Huso-Pöylä tuulivoimalat

31/5/2014

Huso-Pöylään ollaan pykäämässä tuulimyllyjä. Näin se käy.

CPC Finland Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimayksikön rakentamista Salon ja Paimion kaupunkien Huson ja Pöylän kylien alueelle. Noin 500 ha:n suuruinen hankealue sijoittuu valtatieltä 110 etelään Sauvon kunnan rajalle. Alustavan suunnitelman mukaan voimaloista kaksi sijoittuisi Salon kaupungin Pöylän kylän alueelle. Maa-alueet, joille voimalat sijoittuvat, ovat yksityisessä omistuksessa ja yhtiö on tehnyt tarvittavat sopimukset maanomistajien kanssa.

Muu oheismateriaali on luettavissa www.salo.fi/poyla/.

Uusimman melumallinnuksen (VTT-R-0456-13) mukaan loma-asumisen ulkomelutason suunnitteluohjeohjearvo taajaman ulkopuolella yöajalle, 35 dB, ylittyy kahdessa loma-asuntokiinteistössä Salossa. Suunnitteluohjearvot eivät ole ehdottomia, joskin tavoitteena on ollut sijoittaa voimalat siten, että ylityksiä ei tapahtuisi. Voimaloilta edellytetään lisäksi kaavamääräyksissä, että niitä voidaan tarvittaessa, tiettyjen olosuhteiden vallitessa, ajaa ns. meluoptimoidulla toimintatilalla, jolla voidaan välttää suunnitteluohjearvojen ylitys.

Vakituisen pysyvän asunnon raja 40 dB ei ylity yhdenkään kiinteistön osalta. Välkemallinnuksen osalta yhdessä havaintopisteessä vuosittainen välke on 10 h/a. Päivittäinen välke ylittää 30 minuuttia. Vuosittaiselle välkkeelle ei Suomessa ole välke (vilkunta) vaikutukselle suositusta tai raja-arvoa. Tanskassa raja-arvo on 10 h/a, Ruotsissa ja Saksassa hyväksyttävänä enimmäismääränä 8 tuntia vuodessa (8 h/a). Tarkemmat tiedot mallinnuksista löytyvät kaavaselostuksesta. Myös välkkeen osalta voimalat voidaan säätää pysähtymään silloin, kun häiritsevää välkettä häiriintyvissä kohteissa esiintyisi. Kysymys on hyvin lyhyistä ajoista.

Tuulivoimapuiston aiheuttamia maisemallisia vaikutuksia on selvitetty täydennetyssä maisemaselvityksessä. Havainnekuvat on päivitetty vastaamaan voimaloiden lopullista sijaintia.

Suunnittelun loppuvaiheessa tarkasteltiin ja vertailtiin toisaalta voimaloiden eri sijoitusvaihtoehtojen vaikutuksia ns. luo-kohteisiin ja toisaalta niiden maisemallisia vaikutuksia erityisesti eteläisimmän voimalan (nro 9) kohdalla.

Harkinnan jälkeen päädyttiin esittämään voimalan siirtämistä n. 200 m pohjoisemmas, jolloin vältytään riskiltä, että luo-kohteet häiriintyisivät. Myös voimaloille nrot 8 ja 9 johtavat tieyhteydet saadaan sovitettua maastoon paremmin, ja siten että tärkeät luontokohteet eivät vaarannu. Harkinnassa isompi painoarvo annettiin luo-kohteiden säilymiselle suhteessa maisemallisen haitan syntymiseen. Tällä ratkaisulla voimala nro 9 sijoittuu myös kauemmas hanketta vastustaneen kaava-alueeseen kuuluvan maan omistajan alueesta.

Kaupunkikehityspäällikkö:

Kaupunkisuunnittelulautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 21.5.2014 päivätyn  Huso-Pöy län tuulivoimapuiston osa yleiskaavan. Kaavoittajan vastine yhdessä tämän päätöksen valmistelutekstin kanssa on kaupungin perusteltu vastine ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Jouni Eskola ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun meluhaittojen selvittämiseksi. Pirkko Rannikko kannatti Jouni Eskolan ehdotusta ja ehdotti lisäksi, että valmistelussa huomioidaan maisema ja luonto. Klaus Hemanus, Jaakko Nieminen ja Maria Kiiveri kannattivat Jouni Eskolan ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty asian palauttamista koskeva kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä asian palauttamisen ja käsittelyn jatkamisen välillä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa asian käsittelyn jatkamista, äänestää JAA ja joka kannattaa asian palauttamista, äänestää EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Saari, Seppälä, Alestalo, Hjelt, Lehtinen, Leppälahti, Parttimaa) ja 5 EI-ääntä (Eskola, Hemanus, Kiiveri, Nieminen, Rannnikko). Yksi jäsen oli poissa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti jatkaa asian käsittelemistä.

Kaupunkisuunnitelulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 21.5.2014 päivätyn Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Kaavoittajan vastine yhdessä tämän päätöksen valmistelutekstin kanssa on kaupungin perusteltu vastine ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista.

Ja sitten vastine, joka on osoitettu kaupunginhallituksen maanantaiseen kokoukseen.

Näin se kuuluu:

- Miksi Salon kaupunki haluaa rakentaa alueelleen näin suuria energiantuotantolaitoksia, vaikka hyödyt kunnalle ja kuntalaisille jäävät niin pieniksi? Työllistyminen ja rahalliset hyödyt kunnan kokonaistuloihin ovat minimaaliset, mutta haitat jäävät kuntalaisten kärsittäviksi vuosikymmenten ajaksi.

