä toimintasuunnitelmalla muuttoliikkeen hallitsemiseksi.

Ylläpidämme hyvää ja vakaata rajatilannetta Suomen ja Venäjän välisellä rajalla sekä toimintasuunnitelmaa Venäjältä tulevien hakijoiden määrän kasvuun varautumiseksi.

Ylläpidämme valmiutta rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen Schengenin sisärajoille turvallisuustilanteen vaatiessa tai jos EU-maiden yhteiset toimet eivät vaikuta.

Selvitämme kaikkien laittomasti maahan tulevien henkilöllisyyden mm. kansallisten ja kansainvälisten rekisterien avulla ja rekisteröimme heidät
turvapaikanhakijoiden sormenjälkirekisteriin.

Hyödynnämme tehokkaasti poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten sekä Maahanmuuttoviraston yhteistyötä valtakunnallisen ulkomaalaisvalvonnan tehostamiseksi.

Luomme ja ylläpidämme kansainvälistä ja poikkihallinnollista turvapaikkatilannekuvaa.

Selvitämme mm. rajavartiolain ja asevelvollisuuslain viranomaisten tukemiseen liittyviä uudistamistarpeita poikkeuksellisia maahantulotilanteita varten.

2.

Yhdenmukaistamme turvapaikkaa koskevia käytäntöjä EU- ja Pohjoismaiden kanssa.

Seuraamme jatkuvasti muiden maiden turvapaikkalainsäädäntöä ja -käytäntöjä, analysoimme sen pohjalta tarvetta kansallisiin kehittämistoimiin ja reagoimme nopeasti muutostarpeisiin.

Ehdotamme pohjoismaista yhteistyöhanketta, jossa Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska perustavat best practices ja learnings -foorumin erityisesti turvapaikanhakijoiden integraatiotoimien yhtenäistämiseksi.

Tiukennamme perheenyhdistämisen kriteerejä EU:n perheenyhdistämisdirektiivin nojalla täysimääräisesti, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista.

Myönnämme suojelua tarvitsevien oleskeluluvat aina määräaikaisina ja ennen pysyvän oleskeluluvan myöntämistä tarkistamme lähtömaan tilanteen; lähtömaan turvallisuustilanteen parannuttua peruutamme oleskeluluvan; oleskelulupien omatoimisen uudelleentarkastelun perustana ovat lähtömaiden
turvallisuustilanteen tarkistukset kaksi kertaa vuodessa.

Selvitämme mahdollisuutta ottaa käyttöön erityinen sijoittajien investointeihin perustuva oleskelulupa Suomen vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Otamme entistä paremmin huomioon kansallisen turvallisuuden kansainvälisen suojeluaseman poissuljenta- ja lakkauttamisperusteena sekä oleskeluluvan peruuttamisen perusteena ja selvitämme mahdollisuuden määrätä maahantulokielto ulkomailla oleskelevalle.

Tarkistamme kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä (humanitaarinen suojelu).

Tehostamme lupien peruuttamista tilanteissa, joissa suojeluedellytykset eivät enää täyty ja kiinnitämme enemmän huomiota suojelun tarpeen olemassa oloon myös jatkolupaa myönnettäessä.

Väärien tietojen antaminen viranomaiselle vaikuttaa suoraan turvapaikan saamiseen.

Säädämme maahantulokiellon rikkomisesta seuraamukseksi vankeusrangaistuksen.

3.

Tehostamme turvapaikkamenettelyä nopean päätöksenteon varmistamiseksi ja vastaanottokustannusten hillitsemiseksi.

Valmistelemme kiireellisinä turvapaikkamenettelyä koskevat kansalliset lainsäädäntöhankkeet ml. turvapaikka-asioiden tuomioistuinkäsittelyn nopeuttamiseksi tarvittavat lainsäädäntömuutokset (ratkaisukokoonpanojen supistaminen, valitusaikojen lyhentäminen sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain tarkistaminen viranomaisten ja tuomioistuinten tiedonvaihdon nopeuttamiseksi).

Lisäämme maahanmuuttoviranomaisten sekä Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstöresursseja merkittävästi turvapaikka-asioiden päätösten ja valitusten käsittelyn sekä päätösten täytäntöönpanon nopeuttamiseksi sekä valmistelemme rakenteellisena uudistushankkeena Helsingin hallinto-oikeuteen nykyisin keskitettyjen turvapaikka-asioiden hajauttamista myös muissa alueellisissa hallinto-oikeuksissa käsiteltäviksi.

Poliisi, rajatarkastusviranomainen ja Maahanmuuttovirasto tehostavat toimintaansa hakemusten rekisteröinnissä ja seulonnassa sekä puhuttelujen järjestämisessä ja päätöksenteossa, jo tehtyjen päätösten ja lainsäädäntöhankkeen mukaisesti.

Venäjä kuuluu Euroopan neuvostoon ja on Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä Geneven pakolaissopimuksen ja kidutuksen vastaisen yleissopimuksen osapuoli; pidämme Venäjää sitoumustensa perusteella turvallisena turvapaikkamaana.

Niin Venäjältä kuin muualtakin tulevat ilmeisen perusteettomat hakemukset käsitellään nopeutetussa menettelyssä ja kielteisen päätöksen saaneiden palauttamiset pannaan nopeasti täytäntöön.

4.

Hallinto-oikeuden tekemästä kielteisestä turvapaikkapäätöksestä valittava henkilö ei jää valituksen käsittelyajaksi Suomeen, vaan hänet poistetaan maasta HO:n päätöksen mukaisesti, jollei KHO toisin määrää.

