Salon lakkautuslista

26/4/2015

Salon virkamiesjohto julkisti maanantaina esityksensä kaupungin talouden sopeuttamiseksi.

Esityksen mukaan esimerkiksi Salon sairaalan synnytykset ja lastenosasto siirrettäisiin Tyksiin ja Perniössä oleva terveyskeskusken vuodeosasto siirrettäisiin vastaavasti sairaalanmäelle. Terveyskeskuksen yöpäivystykset ostettaisiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystysliikelaitkoselta.

Perniön lukio, Pajulan koulu ja Meritalon koulu ovat lakkautuslistalla. Pajulan koulun 170 oppilasta sijoitettaisiin lähinnä Keskustan ja Ollikkalan kouluihin, joissa ryhmäkokoja kasvatettaisiin nykyisestä.

Sopeuttamisohjelman tavoite on saada talous tasapainoon vuoteen 2018 mennessä. Sopeuttamistarpeeksi on laskettu kymmenen miljoonaa euroa.

Sopeuttamisohjelmaa esitellään toukokuun aikana yleisötilaisuuksissa. Valtuuston on määrä päättää siitä 15. kesäkuuta.

Kaupunginjohtaja Antti Rantakokon mukaan ohjelmassa ei ole juuri rukkaamisen varaa.

– Ohjelma pitäisi hyväksyä tällaisenaan esityksemme mukaisesti, hän sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Lähde: SSS - Asko LehtonenBookkaa tämäpete kirjoitti:
27/4/2015 20:42

Onkohan tuossa otettu ollenkaan huomioon sitä, minkälaisen muuttoliikkeen nuo lakkautukset aiheuttaa? Verotulojen menetys syö tuon "säästön" hetkessä. Ymmärrän että säästettävä on mutta pitääkö aina mennä siitä missä aita on matalin? Eikö ay liikettä saa millään tulemaan vastaan? Kuinka kävi paperityöläisille? jatkuvan liksan vinkumisen seurauksena tehtaat suljettiin, syitä oli toki muitakin, mutta taatusti jatkuva lakkoilu ja uusien etuuksien vaatiminenkin vaikutti.
Sisäinen kysely henkilöstöltä säästökeinoista ja kohteista toisi varmasti nopeasti tulosta.
pienien tehokkaiden yksikköjen luominen joista turha byrokratia on raakattu pois. Raportointi velvollisuus kaupunginhallitukselle tietyin väliajoin. jokaiselle yksikölle tietysti oma budjetti jossa pitää pysyä ja mieluusti alittaa se. Tuo olisi mielestäni ainoa keino Salon selviytyä, mutta se vaatisi yhteen hiileen puhaltamista. Jos nuo kaikki virkamiesten listassa olevat toteutetaan niin 2018 ollaan tilanteessa jossa irtisanomiset ja lomautukset ovat tosiasia. Ja lakkautuksista tullut säästö on kadonnut kuin tuhka tuuleen.
Tapsa kirjoitti:
28/4/2015 04:11

Henkilöstösäästöjä on moneen kertaan kokeiltu.

Perussuomalaiset ehdottivat vapaaehtoista, määräaikaista ja progressiivista palkanalennusta jo vuosi sitten. Mitä tapahtui?
Ay-liike nousi takajaloilleen.

Henkilökuntaa ei saa pois, olen siitä lähes joka toisessa jutussa kirjoittanut. Palkanalennukset ovat mahdottomia, koska ay-liike ja demarit.

Suomesta on erittäin vaikea löytää paikkaa, minne muuttaisi, koska joka puolella ollaan yhtä kusessa. Jos sattuu saamaan työpaikan Helsingistä, niin asuntoa ei ainakaan järkevällä hinnalla löydä. Lasten päivähoitopaikat ja koulut sijaitsevat ties missä ja muutenkin, sattuneista syistä, elämä on hmmmmm... hieman rauhatonta.