- Miksi kaava etenee, vaikka 21.5. 2014 päivitettyyn kaavaan on tullut iso muutos? Voimala numero 9 paikkaa on muutettu n. 200 metriä pohjoiseen päin, joka muuttaa Pöylän maisemaa entistäkin pahemmaksi uuden maisemaselvityksen ja havainnekuvien perusteella ja tuo voimalan lähemmäs asutusta(matkaa asutukseen n. 1 km). Jo ennen voimalan 9 siirtoa maakuntamuseo vastusti voimaloiden 8 ja 9 rakentamista. Kysyin asiaa maakuntamuseosta puhelimitse. Eija Suna oli sitä mieltä, että koska voimalaa 9 on siirretty se vaatisi ehdottomasti kaavan laittamista uudelleen esille, koska tilanne suhteessa maakunnallisesti arvokkaaseen Pöylän kylään on muuttunut entistäkin huonommaksi.

Ote maakuntamuseon lausunnosta Salon osayleiskaavaehdotukseen, joka siis annettiin ennen voimalan numero 9 siirtoa : ” Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, että se pitää osayleiskaavaehdotuksen tuulimyllyjen maisemavaikutuksia erittäin haitallisena. Ainakin eteläisimmät(2 kpl) ja pohjoisimmat (3 kpl) tulee poistaa tai sijoittaa myllyt ryhmäksi eikä jonomuodostelmaan, jotta niiden maisemallinen haittavaikutus vähenee.” Kaksi eteläisintä voimalaitosta tarkoittavat Salon puolella sijaitsevia voimalaitoksia.

-  Myös ELY-keskuksen lausunnon mukaan eteläisimmät tuulivoimalat tulevat näkymään voimakkaasti etenkin Pöylän linnavuoren maisemassa, sekä maakunnallisesti arvokasta Pöylän kylää lähestyttäessä. (kuvasovitteet 1 ja 3 ). Maisemavaikutusten lieventämisen vuoksi tulee vielä harkita eteläisimmän tuulivoimalan poistamista. Ja huom! tämä lausunto on annettu ennen voimala 9 siirtämistä. Tilanne on siirtämisen jälkeen siis entistäkin pahempi. Tämä asia kerrotaan myös maisemaselvityksessä. Tämänkin asian takia kaava pitäisi laittaa uudestaan lausuntokierrokselle.

- Vainionjokilaakson poikki kulkeva Pöyläntie on viranomaislausuntojen mukaan vainionjokilaaksojen viljelymaisemien, Pöylän kylän ja linnavuoren muodostaman kokonaisuuden edustavin havainnointisuunta. (kuvasovite 1 ).

- ElY-keskus sanoo lausunnossaan seuraavaa: ” kaava-alueen rajauksen olisi syytä ulottua alueelle, jolla meluvaikutukset estävät asuin- tai lomarakentamisen ja suunnittelualueen tulisi soveltuvin osin kattaa 35 db:n melualue. Selostuksessa olisi hyvä esittää kaava-alueen rajaus ja 35 db:n meluvyöhyke samalla kartalla päällekkäin.” Miksi näin ei ole kuitenkaan tehty? Tästä tulee suuria ongelmia paikallisille asukkaille ja osalle paikallisia maanomistajia, koska rakentamisrajoitus tulisi koskemaan suurinta osaa eräiden maanomistajien alueista. Joukossa on myös maanomistaja, jonka kaikki maat käytännössä jäisivät 35 db:n rajan sisäpuolelle. Tämä laittaa ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan.

- Meluarvot ylittyvät Salon puolella ainakin kahden lomakiinteistön osalta(toinen on kartassa virheellisesti merkitty vakituiseksi asunnoksi ). Kaavassa tämä on ratkaistu meluoptimoidulla ajolla. Tämä meluoptimoitu ajo ei kuitenkaan noudata ympäristöministeriön ohjeistuksia, niin kuin kaavassakin todetaan. Miksi kaava etenee, vaikka meluarvot eivät noudata ohjeistuksia? ELY-keskuksen mukaan em. toiminnallisen säätelyn toteuttaminen, seuranta ja valvonta vaatisi erillisiä ympäristösuojelulain 85§ mukaisia määräyksiä tai ympäristölupamenettelyä. Tällaisista asioista ei kaavassa kuitenkaan puhuta.

- Ainakin kahdella vapaa-ajan asunnolla välkearvot ylittyvät. Miksi kaava etenee, vaikka kaava on tältäkin osin ohjeistusten vastainen.

- Miten varmistetaan, että digilaitteet toimivat, jos tuulivoimaloita rakennetaan alueelle. Porin Peittoossa on ollut suuria ongelmia. On äärimmäisen tärkeää, että matkapuhelimet toimivat, jos tulee hätätilanne. Ainakin täällä Pöylässä, missä asun, jo nykyiset yhteydet ovat heikkoja. Pienikin lisähäiriö tekee yhteydet mahdottomiksi. Asia pitää varmistaa jo tässä suunnitteluvaiheessa.

- Lintujen syysmuuttoselvitys on edelleen tekemättä. Se on aivan välttämätöntä tehdä, koska me paikalliset tiedämme, että alueen yli lentää kurkiauroja huomattavasti enemmän syksyllä, kuin keväällä.

- Havainnekuvat lentoestevaloilla puuttuu vieläkin. Ne on välttämätöntä saada, koska Huso-Pöylän maisemassa lentoestevalot muuttavat maisemaa todella paljon.

- Miten hoidetaan turvallisuus talviaikaan, kun tuulivoimalan lavoista voi lentää jäätä satojen metrien päähän? Miten se merkitään maastoon, kun naapurien rajat tulevat lähelle? Entä 110-tien turvallisuus?

- Mielestäni tässä viestissä tulleet asiat pitäisi ottaa huomioon päätettäessä kaavasta ja ainakin pitäisi tehdä lisäselvityksiä, ennen kuin kaavasta lopullisesti päätetään. Asia on tärkeä!

Annetaanpas nyt kerrankin salolaisille suora vaikutusmahdollisuus maanantaina tehtävään päätökseen. Miten perussuomalaisten pitäisi tässä kohdassa äänestää, jotta hyvä tulisi?

Kommentoida voi kommenttiosuudessa.