Arvioimme Afganistanin turvallisuustilanteen uudelleen, kuten on jo tehty Irakin ja Somalian kohdalla sekä tarkistamme sisäisen paon mahdollisuuden.

Edellytämme Dublin-järjestelmän toimivuuden palauttamista siten, että jokainen turvallinen kauttakulkumaa rekisteröi omat turvapaikkahakijansa. Mikäli Dublin-järjestelmän toimivuutta ei kyetä palauttamaan, hallitus valmistautuu poikkeuksellisiin kansallisiin toimiin vastaavien vaikutusten varmistamiseksi.

Palautamme ns. Dublin-tapaukset välittömästi.

Torjumme alaikäismenettelyn väärinkäyttöä.

Muutamme turvapaikanhakijalle annettavan oikeusavun palkkioperusteet asiakohtaiseksi ja täsmennämme avustajien kelpoisuusehtoja sekä valmistelemme oikeusavun rajaamista turvapaikanhakijoiden oikeusturva huomioiden.

Lisäämme julkisen oikeusavun henkilöstöresursseja oikeusavun saatavuuden turvaamiseksi.

5.

Tarjoamme vain välttämättömät vastaanottopalvelut turvapaikanhakijoiden ihmisarvoa kunnioittaen.

Perustamme kielteisen päätöksen saaneille erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin sekä varmistamme keskusten alueellisesti järkevän sijoittelun.

Järjestämme työikäisille turvapaikanhakijoille työtehtäviä vastaanottokeskuksessa tai sen sijaintikunnassa sekä lisäämme suomen kielen opetusta.

Teemme joulukuussa 2015 – tammikuussa 2016 arvioinnit erilaisista vastaanottokeskusjärjestelyistä ml. turvallisuus-, toiminnallisuus- ja taloudellisuusjärjestelyt, sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä, vastaanottorahan mahdollisesta alentamisesta, luontaisetujen ja/tai maksukortin käyttämisestä rahamaksujen sijaan sekä selvitämme erikseen oman sosiaaliturvan käyttöönottoa.

Arvioimme vastaanottokeskusverkoston toimivuutta kokonaisvaltaisesti ja teemme tarvittavia muutoksia.

Perustamme tarvittaessa uusia järjestelykeskuksia sekä majoitamme turvapaikanhakijoita myös teltta- ja konttimajoitukseen.

Järjestelykeskuksessa vietetystä ajasta ei makseta vastaanottorahaa eikä muita sosiaalietuuksia.

Huomioimme kuntien erityispiirteet, hyvän hallinnon ja avoimuuden vastaanottokeskusten sijainnin suunnittelussa ja keskusten perustamisessa.

Huomioimme vastaanottokeskuksia perustettaessa myös turvallisuustekijät ja viranomaisresurssit siten, että turvallisuuspalvelut ovat riittävällä tasolla.

Varmistamme, että vastaanottopalvelut vastaavat turvapaikanhakijaperheiden ja -lasten tarpeisiin mm. näille tarkoitettujen tilojen osoittamisella.

6.

Tehostamme paluuta ja palauttamista.

Tehostamme turvapaikkapäätösten tiedoksiantoa, maasta poistamista ja siihen liittyvää viranomaisyhteistyötä sekä varaudumme maasta poistamisten määrän merkittävään kasvuun: poliisi laatii palautuksia koskevan toimintasuunnitelman ja valmistautuu lisäämään palautuksia nopeasti.

7.

Edistämme palautuksia Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa sekä kehitämme aktiivisesti operatiivista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

Neuvottelut Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa kahdenvälisten palautussopimusten osalta pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti; lisäksi Suomi edellyttää komissiolta nopeita toimenpiteitä Irakin ja Somalian osalta EU:n yhteisten palautussopimusten aikaansaamiseksi.

Lisäämme EU- ja Pohjoismaiden yhteistyötä kielteisen päätöksen saaneiden palauttamiseksi sekä hyödynnämme täysimääräisesti Frontexin toimeenpanemien palautuslentojen mahdollisuuden.

Tarjoamme aktiivisesti vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta ja varmistamme sen rahoituksen.

Kytkemme kohdemaille suunnatut tukitoimemme neuvotteluihin palautusjärjestelyistä (takaisinottopöytäkirjojen aikaansaamiseksi).

Tehostamme käynnissä olevalla hankkeella kansainvälisen lainsäädännön rajoissa EU:n ulkopuolelta peräisin olevien törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistumista; hanke valmistuu kevääseen 2017 mennessä.

Kriminalisoimme YK:n ja EU:n terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistumisen sekä matkustamisen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittamisen.

Edellisen jälkeen säädämme mahdollisuuden mitätöidä Suomen kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä.

8.

Varmistamme turvallisuuden ylläpitämisen ja tehostamme viestintää.

Ylläpidämme poliisin ja Rajavartiolaitoksen toteuttamaa valvontaa ja ennalta estävää toimintaa sekä varmistamme Suojelupoliisin riittävät voimavarat.

Parannamme vastaanottokeskusten ja niiden ympäristön turvallisuutta; vastaanottokeskuksille laaditaan järjestyssäännöt päivittäisellä ilmoittautumisvelvollisuudella vastaanottorahan edellytyksenä, turvapaikanhakijoilta edellytetään suomalaisten perussääntöjen "tutkintoa" sekä valvontaa tehostetaan lisäämällä vartiointiliikkeiden ja järjestyksenvalvojien hyödyntämistä.

Laadimme selvityksen turvapaikanhakijatilanteen vaikutuksesta sisäiseen turvallisuuteen ja kustannuksiin.