Järkevintä on karata muille maille vierahille, mutta niidenkin maiden määrä pienenee kovaa vauhtia.
50000 kirjoitti:
28/4/2015 07:57

Tapsa kertoo osa totuuksia.
Laajempi mittaista osa- aikaistamista, ette ole kokeilleet.
Ette ole myöskään muuttaneet tarpeettomia virkoja työsopimussuhteisiksi jolloin irtisanominen on helpompaa.
Kuten tiedät Pääsopimuksen mukaan paikalliset palkkasopimukset on irtisanottavissa.
KariJuhani kirjoitti:
29/4/2015 14:02

Odotellaan vielä hetki rauhassa. Jos tuo Kreikka "älyäisi" erota €urosta ja ottaisivat drakmansa uusiokäyttöön, niin sielläpäin avautuisi suomalaisille vähävaraisillekin mahdollisuudet tulla toimeen naurettavalla "touhutonnillaan", jolla "aika moni" sisko ja veli yrittävät arjen välttämättömyyksistään selvitä. Myllyniemi Perussuomalaisista onkin jo "paikalla".
Tapsa kirjoitti:
29/4/2015 20:38

50000

Sopii tulla kokeilemaan ay-liikkeen kanssa, miten paikalliset palkkasopimukset ovat irtisanottavissa, tai miten tarpeettomat virat muutetaan työsopimussuhteisiksi.

Kuten olen kymmeniä kertoja sanonut, ay-liike ei jousta missään. Sieltä löytyy sellainen lakimiesarmeija, että kaupunki istuu seuraavat kymmenen vuotta oikeussalissa.

Ja vielä häviää joka ainoan jutun.
KariJuhani kirjoitti:
29/4/2015 20:40

Kreikka ei missään olosuhteissa eroa eurosta. Miksi ihmeessä se sen tekisi, kun EU tyrkyttää ilmaista rahaa vaatimatta mitään vastineita.
KariJuhani kirjoitti:
30/4/2015 06:10

Caa2´han sitä arvailla, mutta ellei Kreikka itse "ymmärrä" erota €urosta, niin sitten kreikkalaisia elättävien "nettomaksajien" pitää tehdä tuo odotettu ero kreikkalaisten puolesta.

"Moody'sin mielestä on hyvin epävarmaa, että Kreikka saisi tehtyä uuden sopimuksen lainoittajiensa kanssa ja maksettua puuttuvia lainaeriä ajoissa."

http://www.iltalehti.fi/talous/2015043019606193_ta.shtml

Iloista Vappumieltä kaikille "nettomaksajille"
50000 kirjoitti:
30/4/2015 11:52

Tapsa hyvä ohessa vanhasta kuntalaista ote.
Laki on voimassa tämän valtuustokauden loppuun.

Kuntalaki 17.3.1995/36546 § (11.4.2003/305)

Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Mikäli viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä ja työnantaja on tarjonnut viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla sekä antanut viranhaltijalle työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista, työnantaja voi päättää, että virkasuhde muutetaan työsopimussuhteeksi. Virkasuhde muuttuu tässä pykälässä tarkoitetun työnantajan tarjouksen mukaiseksi työsopimussuhteeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Uudessa kuntalaissa on vastaavakohta 410/2015 89§ on saman sisältöinen.

Ohessa kuntalakiin liittyvä lainvoimainen päätös.

Turun HAO 9.3.2015 15/0061/1
Kunnanhallitus oli päättänyt lomauttaa taloudellisista syistä johtuen kunnan vakituiset viran- ja toimenhaltijat työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain (yhteistoimintalaki) menettelyä noudattaen. Lomautus ei koskenut luottamusmiehiä. Kunnanhallitus oli hylännyt pääluottamusmiehen tekemän oikaisuvaatimuksen.

Valituksessaan pääluottamusmies oli vaatinut kunnanhallituksen päätösten kumoamista sillä perusteella, ettei lomautusmenettelyssä ollut noudatettu yhteistoimintalain säännöksiä, ettei lomautuksille ollut perusteita ja että lomautukset saattoivat johtaa siihen, ettei maaseutuvirasto pysty ottamaan vastaan maataloustukihakemuksia säädöksissä edellytetyllä tavalla.

Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

Yhteistoimintamenettelyyn liittyvien valitusperusteiden osalta hallinto-oikeus totesi, että yhteistoimintalakiin perustuvat riita-asiat käsitellään kyseisen lain mukaan yleisessä tuomioistuimessa. Koska yhteistoimintalain vastaisuutta koskevaa valitusperustetta ei siten tutkita hallintolainkäytön järjestyksessä hallinto-oikeudessa, hallinto-oikeudella ei ollut toimivaltaa tutkia valitusta tältä osin.

Lomauttamisen perusteisiin liittyvien valitusperusteiden osalta hallinto-oikeus totesi, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain lomauttamista koskevat säännökset olivat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen omaksumismääräyksen myötä tulleet virkaehtosopimuksen osaksi. Kysymys lomauttamisen perusteista koski siten viranhaltijoiden osalta virkaehtosopimukseen määräysten soveltamista ja oikeaa tulkintaa, jonka virkaehtosopimukseen osallisen tai siihen sidotun viranhaltijan oli mahdollista saattaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Työntekijän osalta kysymys oli yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvästä riita-asiasta, jonka ratkaiseminen kuuluu käräjäoikeuden toimivaltaan. Näin ollen hallinto-oikeus ei ollut toimivaltainen asiassa siltä osin kuin kysymys oli lomauttamisen perusteista.

Maaseutuviraston toimintaan liittyvän valitusperusteen osalta hallinto-oikeus katsoi, että valituksen tutkiminen siltä osin kuului kuntalain 90 §:n nojalla hallinto-oikeuden toimivaltaan.

Kuntalain mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Pääluottamusmies ei ollut kunnan jäsen eikä lomautuspäätöstä ollut kohdistettu häneen. Pääluottamusmies oli valitusoikeutensa perusteena vedonnut siihen, että hän oli pääluottamusmiehenä toiminut lomautuspäätöksen kohteena olleen henkilöstön edustajana yhteistoimintaneuvotteluissa.

Yhteistoimintalain mukaan tuossa laissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Henkilöstöä voi yhteistoimintaneuvotteluissa edustaa muiden muassa työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies.

Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka pääluottamusmies oli edustanut henkilöstöä tai sen osaa yhteistoimintaneuvotteluissa, valituksenalaisen päätöksen ei voitu katsoa hänen pääluottamusmiesasemansa perusteella vaikuttavan välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa siten, että häntä voitaisiin pitää asianosaisena kyseisessä asiassa. Koska pääluottamusmiehellä ei ollut valitusoikeutta, hallinto-oikeus ei voinut tutkia valitusta kuntalaissa tarkoitettujen valitusperusteidenkaan osalta.

Hallinto-oikeuslaki 3 §

Kuntalaki 4 §

Kuntalaki 90 §

Kuntalaki 92 § 1 mom

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 23 §

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2014-2016 VIII luku 1 §

Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 2 §

Laki työtuomioistuimesta 1 §

Laki työtuomioistuimesta 13 §

Tuon jutun siis hävisi eräs tuttu Varsinaissuomalainen pääluottamusmies.

Kun menetellään kuntalain mukaisesti ja jos ei tyritä, ei Salo häviä oikeudessa.

Paikalliset palkka sopimukset voi pääsopimuksen mukaan irtisanoa yksipuolisesti 3kk:n irtisanomisaikaa noudattaen.
Salossa paikalliset palkka sopimukset on kaikki tehty pääsopimuksen mukaisessa järjestyksessä.
Tätä kuntatyönantajat eivät kertoneet Tammisen kyselyssä.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos paikalliset palkkasopimukset irtisanotaan ei palkat automaattisesti putoa.

Minusta kaupunginhallituksen pitäisi olla enemmän huolissaan enemmän niistä asioista, joista viranomiset ovat jo huomauttaneet.

Salossa on esimiehiä joiden määrärahat ei riitä, joten yhdenvertaisuuden nimissä kaupunki ei voi heille laittaa kaupungin omaa rahaa. (Heidän määrärahat eivät tule kaupungin varoista.) Vaihtoehtoina on siis osa-aikaistaminen, lomauttaminen tai irtisanominen, koska palkattomat lomat eivät kata vajausta.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com