5 kommenttia          Bookkaa tämä

Sukhoi 35S

30/5/2014

Hyvät ihmiset. Muistatte varmaan, koska asiasta ei ole vielä kahta viikkoa aikaa, että kaksi venäläistä lentokonetta loukkasi Suomen ilmatilaa. Toinen niistä lensi jopa 30. kilometriä Suomen iltatilassa.

Pääministeri Jyrki Katainen kommentoi asiaa samana päivänä Iltasanomissa:

- Meillä on tapana, ettei valtionjohtaja spekuloi. Ilmatilaloukkaukset ovat aina vakavia, niitä tapahtuu muutama vuodessa ja niihin aina reagoidaan, kuten tässäkin tapauksessa: meidän Hornetit olivat siivellä alta aikayksikön, Katainen kertoo.

Totuus on tänään tullut julki. Hornetit eivät olleet tapahtuma-aikaan välittömässä lähtövalmiudessa eivätkä siten ehtineet edes nousta ilmaan venäläiskoneiden lennettyä luvatta Suomen ilmatilassa kello 17 ja 18, kertoo Iltalehti. Itse asiassa Hornetit saapuivat paikalla vasta neljä tuntia ilmatilan loukkausten jälkeen.

Vakavinta tässä on se, mitä se kertoo Suomen puolustuksesta, ja niiden ihmisten tasosta, jotka siitä ovat päättämässä.  Pääministeri ei ole lainkaan kartalla tapahtumista, mutta antaa silti lausuntoja, jotka ovat epätosia. Meilläpäin sanottaisiin, että hän valehtelee.

Jossain muussa maassa kuin Suomessa, media vaatisi Kataisen päätä vadille. Suomessa ei näin kuitenkaan tapahdu, vaan Katainen saa rauhassa virnistellä, kuten tähänkin asti.

Miettikääpä, miltä suomalaisten johtavien poliitikkojen toiminta on näyttänyt venäläisten silmissä. Onko se ollut paniikkireaktio, ikivanhaa suomettumista vai kenties jotain muuta?Onneksi tällä kertaa ilmassa ei ollut Sukhoi 35S:ia vaan Tupolev ja Antonov-kuljetuskoneita. Ilmiselvää on, että venäläiset tiesivät suomalaisten Hornet-lentäjien ylitöistä ja nimenomaan siitä, ettei koneita ollut mahdollista saada nopeasti ilmaan.

Suomen puolustus- ja pääministeri leikkivät pahimmassa tapauksessa kansalaistemme hengellä.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kehitysavun kuolinkellot ovat soineet - ja hyvä niin

30/5/2014

Kun kehitysapua Yhdysvaltojen toimesta ryhdyttiin antamaan toisen maailmansodan jälkimainingeissa yli 60 vuotta sitten, sille määriteltiin käytännössä kaksi tavoitetta.

Ensinnäkin kehitysmaiden pitäminen lännen leirissä ideologisessa sodassa sosialismia vastaan ja toiseksi oli tärkeää niiden köyhtymisen pysäyttäminen ja talouskasvun edistäminen. Näin ne eivät jäisi liiaksi irralleen muusta maailmantaloudesta ja muodostuisi epästabiileiksi alueiksi ja mahdollisiksi kolmannen maailmansodan sytykkeiksi.

Nämä tavoitteet ovat paljolti pysyneet samana läpi koko kehitysyhteistyön historian ja nyt voidaankin todeta, että ne on suurelta osin saavutettu tai eivät ole enää ajankohtaisia. Tosin tämä ei ole tapahtunut kehitysavun ansiosta vaan siitä huolimatta.

Tiedon salaaminen ja ihmisten manipulointi ovat käyneet yhä vaikeammiksi tiedon levitessä internetin välityksellä maailman kaukaisimpiinkin nurkkiin. Pohjois-Afrikan niin sanottu arabikevät oli vain yksi esimerkki siitä mitä tapahtuu, kun ihmiset pystyvät jakamaan tietoa toisilleen ja olemaan yhteydessä toisiinsa ilman valtiovallan kontrollia.

Internet ja sosiaalinen media ovatkin niitä asioita, joiden kautta näkemystä maailman tulevaisuudesta kovaa vauhtia nyt muodostetaan. Siellä tapaavat toisensa kaikkien maiden kansalaiset ilman tarpeettomia välikäsiä ja toivoa sopii, että Homo sapiens osoittautuu järkeväksi toimijaksi, jos saa tehdä vapaan valinnan.

Taistelu tullaan käymään pääoman ja kuluttajan välillä. Ainoa pääoman käyttäytymiseen vaikuttava voima näyttää olevan kuluttajan käyttäytyminen. Mikäli tulevaisuuden kuluttaja edellyttää kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien periaatteiden noudattamista tuotanto-ja kulutusprosessien yhteydessä, ei tuottajilla ole muuta mahdollisuutta kuin taipua ja muuttaa toimintatapojaan vastaavasti.

Kylmän sodan aikana käytiin taistelua markkinatalouden ja sosialismin välillä. Nyt taistelu on tuon markkinavoimien kuuluisan näkymättömän käden ja ihmisen välinen. Kyseessä on arvovallankumouksen tekeminen. Rikastuminen ja yhä suurempien voittojen perässä juokseminen ei voi olla ihmisen toiminnan tavoite. Sitä ei myöskään maapallomme kestä.

Tässä taistelussa seuraavalla sukupolvella ja erityisesti Pohjoismaiden valistuneella nuorisolla voi olla merkittävä rooli esimerkin näyttäjänä. Yhä suuremman kulutuksen ja materialistisen elämäntavan aika on ohi. Nyt on etsittävä elämän laatua muualta.

Kohtuullisuus, tasa-arvoisuus, solidaarisuus ovat arvoja, jotka toivottavasti ovat rahan keräämistä tärkeämpiä seuraavalle sukupolvelle. Selviä merkkejä siitä, että näin olisi, on kyllä havaittavissa.

Kirjoittaja Matti Kääriäinen on ulkoasianneuvos, joka on toiminut Suomen suurlähettiläänä muun muassa Keniassa ja Mosambikissa.