Vältämme väestöryhmien erityiskohtelua estääksemme vastakkainasettelua.

Panostamme laittomaan maahantuloon liittyvien rikosten paljastamiseen ja tutkimiseen kohdentamalla toimiin viranomaisten voimavaroja.

Tiedotamme aktiivisesti ja tapauskohtaisesti hakijoiden lähtömaihin Suomen turvapaikkapolitiikan muutoksista sekä realistisesta nykytilanteesta.

Viestimme avoimesti turvapaikan haun haasteista ja mahdollisuuksista, muutoksesta ja pitkäaikaisvaikutuksista etupainotteisesti.

Keräämme ja jaamme monipuolista tietoa pakolaisuudesta, turvapaikkamenettelystä, Suomesta ja suomalaisista "pelisäännöistä" valistusmateriaalilla.

9.

Tuemme monipuolisin keinoin oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin siirtymistä ja kustannustehokasta kotoutumista. Turvapaikanhakijoiden onnistunut kotoutuminen ja työmarkkinoille siirtyminen hyödyttää Suomen taloutta.

Varaudumme koulutuksella ja tuella myös siihen, että osa turvapaikanhakijoista tarvitsee pidempikestoisia palvelupolkuja yhteiskuntaan integroituakseen ja työllistyäkseen.

Toteutamme kotoutumisen toimenpiteitä siten, että ne vahvistavat työllistymistä ja ehkäisevät syrjäytymistä – edellytämme kotouttamistoimissa aktiivisuutta ja vastikkeellisuutta mm. työtehtäviin osallistamalla.

Vahvistamme erilaisilla aktiviteeteilla eri väestöryhmien ja kulttuurien välistä vuoropuhelua ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa mm. rasismin torjumiseksi, erityiskohderyhmänä nuoret.

Edistämme kansalaisyhteiskunnan, ml. yritysten, tukihenkilöiden, maahanmuuttajajärjestöjen ja uskonnollisten yhdyskuntien, osallistumista kotoutumista edistävään työhön.

Arvioimme nopeutetulla aikataululla pakolaisten kuntaan ohjaamiskäytäntöjen muutostarpeet ja laadimme sen pohjalta strategian ja toimeenpano-ohjelman, jonka mukaisesti luvan saaneet siirretään vastaanottokeskuksista kuntiin.

Kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Edellytämme maahantulijoilta selkeää sitoutumista suomalaisen yhteiskunnan sääntöihin antamalla asiaan liittyvää perehdytystä ja otamme käyttöön sitoutumissopimuksen.

Kehitämme turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoitusta ja täydentämistä sekä uudistamme kotoutumiskoulutuksen rakenteita ja sisältöä työelämälähtöisemmäksi ja vastaamaan aiempaa suurempaan kysyntään.

Edistämme maahaanmuuttajien yrittäjyyttä ja osaamispotentiaalin monipuolista hyödyntämistä.

Arvioimme turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta työntekomahdollisuuden nopeuttamiseksi.

Painotamme kotimaisen kielen käytännön opiskelua työn ja opiskelun yhteydessä.

Huolehdimme erityisesti ilman huoltajaa tulleiden turvallisista kasvun ja koulutuksen poluista.

Kehitämme oleskeluluvan saaneiden työllistymisen ja kotouttamistoimien seurannan tietojärjestelmiä ja vaikuttavuuden analyysitoimintaa.

Vahvistamme kotouttamisen kokeilukulttuuria, digitaalisia palveluja, tulosperusteisuutta sekä kustannustarkkuutta.

Kohdennamme valvontaa toimialoille ja työpaikoille, joissa käytetään paljon ulkomaalaista työvoimaa.

10.

Huolehdimme sosiaaliturvasta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista väärinkäytöksiä ehkäisten.

Selvitämme mahdollisuudet maahanmuuttajien sosiaaliturvajärjestelmän muuttamiseksi siten, että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, vaan heillä on oma erillinen kotouttamisjärjestelmä.

Turvapaikanhakijan tuen taso on alhaisempi kuin työmarkkinatuen taso sekä vahvasti vastikkeellinen edellyttäen aktiivista osallistumista kotouttamistoimenpiteisiin.

Tuen saamisen edellytyksenä on ilmoittautumisvelvollisuus työvoimaviranomaiselle.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään vastaanottorahan sijaan ruoka- ja vaatekuponkeja.

Määritämme toiminnaltaan erilaisille vastaanottokeskuksille hyväksyttävän kustannustason.

Vahvistamme viranomaisten tiedonvaihtoa.

Siinäpä sitä - hallitusohjelmaa.

Monenlaista "pyritään" ja "selvitetään", mutta tästä on vielä pitkä matka siihen, että jotain todella tapahtuu.

Aika ja todellisuus näyttää, mitkä käytänteet oikeasti muuttuvat.

Ohjelma on kieltämättä oikeasuuntainen, mutta varsin lepsu. Tällä ohjelmalla ei haittamaahanmuuttoa Suomeen lopeteta. Kyseessä lienee hallituksen neuvottelema kompromissi, jossa perussuomalaiset ovat saaneet joitain vaatimuksiaan läpi.

Tärkein eli Ruotsista tulevien pikakäännyttäminen puuttuu toimenpiteistä edelleen. Ruotsi on tehnyt tänä vuonna lähes 15 000 kielteistä turvapaikkapäätöstä. Kaksi kolmesta hylkäävän päätöksen saaneesta on kadonnut, ja loput kieltäytyvät lähtemästä. Vapaaehtoisia palaajia on ollut 0. Irak taas ei ota vastentahtoisia tulijoita vastaan palautussopimuksesta huolimatta. Suomella ei ole edes palautussopimusta.

