Pikimusta porvari

4/3/2018

Helsingin yliopiston ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don hal­lin­non en­ti­nen pro­fes­so­ri Martti Kekomäki jat­kaa val­mis­tel­ta­van sote-uu­dis­tuk­sen kri­ti­soi­mis­ta. Poh­jo­lan Lää­kä­ri­päi­vil­lä Ou­lus­sa kes­ki­viik­ko­na me­di­al­le pu­hu­nut eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri ei näe mal­lis­sa pal­jo­a­kaan ke­hut­ta­vaa.

– Ta­voit­teet uu­dis­tuk­ses­sa ovat sel­vät: saa­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen ja kus­tan­nus­ten hal­lin­ta. Täl­lä het­kel­lä saa­ta­vuu­des­sa on sel­lai­sia alu­eel­li­sia ja so­si­oe­ko­no­mi­sia ero­ja, jot­ka vie­vät Suo­men mu­ta­sar­jaan, kun pu­hu­taan oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta.

Tä­hän ei Ke­ko­mä­en mu­kaan sote-uu­dis­tus val­mis­tel­ta­vas­sa muo­dos­saan ole tuo­mas­sa pa­ran­nus­ta. On käy­mäs­sä päin­vas­toin.

Ke­ko­mä­ki sa­noo, et­tä uu­dis­tuk­seen on si­säl­ly­tet­ty ele­ment­te­jä, joi­den voi en­na­koi­da kan­sain­vä­lis­ten esi­merk­kien va­los­sa sääs­tö­jen si­jaan li­sää­vän kus­tan­nuk­sia. Näin on hä­nen mu­kaan­sa ta­pah­tu­nut esi­mer­kik­si Tuk­hol­mas­sa.

– Sin­ne on ko­pi­oi­tu täy­sin epä­on­nis­tu­nees­ta Tuk­hol­man ko­kei­lus­ta mal­li, jos­sa on kil­pai­lua pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa, kaik­ki saa­vat pal­ve­lui­ta, jo­not hä­vi­ä­vät, yk­sit­täis­kus­tan­nuk­set pu­to­a­vat – ja ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set rä­jäh­tä­vät kä­siin.

– Jono siir­tyy ter­veys­kes­kuk­sen ovel­ta sai­raa­lan ovel­le. Se teki Tuk­hol­mas­sa puo­li­tois­ta mil­jar­dia kruu­nua yh­te­nä ai­no­a­na vuon­na, min­kä oli­si voi­nut etu­kä­teen­kin ar­va­ta, et­tä näin­hän täs­sä käy.

Lähde: OululehtiBookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com