Lähde: Kirjoitus on julkaistu alun perin Kanava-lehdessä 3/2014.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ei itkut enää auta

30/5/2014

Kuten tunnettua, Salon organisaatiomuutos, josta kovasti kohistiin vuosi sitten, ja jonka piti tuottaa nopeasti tuloksia, kuihtui käsiin.

Yhtä ainutta ylätason virkamiestä ei saatu irtisanottua.

Nyt on otettu käyttöön pehmeämmät keinot. Se tarkoittaa sitä, että odotellaan kädet kyynärpäitä myöden taskussa, josko väkeä jäisi eläkkeelle ja ongelmat poistuisivat sitä kautta.

Ja jäähän sitä.

Vuosina 2014–2018 kauniissa kaupungissamme 423 työntekijää saavuttaa 64 vuoden iän, jossa voi lähteä eläkkeelle.

Heihin kuuluu myös kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, joka saavuttaa tämän virstanpylvään 11.6.2016. Hänen erottamistaan yritettiin pari kuukautta sitten, mutta taitaa ajatus olla kuollut sauhuun. Kaupunginjohtajan erottamiseen edellytettäisiin virkavirhe ja sitä Rantakokko ei ole tehnyt.

Mutta takaisin eläköityviin. Tarkoituksena on, että 423 vakanssista jätetään täyttämättä 140, jolloin säästetään noin kuusi miljoonaa euroa. Tyhjien vakanssien täyttämistä harkitaan tapauskohtaisesti ja toimintatapoja ja prosesseja, mitä merkillistä ne sitten ovatkin, pyritään tarkastelemaan uudelleen. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että palvelut huononevat.

Edelleen kaupunginisien ja –äitien toiveena on opetuksen tiivistäminen, sen uudelleenjärjestely ja  koulukohtainen budjetointi. Ainakin tuossa viime mainitussa on järkeä ja sitä perussuomalaiset ovat toitottaneet puolitoista vuotta.

Myös sosiaalipalveluita joudutaan tarkastelemaan uudelleen, mutta koko tämä sektori on täysin herrassa johtuen valtion sote-uudistuksesta. En tiedä, avautuuko Gordionin solmu koskaan.

Salolaiset, voitte olla varmoja siitä, että palveluverkkoja tullaan edelleen supistamaan, mutta lakisääteisen palvelut pyritään tuottamaan, joskin rimaa hipoen. Palvelujen laatua tarkastellaan (tämä tarkoittaa sitä, että palveluita huononnetaan) ja uudelleen organisointia on odotettavissa jokaisella sektorilla.
Salon murheen ajat eivät ole ohi.

Tekstaripalstalle kirjoittelu ja jatkuva naputtaminen ei auta vaan jokaisen salolaisen on tarkasteltava asioita nyt siitä vinkkelistä, miten minä henkilökohtaisesti voin olla avuksi Salon kaupungin talouden tervehdyttämisessä.

Ja Jouni Eskolalle sanoisin, että Rekijoen koulua ei avata uudelleen, valitettavasti, vaikkea me sitä yhdessä kovasti puolustimme. Päinvastoin, alakouluverkkoa ja tulevaisuudessa myös lukioita tarkastellaan jo pelkästään valtion vaatimuksestakin kovin silmin.

Lähde: mm. SSS ja Salon kaupungin sivut

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tämä vuosi on puolessa , mitä Salossa on saatu aikaan

30/5/2014

Salon virkamiehet ja päättäjät lähtevät muutaman viikon päästä lomalle, joten kesän korvalla on hyvä katsoa, miten kaupungin talous tällä hetkellä makaa.

Yleisesti voin sanoa, että olemme edelleen kriittisessä tilassa eli letkuissa kiinni. Onko vaarana se, että letkut irroitetaan ja Salo liitetään suurempaan kuntaan eli Turkuun? Aika näyttää.

Talousjohtaja Seppo Juntti on latonut pöytään kovat madonluvut:

- Vanhoja säästötoimia on tehostettava ja uusia käynnistettävä

- Kesäkuussa tulee lisätalousarvio, jossa mm. henkilöstökuluja on pakko lisätä (palkkasumma nousee 159,2 miljoonaan euroon)

- Viime vuoden henkilöstösäästöt 10,2 miljoonaa euroa, joista lomautusten osuus oli vajaa 3 miljoonaa euroa.

- Sairaanhoitopiirille joudutaan budjetoimaan 1,8 miljoonaa euroa lisää, koska Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri OLI UNOHTANUT arvioissaan laskuttaa päivystyksen hinnat kunnilta.

- Kelan sakkomaksuja joudutaan maksamaan lisää  700 000 euroa.

- Positiivista on se, että lainaa on otettu vähemmän viime vuoden verotulojen kasvun myötä, joten korkokuluja säästyy noin  miljoona euroa.

- Kunnallisveroa ei voi enää korottaa tällä valtuustokaudella, ne ovat tapissa.

- Nokian myyntivoitosta tulee lisää yhteisöverotuloja

- Tänä vuonna pitäisi löytyä tarvittavat henkilöstösäästöt (5 miljoonaa euroa). Vuosi 2015 tulee olemaan erittäin ongelmallinen, ellei pian toimita.

- Tällä hetkellä taseen alijäämä olisi 2017 peräti 2,3 miljoonaa euroa, kun aikaisempi tavoite vuodelle 2017 oli 0,3 miljoonaa euroa. Toisin sanoen, Salo on erittäin paljon perässä tavoitteista.

- Henkilöstömenot ovat  kasvussa, joten tämän vuoden talousarvio ei toteudu. Henkilöstömenoissa on noin viisi miljoonaa euroa liikaa tavoitteeseen nähden.

Mikään ei juorua siitä, että joku jossain olisi halukas tekemään näille luvuille jotain. Konkreettisia toimia ei tapahdu.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Koskenkylän matokuuri

30/5/2014

Suomi on maa, joka on menettänyt kokonaan kykynsä kasvaa.