Nyrkkisääntö on, että vaikka turvapaikkalinjaa tiukennettaisiin, melkein kaikki Suomeen päässeet jäävät Suomeen, koska heitä ei saada maasta väkisin pois. Siksi heidät pitäisi pysäyttää jo rajalle. Vähintään heidät pitäisi ottaa säilöön prosessin ajaksi, jotta vapaaehtoinen kotiinpaluu muuttuisi houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Edes murhatuomio ei poista mahdollisuutta saada Suomesta turvapaikka

7/12/2015

Rurvapaikkakriisin yhteydessä on käynyt ilmi, että nykykäytäntöjen puitteissa edes törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden turvapaikkahakemuksen käsittelyä ei voida keskeyttää. Hallitus selvittää nyt, minkälaiset rikokset voisivat jatkossa vaikuttaa turvapaikan saamiseen. Asiasta kertoi oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) tänään hallituksen tiedotustilaisuudessa.

– Tällä hetkellä vain harvat rikostyypit, esimerkiksi rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset vaikuttavat siten, että turvapaikkaprosessi voidaan keskeyttää. Muut rikokset eivät tällä hetkellä prosessia keskeytä, Lindström tarkensi asiaa myöhemmin Suomen Uutisille.

Edes raiskaus tai murha ei riitä keskeyttämään turvapaikkahakemuksen käsittelyä. Lindström kertoo henkilökohtaisena mielipiteenään, että tällaisten rikosten täytyy vaikuttaa prosessiin.

– Minä olen sitä mieltä, että raiskaustuomio on asia, jonka tulee vaikuttaa turvapaikkaprosessiin. Kansainvälisten sopimusten nykyisen tulkinnan mukaan raiskaus ei tällä hetkellä vaikuta turvapaikan saantiin. Minulle tämän kuuleminen oli järkytys – en voi hyväksyä tällaista tulkintaa.

– Lakiasiantuntijat ovat kertoneet, ettei edes murhatuomio riitä tällä hetkellä keskeyttämään turvapaikkaprosessia. Nämä asiat ovat kansainvälisten sopimusten takana. Asia on hyvin kummallinen. Miten tähän nykyiseen sitten pystytään puuttumaan – se on meille iso haaste.

Muitakin tiukennuksia tulossa

Hallitus ilmoitti tänään myös tehostavansa EU:n ulkopuolelta tulleiden rikollisten poistamista maasta. Samoin rikoksen uusijoiden ja yleistä järjestystä uhkaavien henkilöiden maasta poistamista tehostetaan.

Terroristijärjestöiden toimintaan osallistuminen kriminalisoidaan, samoin matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten.

Suomen Uutiset

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Tässä mennään maahanmuutossa

7/12/2015

Turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen 1.1.-24.11.2015 välisenä aikana noin 30 000 henkilöä.

Tulijoista on:

- irakilaisia 19 500 eli 65 prosenttia

- afganistanilaisia 4 300 eli 14 prosenttia

- somalialaisia 1 900 eli kuusi prosenttia

- albanialaisia 700 eli kaksi prosenttia (he tulevat turvallisesta maasta, joten he eivät saa turvapaikkaa taikka oleskelulupaa vaan heidät palautetaan)

- syyrialaisia 700 eli kaksi prosenttia

- muita kansallisuuksia 2 500 eli yhdeksän prosenttia.

Sisäministeriön ennuste on 35 000 hakijaa vuonna 2015. Ensi vuodesta ei kukaan osaa sanoa mitään, mutta todennäköistä on, etteivät EU:n toimet pure, joten määrä kasvaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tehtävänä on sopia kuntien kanssa pakolaisten kuntiin sijoittamisesta. Tällä hetkellä sopimus on kahdeksan kunnan kanssa. Salo on näistä kunnista yksi.

Elyn tavoitteena on tehdä sopimus kaikkien kuntien kanssa, mutta sopimus perustuu (toistaiseksi) vapaa-ehtoisuuteen. Elleivät kunnat solmi sopimusta tai jos ne sitoutuvat vain vähäisiin määriin, niin riskinä on tulijoiden asunnottomuus ja sen seurauksena kohoavat kustannukset. Turvapaikan tai oleskeluluvan saaneet sijoittetaan joka tapauksissa kuntiin.

Oleskelulupa on hankala asia

On teknisesti totta, että oleskeluluvat ovat määräaikaisia, mutta tosiasiassa suojeluntarvetta ei tutkita uudelleen määräaikaisen luvan umpeutuessa. Kyseessä on  automaatti, jossa määräaikainen oleskelulupa muuttuu ensin toistaiseksi voimassaolevaksi ja sen jälkeen kansalaisuudeksi.

Migri on todennut, että sillä ei ole resursseja tutkia suojeluntarvetta uudelleen. Lisähenkilöstön palkkaaminen tähän tehtävään olisi kuitenkin verrattomasti halvempaa kuin se, että maahan jää tuhatmäärin tulonsiirroilla elävää porukkaa.

Kaikki humanitaarisin perustein myönnettävät oleskeluluvat pitäisi myöntää vuodeksi kerrallaan, ja suojeluntarve pitäisi tutkia aina, kun luvalle haetaan jatkoa. Jos tämän tutkinnan yhteydessä käy ilmi, että turvapaikkaturisti on esimerkiksi matkaillut lähtömaassaan, tai että turvallisuustilanne lähtöalueella on muuttunut, oleskelulupa pitäisi peruuttaa. Samoin kyseiseen henkilöön liittyvät perheperusteiset oleskeluluvat.