- Suomi on Italian tasoa tai vielä heikompi. Italialla on sentään ylijäämäinen vaihtotase. Suomi on maa, joka on menettänyt kokonaan kykynsä kasvaa. Olemme rupusakkia, sanoo rahoitusasiantuntija Heikki Koskenkylä.

Suomen alamäki on Koskenkylän mukaan ollut nopea ja raju.

- Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä olimme Sveitsin tasoa 5–7 vuoden ajan: Kansantuote kasvoi nopeasti, vaihtotaseen ylijäämä oli valtava, työllisyysaste Suomen kaikkien aikojen korkein ja julkinen velka lähes olematon.

Suomen ongelma on julkisen talouden, eli kuntien ja valtion, paisuminen yli äyräiden; kokonaisveroasteen kasvu; ylivelkaantuminen; jäykät työmarkkinat sekä se, että yrittäjyyttä ei ole tarpeeksi. Suomen kasvuero muihin maihin nähden johtuu Koskenkylän mukaan juuri edellä mainituista "institutionaalisista" eroista.

- Kaikki veromme ovat liian korkeita, paitsi yritysvero. Veroasteen pitäisi olla alle 40 prosenttia, kun se nyt on 46 prosenttia. Suomessa ei ymmärretä sitä, että verot ovat kustannuksia yrittäjille ja ne menevät hintoihin ja vähentävät kysyntää, Koskenkylä valaisee.

Koskenkylän mukaan Suomi kaipaa syvällistä rakennemuutosta, jotta Suomesta voisi tulla jälleen aito ja dynaaminen markkinatalousmaa. Muutos edellyttäisi Koskenkylän mukaan mm. verojen alentamista, julkisen sektorin supistamista ja työmarkkinajoustoja. Sitä silmällä pitäen Koskenkylä laati säästö- ja leikkauslistan, jonka rinnalla hallituksen toimet tai keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän ehdottama 8 miljardin säästöohjelma vaikuttavat lastenleikiltä.

Lista on raju, mutta Koskenkylä muistuttaa, että yksityinen sektori ratkaisee lopulta Suomen talouden menestyksen.

- On puhuttu 200 000–250000 uudesta yksityissektorin työpaikasta, mutta pitää huomata, että se ei nosta työllisyysastetta kuin 72 prosenttiin, kun muiden Pohjoismaiden keskiarvo on 75 prosenttia. Suomen työllisyysaste on katastrofaalinen.

- Siinä kulminoituu kaikki, mutta sitä eivät meidän konsensusekonomistit juuri noteeraa. Työllisyysaste putosi helmikuussa 67 prosenttiin eikä kukaan edes haukotellut. Se on ylivoimaisesti Pohjoismaiden alhaisin luku. Tämä maa ei työllistä.

Suomi on paljon vaikeammassa tilanteessa kuin 1990-luvun alun lamassa.

- Silloin kuoppa oli syvä, mutta pääsimme nopeasti nousuun devalvaatioiden, reaalipalkkojen laskun ja hyvän kansainvälisen suhdanteen vetäminä. Päälle tuli lottovoitto nimeltä Nokia. Nyt Suomen talous ei saa vetoapua kansainvälisestä taloudesta.

- Eurooppa on polvillaan vahvan euron takia, Koskenkylä toteaa.

NÄIN KOSKENKYLÄ LEIKKAISI

1. Kehitysapu puolitettava (noin 500 miljoonaa euroa)

"Suuri osa kehitysavusta, arviolta 40 prosenttia, menee korruptioon tai muuten epämääräisiin kohteisiin, eikä meillä ole nyt varaa kehitysapuun."

2. Yle-veroa alennettava (aluksi 100 miljoonaa euroa)

"Ei voi olla niin, että kun koko julkinen sektori saneeraa, Yle saa yli 500 miljoonaa euroa. Tv-kanavia esimerkiksi on liikaa."

 Yle-veron pienemmäksi, vaatii Koskenkylä. Yle-veron pienemmäksi, vaatii Koskenkylä.

3. Puoluetuesta leikattava 30 prosenttia (noin 10 miljoonaa euroa)

"Miten ihmeessä sinne voi mennä tuollaisia määriä julkista rahaa?"

4. Kansanedustajien määrää leikattava 150 kansanedustajaan (vajaat 10 miljoonaa euroa)

"Edustajia on aivan suhteettoman paljon väestön määrään nähden."

5. Julkisia avustuksia ja tukia järjestöille karsittava (ei arviota vaikutuksista)

"Sadoille järjestöille syydetään rahaa. Lista on loputon. Suurin osa pois."

6. Vastikkeettomat yritystuet lopetettava (useita satoja miljoonia euroja)

"Ovat tehottomia, vääristävät kilpailua. Ei kuulu markkinatalouteen. Yrityksille vain vastikkeellista tukea, kuten korkotukilainat ja pääomasijoitukset."

7. Osa sosiaalituesta vastikkeelliseksi, kannustus- ja pakote-elementit mukaan (ainakin 500 miljoonaa euroa)

"Puhutaan siis työttömyys-, asumis- ja toimeentulotuesta. Hirveän iso potti. Kriteerit ovat liian löysät. Saksakin karsi työttömyyskorvauksia, vieläpä demarien johdolla."

8. Lapsilisiä karsittava (noin miljardi euroa)

"Suomen väestöstä suurin osa, ehkä jopa 80 prosenttia, ei niitä tarvitse. Rahat menevät lasten pankkitileille. Niille, jotka todella tarvitsevat lapsilisää, on luotava uusi systeemi."

9. Verotukia karsittava (aluksi 5–10 miljardia euroa)

"Meillä on lähes kaksi sataa verotukea, joista syntyy 20 miljardin euron veronmenetykset. Kaikki alennetut alvit pois ja yleinen alvi alemmaksi. Nykysysteemi on huono palvelualalle ja monelle pk-yrittäjälle."