Kansainvälisen suojelun pitää olla luonteeltaan tilapäistä. Sen ei ole tarkoitus olla siirtolaisuuden kanava.

Maahanmuuttoviraston (Migri) myönteisten päätösten määrä nousee alkuvuonna 2016

Varsinais-Suomen osuus on vuosittain noin kymmenen prosenttia koko maan määrästä eli 1 500 henkeä. Tämä jaetaan kunnille asukasluvun mukaan suhteutettuna.
Tämä tarkoittaa sitä, että Turku joutuu ottamaan 550 pakolaista (Turku on ottanut viime vuosina 50). Salon osuus tulee olemaan 150 (Salo on ottanut vuosittain 20-40), Kaarina sata (Kaarina on ottanut vuosittain 10), Raisio 75 (Raisio on ottanut vuosittain noin kahdeksan) ja niin edelleen.

Rikospoliisit haastattelevat turvapaikan hakijat vokeissa (kestää tällä hetkellä tulijoiden suurestä määrästä ja vastaavasti koulutettujen poliisien vähyydestä johtuen). Haastattelu kestää jopa kaksi vuotta. Haastattelun jälkeen seuraa joko karkotus tai hakijalle myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa. Migri antaa hyväksyteille (joita tullee olemaan noin kolmasosa tulijoista) kolme kuukautta aikaa kuntapaikan odottamiseen vokeissa.

Salon tilanne

SPR:n ylläpitämässä ja VSSHP:n omistamassa vokissa Märynummella on paikkoja tällä hetkellä 200-300. Parhaillaan on käytössä Ruokala-rakennus, jossa on 72 henkilöä. Osa heistä on lähdössä takaisin kotimaihinsa. Lepola, jota parhaillaan remontoidaan, saadaan käyttöön 16.1.2016.

Kiskon Kärkelässä on alaikäisiä tph:oita 43 henkeä, joista kaksi on tyttöjä. Työntekijöitä, joille veronmaksajat maksavat palkan, on 20.

Kiskon Kurkelassa on yksikkö myös alaikäisille tph:lle. Tulijat ovat rektyrointivaiheessa. Paikkoja on 20 alle 15 vuotiaalle. Työntekijöitä, joiden palkat veronmaksajat maksavat tulee 18.

Medividan vokkiin PiiHotelliin tulee 200 paikkaa. Toiminta käynnistyy tällä viikolla.

Kustannukset

Turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset korvataan pääsääntöisesti valtion eli veronmaksajien rahoista. Sitä varten hallitus on juuri myöntänyt puoli miljardia rahaa. Samaan aikaan poliisien määrää ollaan supistamassa 900:lla, josta valtio säästää 40 miljoonaa. Summia kannattaa miettiä.

Perusopetuksen kustannusten korvaaminen riippuu oppilaaksi kirjautumisen ajankohdasta. Määräpäivät ovat syyskuussa ja tammikuussa.

Oleskeluluvan ja turvapaikan saaneiden vastaanottotoiminnan kustannukset korvataan kunnille, joilla on sopimus ELY-keskuksen kanssa ja kotoutussuunnitelma – Salolla nämä ovat olemassa.

Kustannuksia korvataan seuraavasti: laskennallinen kustannus, korvaus toimeentulotuesta, korvaus paluumuuttoavustuksesta, korvaus tulkin järjestämisestä ja korvaus erityiskustannuksista.

Avataanpa:

Laskennallinen korvaus

- alle seitsemän vuotiaasta korvaus on 6845 euroa per henkilö

- yli seitsemän vuotiaasta korvaus on 2 300 euroa per henkilö

- korvausaika on kolme vuotta, kiintiöpakolaisilla neljä vuotta – aika alkaa rekisteröintipäivästä

- korvaus maksetaan kunnalle turvapaikanhakijoiden kuntaan osoittamisesta, ohjauksesta, neuvonnasta ja muuta kotoutumista koskevan toiminnan järjestämisestä

Todelliset kustannukset

- toimeentulotuki kolme vuotta

- kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset paluumuutosta kotimaihinsa

- tulkkikustannukset, joilla ei ole määräaikaa, pääosin sosiaali- ja terveystoimen palveluihin, alkuvaiheen opaastus ja neuvonta sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö

Erityiset kustannukset

- kunta sopii ELY:n kanssa etukäteen ennen korvaushakemuksen lähettämistä
- ennaltaehkäisy, varhainen tuki, sopiminen pakolaisten kuntasijoitusvaiheessa tai heti alkukartoituksen jälkeen

- usein sairaudet tai palvelujen tarve ilmenee myöhemmin, jolloin sopimus voidaan tehdä myös taannehtivasti

- vamman tai sairauden edellyttämät pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon huomattavat kustannukset vähintään kymmeneltä vuodelta, jos kustannus ylittää 2 300 euroa.

Lopuksi

Valtio on tekemässä uudistuksia kunnille maksettaviin korvauksiin. Muutokset eivät tule lisäämään kunnille maksettavia korvauksia vaan päinvastoin uudet lait tulevat lisäämään kuntien maksuvelvoitteita.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Haittamaahanmuutto on saatava loppumaan

7/12/2015

Salolaisten kokopäivätyötä tekevien ihmisten keskipalkka on noin 3 500 euroa kuukaudessa. Siitä maksetaan veroja ja sosiaalimaksuja noin 10 848 euroa vuodessa.

Maahanmuuttovirasto (Migri) väittää, että yhden turvapaikanhakijan VOK-päivä maksaa 40 euroa, joten siitä aiheutuu 14 600 euron vuosikulu.