10. Ay-jäsenmaksun verovähennys pois (noin 200 miljoonaa euroa)

"Herranjestas, miten tällaista voidaan pitää pystyssä. Ruotsi poisti aikaa sitten."

11. Kuntien ja valtion työsuhteet uudistettava (jopa miljardeja euroja)

"Lomia lyhennettävä, työaikoja pidennettävä ja jäädytettävä palkat ja/tai lomarahat pois. Julkinen sektori oli pitkään palkkajohtaja. Tilanne on korjattava."

12. Maataloustukia karsittava (ei euromääräistä tavoitetta)

"Jos muualtakin otetaan, niin maataloudessa sama juttu."

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pohjois-Korea - Siperiasta itään

30/5/2014

Suuri johtaja, Suuri isä ja Kansakunnan aurinko. Hänen poikansa, toinen suuri johtaja, joka sävelsi kuusi oopperaa kahden vuoden aikana ja ensi kertaa golfia pelatessaan löi useita-hole-in-oneja. Ja nykyinen suuri johtaja, joka uutisten mukaan teloituttaa sukulaisiaan mitä sairaimmilla tavoilla (eri asia sitten on, mitä on totta ja mikä tarua). Ja sitten: nälkää näkevä kansa; maa, jonka rinnalla Kiina on vapauden ja yltäkylläisyyden onnela; Satelliittikuvissa mustana, siis sähköttömänä, näkyvä maa. Propagandan mestarimaa, ydinaseilla pelotteleva valtio. Työläisten paratiisi, josta halutaan pois: Pohjois-Korea.

Matkakirjoihin kuuluvat ehdottomasti matkaopaskirjat, mutta Pohjois-Korea ei lie ensimmäisiä maita, jonne tulee mieleen matkustaa - tai josta ylipäätään tulee edes mieleen, että maasta julkaistaisiin matkaoppaita suomeksi  ja vieläpä suomalaisen tekemänä. Nyt sellainen on kuitenkin ilmestynyt ja kirjassaan Pohjois-Korea. Siperiasta itään Jouni Hokkanen vie maahan, jonne vain harva matkustaa.

Ehkä kaikkein vieraannuttavimman ruokailukokemuksen tarjoaa kuitenkin hampurilaiskuppila Samtaesung, joka avattiin toukokuussa 2009. Pikaruokapaikaksi tätä singaporelaistaustaista burgerikuppilaa ei voi kutsua, sillä sen tuotteista on tullut niin suosittuja, että jonot ovat pitkiä ja ravintolaan täytyy tehdä varaus.
Virvoitusjuomaravintola Samtaesung kutsuu pari euroa maksavaa hittituotettaan nimellä "jauheliha ja leipä" koska "hampurilainen" on amerikkalainen kapitalistinen ilmaisu, eikä sen käyttäminen ole siten suotavaa.

Pohjois-Koreaan tuskin tulee massaturismin aaltoa ainakaan niin kauan kuin "Suuret johtajat" sitä hallitsevat. Valtaosa lukee varmastikin matkaoppaita kohteista, jonne on matkustamassa tai jonne matkustaminen on realistisissa haaveissa. Miksi siis Pohjois-Korea? Miksi lukea maailman omituisimmasta valtiosta kirjoitettua matkaopasta? Monestakin syystä: monia, minua ainakin, kiehtoo ajatus suljetusta ja tavallaan kielletystä maasta. On jännittävää kurkistaa rautaesirippuakin suuremman rajan taakse. Kulissit ovat melkoiset ja sekä terve tiedonjano että uteliaisuuden synnyttämä tirkistelynhalu täyttyvät ainakin omalla kohdallani: kauhistelen maan oloja (ihmisoikeuksien polkemista) ja samalla haluan ottaa selvää asioista. On myös mukava lukea hyvää tietokirjaa, ottaa selvää asioista - ja edelleen viihtyä kummallisuuksien äärellä.

Hokkanen kirjoittaa pääasiassa hyvin ja kirja tempaiseekin mukaansa, joskin tietoa on tarjolla liki lukuähkyyn saakka. Hokkanen käsittelee Pohjois-Koreaa monipuolisesti ja havainnollistaa lukijalle maan ihmeellisyyksiä. Hän vertaa maassa näkyvää pömpöösiä mahtipontisuutta suuruudenhulluudessaan Leni Riefenstahlin Tahdon riemuvoiton näkymiin ja vertailee valtiota fundamentalistiseen Iraniin. Suuret johtajat tulevat myös käsitellyksi, mutta Hokkanen kirjoittaa heistä kriittisesti. Pjongjangin huikeuden, utopistisuudessaan miltei uskomattomien näkymien rinnalla Hokkanen kertoo myös kurjuudesta ja aliravitsemuksesta sekä tietenkin siitä, miten turisteille näytetään vain rajatut alueet, eräänlainen lume.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomesta löytyy sentään fiksujakin demuja

30/5/2014

Tästä kannattaa napsaista ja lueskella, mitä Sami Rinne sanoo.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Ervasti ja sylttytehdas

29/5/2014

Yle on -  niin kauan kuin perussuomalaiset ovat olleet olemassa - muistanut haukkua ja monottaa meitä. Se tekee parhaansa, jotta saisi kannatuksemme laskemaan. Tällä kertaa asialla on itsensä suurin piirtein Jumalan jälkeen seuraavaksi korottanut Ylen poliittisen toimituksen esimies Pekka Ervasti.

Mielestäni Ylen, joka on verovaroin kustannettu tuutti, josta juna on mennyt ohi ajat sitten, ei pitäisi sallia työntekijöittensä kirjoittaa paskaa. Ja jos välttämättä haluaa kirjoittaa paskaa, niin se tulisi tehdä sitten tasapuolisesti, eikä ottaa kantaa kenenkään puolesta.

Tällainen Ylen taholta tapahtuva jatkuva mollaaminen tekee surulliseksi. Ei siksi, että se mitenkään satuttaisi vaan siksi, etten ikimaailmassa haluaisi suomalaisen median tason olevan näin auttamattoman kurjassa jamassa.

Terveisiä vaan herra Ervastille. Muut voivat vaihtaa puoluetta, mutta sinä et voi.

Tai lennät työpaikastasi.

Tekeekö tappio kipeää, mitä?

Pekka Ervasti: Pissikilpailun jälkeen

Ehdokkaissa on se ero, että häviäjät höperehtivät ennen vaaleja ja voittajat vaalien jälkeen, kirjoittaa Pekka Ervasti blogissaan.

Eurovaalit vahvisti jälleen politiikan rautaisen lain: monet selviävät vastoinkäymisistä, mutta menestystä ei kestä kukaan.

Samalla hetkellä, kun tulokset rävähtävät ruutuun, ääniharavan munuaiset alkavat toimia väärinpäin. Kansansuosio on huume, joka aiheuttaa akuutin persoonallisuushäiriön. Tulee tunne, että tuokaa, perkele, kahva, niin mä suistan maailman radaltaan.

Huikea äänimäärä saa myös poliittiset kilpailijat nöyriksi. Eduskunnassa kollegat tekivät aaltoja, kun persujen show-painija Tony Halme rymisteli aikoinaan Arkadianmäelle 16 000 itähelsinkiläistä ääntä repussaan. Salissakin Halme sai puheenvuoroja ihan pyytämättä. Se hybris loppui kertalaakista seuraavana kesänä.

Vaalihybriksen oireita ei yleensä tarvitse pitkään odotella. Panitteko merkille, kuinka persujen äänikunkku Jussi Halla-aho istui viikolla Ylen A-studiossa 80 000 äänen säkin päällä ja kuittaili korkeuksista demarimooses Paavo Lipposelle? Halla-ahon mielestä Lipposen arviot vaalituloksesta ovat ikävää möläyttelyä. Ehkä ovatkin, mutta ainakaan Mooses ei ole saanut möläyttelyistään tuomiota korkeimmasta oikeudesta kuten persujen ääni-imuri.

Persujen toinen kolkkapoika, Sampo Terho,  tarjosi vielä aamutelkkarissa ylävitosta Halla-aholle, kun tämä oli saanut Lipposen hiiltymään. Persujen Pertsa ja Kilu siinä onnittelivat toisiaan, kun toinen oli onnistunut ritsalla rikkomaan opettajanhuoneen ikkunan.

Koska Halla-aho mielellään siteeraa historiallisia totuuksia, lienee paikallaan muistuttaa, että se taisi olla juuri Lipponen, joka pääministerinä väellä ja voimalla kammersi Suomea ylös sodanjälkeisen historian syvimmästä lamasta – kaksi kokonaista vaalikautta ja ilman pakoa Brysseliin. Lamasta selvittiin sillä kertaa ja samalla siloteltiin tietä persupojille levitellä blogeissaan samaa ainetta, jota luomufarmari levittelee keväisin pelloille. Sen alta tulee luojanviljalla kiire raittiimpaan ilmaan.

Vassaripomo Paavo Arhinmäen mopo lähti keulimaan jo vaali-iltana. Hän hehkutti, kuinka voitto irtosi yleiseurooppalaisen vasemmiston ylevillä teemoilla, jotka vassarit viisaan puheenjohtajansa johdolla tarjosivat äänestäjille. Vähemmälle huomiolle jäi sinänsä fiksu taktinen veto siirtyä oppositioon noukkimaan irtopisteitä arvostelemalla päätöksiä, joita oltiin hallituksessa rakentamassa.

Samalla hetkellä, kun tulokset rävähtävät ruutuun, ääniharavan munuaiset alkavat toimia väärinpäin.
Arhinmäen onneksi äänestäjän poliittinen muisti yltää yhtä pitkälle kuin kana lentää.

Poikkeus voittajan yleisestä hybriksestä oli vihreiden Ville Niinistö, joka puhui potaskaa ihan tappiopohjalta. Niinistö seisoi puolueensa savuavilla raunioilla ja hehkutti, kuinka mahtavan vaalituloksen vihreät saavuttivat – Ruotsissa. Niinistön mukaan jengi teki Suomessakin mahtavaa vaalityötä ja fiilis oli koko ajan aivan rautainen ja parasta mahdollista politiikkaakin on hallituksessa tehty. Tulos: toinen paikka meni ja äänimäärä romahti. Mutta kampanja meni siis ihan nappiin.

Yleisestä tuubakuorosta poikkesi vaali-iltana tuore demaripomo Antti Rinne. Hän on ollut niin vähän aikaa Sdp:n puikoissa, että saattoi vielä myöntää, että turpaan tuli. Tappio ei ollutkaan Rinteen tekosia, vaan edeltäjä Jutta Urpilaisen raskas perintö.

Demarien uuden puheenjohtajan totuudenhetki koittaa vasta juhannuksen alla, kun hän aloittaa minihallitusneuvottelut kokoomuksen uuden puheenjohtajan kanssa. Toivottavasti keskusteluja ei kutsuta minineuvotteluiksi sen takia, että tulokset jäävät minimaalisiksi.

Rinne – ja demarit – tarvitsevat neuvotteluista jonkinlaisen näytön, että uusi linja tuottaa tulosta. Saattaa kuitenkin olla, että se vähä, mitä saadaan, tulee liian myöhään. Kannatus oli eurovaaleissa 13 prosentin tuntumassa, eikä se nouse pienillä säädöillä. Kun vassarit lihovat oppositiossa, vaatii demariväeltä lehmän hermoja jatkaa kokoomuksen takuumiehenä hallituksessa.

Jossakin vaiheessa oppositio on väistämättä edessä. Rinteen ja demarien valittavaksi jää, lähteäkö oppositioon omasta halusta kesken vaalikauden vai äänestäjien vaatimuksesta vaalikauden lopussa.