Yhden veronmaksajan veroilla ei kustanneta edes yhden vokkilaisen elämistä vaan tarvitaan kolme salolaista elättämään kaksi turvapaikanhakijaa. Salolaisten palkoista ei jää mitään suomalaisten palveluihin.

Tänä vuonna maahamme on tullut yli 30 000 hakijaa. Jos hakijoiden määrä on 40 000, heidän elatukseensa menee 54 000 suomalaisen kaikki verot ja maksut.

Todellisuudessa maksajia tarvitaan paljon enemmän, koska Migrin 40 euroa ei sisällä kaikkia turvapaikan hakijoista aiheutuvia menoja. Ministerimme eivät ole lainkaan huolestuneet ensi ja seuraavien vuosien tilanteesta, vaan antavat kansalaisille kuvan, että maahanmuutto loppuu tämän vuoden viimeisenä päivänä.

Näin ei ole.

Jos ensi vuonna tulee 40 000 uutta hakijaa, eikä tänä vuonna tulleista päästä eroon, yli 100 000 suomalaista käyttää kaikki verorahansa pääasiassa nuorten miesten elannon maksamiseen. Toisin sanoen kahden Salon kaupungin kaikki asukkaat tekisivät töitä irakilaisten, somalien ja afgaanien hyvinvoinnin eteen.

Kun turvapaikanhakijoita ryhdytään asuttamaan Suomeen, nousevat menot pilviin: asuminen, toimeentulotuki, kotouttaminen, koulutus, terveydenhoito, päivähoito ja niin edelleen ja niin edelleen, ovat palveluja, jotka suomalaiset veronmaksajat maksavat.

Kun yksi vuosikerta turvapaikanhakijoita on saanut oleskeluvan ja toinen odottelee hakijoina, Vantaan kokoisen kaupungin (yli 200 000 ihmistä) työikäisen väestön kaikki verot ja maksut, mukaan lukien Vantaan kaupungin verot, menevät näiden kahden vuosikerran ylläpitoon.

Suomeen on vuodesta 1990 alkaen lapannut kaikenlaista väkeä Moskovan junista, Helsinki-Vantaan lentoasemalta, Tukholman ja Tallinnan laivoista ja Haaparannan sillan yli.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta rapautuu päivä päivältä. Näin ei tarvitsisi tapahtua. Meillä on hallituksessa kaksi miestä, ministeriä, jotka voisivat estää massiivisen haittamaahanmuuton yhdellä puhelinsoitolla.

Minusta vaikuttaa siltä, että kaikkien muiden kuin oman maan kansalaisten edut ovat heitä lähempänä.

Mikseivät he soita?

Tapio Äyräväinen

kaupunginvaltuutettu (ps)

Lähde: SSS. Tätä mieltä -palsta
2 kommenttia          Bookkaa tämä

Moniko kuolee terrori-iskussa, montako tyttöä raiskataan ennen kuin heräätte?

6/12/2015

Egyptistä muuttanut, Suomessa 19 vuoden ajan asunut lääkäri Ashraf Benyamin kirjoitti viime viikolla pääministeri Juha Sipilälle pitkän ja tunteikkaan avoimen kirjeen. Pohjois-Kymen sairaalassa ylilääkärinä työskentelevän Benyaminin kirjettä on jaettu Facebookissa yli 7 500 kertaa.

Benyamin on sitä mieltä, ettei Sipilä ymmärrä turvapaikanhakijoiden mukanaan tuomia ongelmia riittävän laajasti.

– Olette avannut oven turvapaikanhakijoille. Niille, jotka ovat aiheuttaneet turvattomuutta suomalaisille. Suurin osa suomalaisista on erittäin ahdistuneita ja peloissaan. Ei enää kukaan uskalla päästää omaa tytärtään, vaimoaan tai äitiään yksin illalla kadulle. Kohta suomalaiset alkavat etsiä itselleen turvapaikkoja.

Edelleenkö uskotte, että he ovat hädässä?

Me kaikki tiedämme, että hädässä oleva on nöyrä, kiitollinen, kun apua saa ja tekee parhaansa avustajan hyväksi. Jopa Ruotsin pääministeri, joka on aina puolustanut maahanmuuttoa, on nyt myöntänyt, että hän ja koko Ruotsi on ollut naiivi.

Mutta Te ette!

Montako suomalaista pitää kuolla terrorismi-iskussa ja montako suomalaista tyttöä pitää vielä raiskata ennen kuin heräätte ja pistätte rajat kiinni? Pakkolakeja voi kyllä säätää kilteille suomalaisille, muttei rikollisille turvapaikanhakijoille!, Benyamin kirjoitti.

Maa, joka väittää olevansa edelläkävijä tasa-arvossa

Egyptiläislääkäri kertoo myös järkyttyneensä Sipilän kommenteista liittyen raiskauslainsäädäntöön. Hän suomii sitä, että Suomessa raiskaajia tuomitaan usein ehdolliseen vankeuteen.

– En tiennyt itkeäkö vai nauraa, kun kuulin Teidän kertoneen, että raiskauslainsäädäntö on Suomessa ajan tasalla. Maa, joka väittää olevansa edellä kävijä tasa-arvossa. Siinä, pahin naiseen kohdistuvan rikoksen rangaistus voi olla vain ehdollinen vankeus.

On täysin eri asia olla suvaitsevainen tai olla sinisilmäinen ja tyhmä. Jos näen kadulla hädässä olevan ihmisen, jolla ei ole ruokaa eikä vaatteita, otan hänet kotiini ja tarjoan hänelle turvan ja kodin. Se on hyvä asia. Mutta, jos näen hädässä olevan tai sen, joka väittää olevansa hädässä ja epäilen, että tämä ihminen saattaisi tappaa minut, räjäyttää kotini tai raiskata minun lapseni ja silti otan tämä ihmisen kotiini, en ole silloin suvaitsevainen vaan tyhmä. Tyhmyydestä sakotetaan. Ikävä kyllä, hyvä Pääministeri, se joka joutuu sakkoa maksamaan on tavallinen viaton suomalainen, Benyamin kirjoittaa.

– Nämä eivät ole yksittäisiä tapauksia, hyvä Pääministeri. Itse olette kertonut, että se on väkivallan ja häiriön sarja. Luulen myös, että itse tiedätte, että se on loputon sarja. Turkille maksetaan, ettei se päästä pakolaisia Eurooppaan.

Jos en halua vastaanottaa epätoivottuja vieraita, silloin oikea ratkaisu ei ole, että jätän oveni auki ja maksan naapurille niin ettei hän päästä heitä minulle. Pikku lapsikin tietää, että oikea ratkaisu on laittaa ovi kiinni, hyvä Pääministeri. Jos ei Euroopan rajat mene kiinni ja heti, Suomen rajat on sitten suljettava. Käsittääkseni Suomi on itsenäinen maa ja päättää omista asioistaan. Rikolliset on palautettava heti, Benyamin vaatii kirjeessään.

Lähde: Finnleaks. Juttu löytyy kokonaisuudessan täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ylikomisario Juha Hakola

5/12/2015

Ylikomisario Juha Hakola Helsingin poliisilaitokselta sai paljon pinnoja tänään. Hakola oli viime kaudella kokoomuksen kansanedustaja.

Illan puoli yhdeksän Ylen uutislähetys, jonka dorka ohjaaja keskeytti kesken ministereiden kättelysession (ministeri Hanna Mäntylä seuralaisineen ei ehtinyt kuvaan) käsitteli myös Helsingissä tapahtuneita mielenosoituksia.

Uutistenlukijan Marjo Rein (joka on tietysti pelkkä käskyläinen) antoi kuvin ja sanoin ymmärtää miten oikeistolaisten mielenosoitus on aiheuttanut ongelmia. Tällä kertaa Yle ei käyttänyt termiä "äärioikeisto" vaan "kansallismieliset". Tajuavat varmaan itsekin, miten munaavat itsensä ja kansalaisten verovaroilla ylläpidettävän yhtiön.

Jutun lopuksi lähetettiin Juha Hakolan haastattelu suorana. Hakola vastaa poliisin ja median suhteista. Hän mainitsi useaan kertaan, että muut mielenilmaukset olivat rauhallisia, mutta poliisi joutui puuttumaan sabotoiviin anarkisteihin voimakeinoin. Poliisi käytti - ilmeisesti ensimmäistä kertaa - paineilma-asetta anarkistien taltuttamiseksi Suomessa.

Poliisi motitti alkuillasta anarkistiset Vapaus pelissä -mielenosoittajat Hesperian puistoon. Mielenosoittajien tarkoituksena oli häiritä Töölöntorilta kohti Hietaniemen hautausmaata lähtenyttä kansallismielistä 612-soihtukulkuetta.

Ylikomisario Juha Hakola Helsingin poliisista

– Poliisi kohtasi tilanteessa sellaista väkivaltaa, jossa muut voimankäyttökeinot eivät riittäneet. Poliisin tiedossa ei ole loukkaantuneita, yleisjohtaja, apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki perustelee ratkaisua poliisin tiedotteessa.

Poliisi otti kiinni kymmeniä Vapaus pelissä -mielenilmaisun osanottajia.

Loistavaa toimintaa ja loistavaa tiedottamista poliisilta ja etenkin viilipyttymäiseltä ylikomisario Hakolalta.

Olemme tänään kuulleet uutisissa, että poliisista aiotaan vähentää jopa 900 henkilöä. Rahassa summa on pauttiarallaa 40 miljoonaa.

Muistelen, että pääministeri Juha Sipilä, joka on isäm maallinen miekkonen, junaili juuri turvapaikanhakijoille 500 miljoonaa euroa.

Eikö Sipilä, äveriäs yritysjohtaja, osaa laskea?

4 kommenttia          Bookkaa tämä

Hyvää itsenäisyyspäivää, suomalaiset!

4/12/2015

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Päivän sää- ja raiskaustiedote

3/12/2015

Seiska kertoo Jyväskylän poliisin vahvistaneen sille, että poliisi tutkii kahta uutta raiskaustapausta.

Epäillyt raiskaukset ovat kohdistuneet 14-16-vuotiaisiin tyttöihin.

– Voin vahvistaa, että meillä on tutkittavana kaksi eri raiskaustapausta. Uskon, että ensi viikolla voidaan asioista tiedottaa lisää, tutkinnanjohtaja Eila Koivuniemi kertoo Seiskalle.

Seiskan mukaan teoista epäillyt henkilöt ovat Säynätsalon vastaanottokeskuksen asukkaita. Toinen epäilty on lehden mukaan yli 20-vuotias, vaikka Jyväskylän Säynätsalon vastaanottokeskus on tarkoitettu 16-17-vuotiaille turvapaikanhakijoille.

Lähde: MTV. Juttu löytyy täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaisten uutiskirje

3/12/2015

Perussuomalaisten uutiskirje

Uutiskirje 49/2015

Perussuomalaisten ministeriryhmä

Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan ehtoja kiristetään

Hallitus työstää sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän johdolla uudistuksia, joiden myötä oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan ehtoja kiristetään merkittävästi.