Oppositio voisi kuitenkin friskata demareita ja kansakuntaa kummasti. Oppositiojohtajan rooli sopisi sitä paitsi Rinteelle luontevasti: onhan hän kokenut työmarkkinahäirikkö. Yhdessä raskaslavettisten ay-kamujen kanssa hän varmasti pystyisi tekemään porvarihallituksen elämästä yhtä helvettiä.

Vaalikauden mittaisen oppositiorupeaman ja vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen Rinne ehkä voisi vaali-iltana palata kameroiden puhumaan höpsöjä kuten kaikki voittajat.

Pekka Ervasti
Kirjoittaja on Yle Uutisten politiikan toimituksen päällikkö

1 kommentti          Bookkaa tämä

Demari - Perussuomalaiset neljänneksi pelottavin äärioikeistolainen ryhmä

29/5/2014

Sosialidemokraattien loan heitto on alkanut. Demarien pää-äänenkannattaja Demari valaisee meitä:

Yhdysvaltalainen verkkolehti Huffington Post pitää perussuomalaisia Euroopan parlamentin neljänneksi pelottavimpana äärioikeistolaisena ryhmänä. Luokittelusta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat

Huffington Post mainitsee muun muassa puolueesta poispotkitun kansanedustaja James Hirvisaaren saaman sakkotuomion. Oikeuden mukaan Hirvisaari kirjoitti blogissaan solvaavasti muslimeista.

Lehti muistuttaa myös kuinka perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Oinonen kieltäytyi saapumasta itsenäisyyspäivän juhliin, koska tämä ei halunnut nähdä homopareja tanssiparketilla.

Huffington Postin "kymmenen kärjessä" -listan ykkösenä on Ranskan kansallinen rintama, kakkosena Saksan kansallisdemokraattinen puoluerintama ja kolmantena Kreikan aamunkoitto. Viidentenä on Tanskan kansanpuolue. Ruotsidemokraatteja Huffington Post ei pidä pelottavana äärioikeistolaispuolueena.

Lisään samasta lehdestä muutaman tarkoitushakuisen yleisökommentin:

Kun katsellaan SDP:n kannatuslukemia, niin kenties pitäisi enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten tästä päästään ylös ja jätetään ihan vaaleilla valitut suomalaiset poliitikot rauhaan, puolueesta riippumatta. Toveri Nestori on aivan oikeassa, miten Demari on uutisen saanut, mutta ettei tää meitin puolue kuitenkin olisi syyllistymässä populismiin.
Perussuomalaiset eivät häiritse suomen poliittisella kartalla ainakaan allekirjoittnutta, ehkä eniten viimeaikoina noi vassarit ja heidän kiakkovieraansa.

Alkaa meneen naurettavuuden yli pelleilyn puolelle nämä jutut. Persut ovat keskustaa tai vasemmistoa mutta eivät todellakaan oikeistoa, vielä vähemmän äärioikeistoa. Osalla toimittajista ei tunnu olevan mitään käsitystä asioista. Ja sitten nämä jutut kiertävät uutistoimitukselta toisella kautta maailman.

Onhan se pelottavaa kun halutaan yrittää korjata vallassaolevien puolueiden mittaamattomat rahalliset ja kansalliset vahingot mm Suomelle. Ikävää tosin leimata "ääri" prefikseillä hyvän ja oikean asian edestä taistelevat edustajamme. Tuollainen loanheitto onneksi usein kääntyy itseään vastaan.

Euroopan unionin vaaleissahan nousi kaksi ääripäätä, äärioikeisto ja äärivasemmisto. Miksei puhuta äärivasemmiston (eli kommunistien) tuomasta uhkakuvasti, sillä viime vuosina juuri he ovat olleet väkivaltaisuuksien takana täällä Suomessakin mm. vasemmistolaisten kiakkovieraiden väkivaltainen mielenilmaisu itsenäisyyspäiväjuhlien aikaan? Tähän verrattuna Pentti Oinosen mielenilmaisu jättämällä tulemasta itsenäisyyspäiväjuhlista puolustaessaan kristillisiä arvoja ja perinteistä avioliittokäsitettä on paljon asiallisempi tapa ilmaista omia arvojansa, kun lähtemällä huligoimaan kaduille, joita eräät vasemmisto kansanedustajat jopa PUOLUSTIVAT!

Sen sijaan, että SDP käsittelisi omia ongelmiansa ja vision puutetta, hyökätään isänmaallisen aatteen omaavia perussuomalaisia vastaan, joita Euroopassa monissa maissa kuitenkin kannatti neljännes äänestäjistä. Nyt pitäisi selvittää, että ketkä ovat SDP:n kannattajia tai kenen asiaa SDP ajaa, kun he hylkäsivät nyt jopa julkisen sektorin työntekijät kuten hoitohenkilökunnan menemällä kuntauudistuksen mukaan.

Sosialisteilla on nyt Euroopassa vaikeat ajat edessä, sillä ihmiset ovat heränneet ettei kateuteen perustuva sosialismi toimi eikä koskaan ole toiminut, vaan juuri ne Euroopan maat ovat ylivelkaantuneita joissa on pitkään hallinnut kyseinen aate. Historiasta ei pidä myöskään unohtaa sitä, ett sosialismin ja kommunismin nimeen on kuollut enemmän ihmisiä, kuin minkään muun aatteen nimeen - yli 100 miljoonaa ihmistä ja pääasiallisesti heidän omien sosialististen johtajiensa toimesta eikä ulkopäin tullen uhan johdosta. Unohtamatta sitäkään, että SDP on ainoa puolue, joka on noussut Suomessa kapinaan vaaleilla valittua hallitusta vastaan vuonna 1918.

Niin kuin siis ei ole toiminut marxilainen sosialismi eikä kansallissosialismi, niin ei toimi myöskään demokraattinen sosialismi. Luoja suojelkoon Suomea ja Eurooppaa sosialismilta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Lokakuu 2021 (3)
Syyskuu 2021 (11)
Elokuu 2021 (15)
Heinäkuu 2021 (5)
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com