Uudessa kotouttamisjärjestelmässä lähdetään nimenomaan siitä, että sosiaaliturva on vastikkeellista ja etenkin oleskeluluvan saaneilta henkilöiltä edellytetään monenlaisia asioita. Raha ei tule automaattisesti. Samassa yhteydessä turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan tasoa pienennetään. Seuraava tavoite on siirtyä rahallisesta tuesta ruoka- ja vaatekuponkeihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Oppositio ja media ovat tällä viikolla ilakoineet hallituksen päätöksestä korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Liikkeellä on ollut paljon väärää tietoa. Median ja opposition mukaan hallitus on valmistellut muutoksen salassa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Päätös asiasta on tehty jo keväällä hallitusneuvotteluiden yhteydessä, ja se on kirjattu hallitusohjelmaan.

Asiakasmaksuihin ja maksukattoon tehdään joka toinen vuosi indeksikorotukset, ja sen lisäksi hallitusohjelman mukaisesti asiakasmaksuasetuksessa olevia tasasuuruisia, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen enimmäisrajoja nostetaan. Enimmäisrajojen puitteiden mukaisesti kunnat ja kuntayhtymät päättävät itse, paljonko ne perivät maksua tai perivätkö lainkaan. Hallituksen päätöksellä mahdollistetaan asiakasmaksujen nosto, mutta kunnat päättävät tästä lopulta itse.

Esitys hallintarekisteristä kaatui

Farssin mittasuhteet saanut hallintarekisterisotku tuli tällä viikolla päätökseensä, kun hallitus päätti lopulta kaataa esityksen. Arvopaperikeskusasetus annetaan nyt ilman sitä.

Perussuomalaiset on päätökseen tyytyväinen. Emme kannattaneet rekisteriin siirtymistä missään vaiheessa. Asiantuntijalausunnot olivat suoraan sanoen tyrmääviä. Suurimpana ongelmana nähtiin avoimuuden puute. Lisäksi nykymalli toimii oikein hyvin, eikä edes mikään EU-lainsäädäntö edellytä Suomea siirtymään hallintarekisteriin. Euroopassa rekisteröinti on tällä hetkellä vallitseva malli, mutta kehitys kulkee koko ajan kohti laajempaa läpinäkyvyyttä ja aktiivista omistajuutta eli Suomen mallia.

Perussuomalaiset ei hyväksy EU:n asedirektiivin muutosehdotusta

Hallitus vastustaa puolustusministeri Jussi Niinistön johdolla EU:n asedirektiivin muutosehdotusta. Asia on perussuomalaisille tärkeä. Direktiivin hyväksyntä voisi johtaa vapaaehtoispohjalta toteutettavien reserviläisammuntojen loppumiseen kokonaan. Tämä olisi Suomen puolustuskyvyn kannalta erittäin ongelmallista. Puolustusministeri Niinistö ja Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ovat tehneet runsaasti työtä vaikuttaakseen direktiivin valmisteluun.

Perussuomalaiset ovat muistuttaneet hallituskumppaneita siitä, että Suomen puolustusratkaisuun puuttuminen ei kuulu Euroopan komission toimivaltaan.

Eduskunnassa ensi viikolla:

* keskiviikkona 9.12. hallitus vastaa opposition välikysymykseen työllisyyspolitiikasta

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kunta kyllästyi Migriin– palkkasi lakimiehen avuksi

3/12/2015

Asikkalan kunta aikoo selvittää kaikki lailliset keinot, joilla se pystyisi torjumaan suuren vastaanottokeskuksen perustamisen kunnan ainoaan hotelliin. Hotelli Tallukkaan Vääksyyn on tulossa 350 turvapaikanhakijaa.

Kunta palkkaa lakimiehen selvittämään miten kunta saisi torpattua suuren vastaanottokeskuksen. Vääksyssä toimivaan hotelliin aiottiin alunperin sijoittaa 500 turvapaikanhakijaa, nyt määrä on pudotettu 350:een. Sekin on kunnan mielestä liikaa.

Kunnanjohtaja Juri Niemisen mukaan kunta pitää 350 turvapaikanhakijan vastaanottokeskusta ylisuurena kuntaan, jossa ei ole omaa poliisiasemaa. Kaiken lisäksi vastaanottokeskus on tulossa kunnan ainoaan hotelliin.

Kunta syyttää Maahanmuuttovirastoa siitä, että se tekee yhteistyötä vastaperustetun voittoa tavoittelevan yrityksen kanssa, mutta kieltäytyy yhteistyöstä kunnan kanssa.  Kunnan rakennustarkastajan mukaan hotellihuoneisiin voidaan sijoittaa 250 henkilöä, jos ilmastointilaitteet ovat kunnossa.

Maahanmuuttovirasto on sopinut Kotouma Oy.n kanssa 350 turvapaikanhakijan sijoittamisesta Tallukkaan.

Ensimmäiset turvapaikanhakijat saapuvat Tallukaan parin viikon kuluessa, kun henkilöstö vastaanottokeskukseen on ensin palkattu.

Tallukan vastaanottokeskus työllistää runsaat 15 henkilöä.

Lähde: Yle. Juttu löytyy täältä.

Tässä oiva ehdotus myös Salolle.

Meillä on toki omasta takaa kaksikin lakimiestä ja kolmas vielä kansliapäällikkönä.

Luulen kuitenkin, että olisi järkevämpää palkata tätä varten joku kokenut kettu lakimieheksi.

Tienaisi varmasti kevyesti hintansa.

5 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2020 (6)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com